po vo so
10 februari 2021

Leergemeenschap Jeugdhulp in school

De leergemeenschap ‘Jeugdhulp in de school’ is in 2020 gestart. Dit jaar zoeken wij met elkaar de verdieping. Bent u nog geen deelnemer aan deze leergemeenschap? U kunt zich nog opgeven om in 2021 deel te nemen! Dat jeugdhulp in de school een actueel thema is blijkt wel uit het feit dat op verschillende plaatsen in het land gemeenten en onderwijs hebben onderkend dat het belangrijk is om niet alleen verbindingen te leggen tussen scholen en jeugdhulp, maar dat de winst juist te behalen is waar jeugdprofessionals daadwerkelijk hun werk in de school verrichten. Deze actieve bijdrage in de school wordt gezien als een bouwsteen voor preventief werken en het werken aan inclusiever onderwijs.

De leergemeenschap Jeugdhulp in de school, een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugd Instituut, heeft elkaar in 2020 drie keer online ontmoet. Op 23 maart pakken we het gesprek weer op in een nieuwe serie bijeenkomsten

Wat kwam er in 2020 aan bod?

Tijdens drie webinars – terug te kijken via deze pagina – hebben we samen stilgestaan bij de volgende onderwerpen.

 • Waar staan de deelnemers van de groep als het gaat om jeugdhulp in school?
 • Wat kunnen we leren van (landelijk) onderzoek als het gaat om jeugdhulp in school?
 • Welk proces hebben een drietal praktijkvoorbeelden doorlopen (Regio IJssel – Berkel, de gemeente Zoetermeer en de provincie Friesland)? Hierbij is met name ingegaan op de samenwerking tussen gemeente(n) en onderwijs om jeugdhulp in school tot stand te brengen, versterking van de kwaliteit van de samenwerking en de borging.

Wat pakken we op in 2021?

Dit jaar leggen we nog meer de nadruk op ervaringen rond de organisatie van jeugdhulp in de school. Dit onderwerp diepen we aan de hand van vier thema’s nader uit, waarbij de focus ligt op het beantwoorden van praktische vragen en bijbehorende dilemma’s. De thema’s zijn:

 • Thema 1: Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in preventie – preventieve inzet van specialistische jeugdhulp (inclusief bewijzen opbrengsten daarvan, en borging).
 • Thema 2: Toegang tot jeugdhulp vanuit de school – zowel tot lichte als gespecialiseerde jeugdhulp – met mandaat aan tafel op school (mdo).
 • Thema 3: Jeugdhulp IN de school – school/klas als werkplaats – jeugdhulp in speciaal onderwijs – jeugdhulpmedewerkers onderdeel van schoolteam – jeugdhulp als collectief aanbod in de school i.p.v. op basis van individuele casuïstiek – welke jeugdhulp is dan nodig in de school?
 • Thema 4: Interprofessioneel samenwerken in de praktijk – afstemming van taken onderwijs en jeugdhulp – welke expertise heeft school nodig van jeugdhulp en andersom – systemisch werken in de jeugdhulp en de school – hoe creëer je echte gezamenlijk eigenaarschap/betrokkenheid/ vertrouwen in de samenwerking? – betrekken van ouders en kinderen bij mdo en onderwijs-zorgtrajecten

Bij alle thema’s gaat het zowel om:

 1. Hoe krijgen we dit geregeld? (randvoorwaarden – lokale en regionale samenwerking gemeenten en swv’s – monitoring en borging)
 2. Hoe ziet het er in de praktijk uit en wat werkt daarbij (inclusief: zijn er standaarden of kunnen we die maken?)

In het aanmeldformulier voor deze leergemeenschap kunt u direct de keuze voor het thema aangeven.

Opzet van leergemeenschap in 2021

De opzet van de (online) bijeenkomsten wordt iets anders dan in 2020. We gaan meer werken aan de opbouw van een echt leergemeenschap. Een plek waar de deelnemers elkaar kunnen vinden en opzoeken. We doen dit op de volgende wijze:

 • We werken het hele jaar met vast subgroepen. U schrijft zich in voor een van de thema’s en het hele jaar blijft deze groep bestaan uit vaste gezichten.
 • We koppelen een besloten online gespreksgroep aan de leergemeenschap. Middels deze webtool kunt u vragen stellen aan andere leden van de groep en ervaringen/antwoorden met elkaar delen.
 • Aan het begin vullen we vanuit het SPO en het NJi het plenaire deel van het programma. In de loop van de tijd neemt dit af en vullen de deelnemers van de leergemeenschap zelf het programma. Het is een gezamenlijk leerproces.
 • Ontstaan er gedurende het traject informatievragen, dan organiseren wij vanuit het SPO en het NJi een online themabijeenkomst over dit onderwerp. Zie hiervoor het webinar over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijsarrangementen van 28 januari jl.

Eerste bijeenkomst in 2021 en vervolgdata

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 maart. Deze bijeenkomst start met een informatieblok over actuele zaken (denk bijvoorbeeld aan de opbrengsten van het programma Met andere ogen) en een lezing van dr. Bert Wienen. In zijn lezing gaat Bert in op een aantal praktijkervaringen rond de organisatie van jeugdhulp in school. Hij zal ingaan op de ervaringen die hij onder andere heeft opgedaan in Friesland, Twente en 17 praktijkcasussen die hij heeft bestudeerd.

Hierbij zal hij de ervaringen ook toelichten vanuit de verschillende professionals (gemeenten en scholen), maar ook leerlingen en ouders. Welke dilemma’s spelen rond de samenwerking? Wat vraagt van de betrokken professionals? Hoe werk je in een goede balans met elkaar? En belangrijk: hoe betrek je ouders en leerlingen op een goede wijze? In de lezing houdt Bert een pleidooi voor het goed over- en doordenken van de verschillende dilemma’s en niet te snel op zoek te gaan naar antwoorden. Na de lezing wordt er in de themagroepen doorgepraat over de lezing en bespreken we de eigen dilemma’s rond jeugdhulp in school.

In de op volgende bijeenkomsten wisselen we inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden met elkaar af. Op deze wijze pellen we in 2021 jeugdhulp in school verder af.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

22 maart van 10.00 – 12.30 uur
20 mei van 13.00 – 15.30 uur
30 juni van 09.00 uur tot 11.30 uur
16 september van 13.00 uur tot 15.30 uur
2 november van 13.00 uur tot 15.30 uur

Praktische informatie

Voor wie: Medewerkers scholen, swv’s, jeugdhulp professionals en gemeenten
Waar: Online
Wanneer:
23 maart van 10.00 – 12.30 uur
20 mei van 13.00 – 15.30 uur
30 juni van 09.00 – 11.30 uur
16 september van 13.00 – 15.30 uur
2 november van 13.00 – 15.30 uur
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden: via dit formulier


Nieuws 22 juli 2021

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 20 juli 2021

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video