Agenda

po vo
25
mei
Utrecht

Proeverij ‘Samen in beweging’

Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart

Op 25 mei vindt de Proeverij plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Deze Proeverij is de opmaat naar de Tweedaagse op 4 & 5 oktober 2018 in congrescentrum De Werelt in Lunteren. (meer…)

po vo
1
jun
Door heel Nederland

Landelijke Actieweek Thuiszitters: 1 t/m 8 juni

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, doordat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment. Samen kunnen wij (dreigend) thuiszitten voorkomen! Door het hele land vinden hiertoe mooie initiatieven plaats. Initiatieven die tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters worden uitgelicht. (lees meer)

po vo
1
jun
Amersfoort

Aftrap thuiszittersweek regio Amersfoort/Eemland

Op 1 juni start de Landelijke Actieweek Thuiszitters. De regio Amersfoort/Eemland wil dit vieren met een feestelijke bijeenkomst waarin zij presenteren wat er in de regio al is bereikt en wat er wordt ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan bod als het Thuiszitterspact, cijfers in Eemland, M@ZL, schema vrijstelling 5a, samenwerking met mbo en doorzettingsmacht. De bijeenkomst vindt plaats op 1 juni van 13.00-16.00 uur bij DLC Restaurant, Soesterweg 332 in Amersfoort en is bedoeld voor medewerkers van de gemeenten en swv-en uit de regio Eemland. Aanmelden kan door middel van een mail naar sociaaldomein@amersfoort.nl.

po vo
1
jun
Veldhoven

Thema-avond: Help, mijn kind is een thuiszitter

Tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters organiseert Stichting LOEK@YOU op vrijdag 1 juni een interactieve thema-avond. Speciaal voor lotgenoten wordt de avond verzorgd door en voor ouders. (meer…)

po vo
4
jun
Utrecht

Thuiszitterstop

De ministeries van OCW en VWS organiseren op 4 juni de Thuiszitterstop in Utrecht. Tijdens de top staan de ondertekenaars van het pact stil bij de vorderingen met betrekking tot de ambities. Verder werpen ze een blik op de nabije toekomst: wat is er nog nodig om in de komende twee jaar het thuiszitten te voorkomen en verder terug te dringen? De top vindt net als andere jaren plaats voor genodigden. De uitkomsten worden met het land gedeeld.

po vo
4
jun
Amersfoort

ACT!-Academie: Professionalisering en Empowering van ouders

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) verzorgt activiteiten inzake de thuiszittersproblematiek. Met kritische en onafhankelijke blik schetsen zij naast ontwikkelingen vooral mogelijkheden om kinderen beter te bedienen, inclusiever onderwijs te realiseren, het aantal betrokkenen te reduceren en vooral horizontale communicatie te zekeren. Zij doen dit op maandag 4 juni door het presenteren van highlights van de training Professionals professionaliseren zich specifiek en anders inzake thuiszitten en highlights van de training Empowerment voor ouders van thuiszitters. (meer…)

po vo
5
jun
Veldhoven

De Ouderkamer van LOEK@US

Ouders van thuiszitters kunnen veel steun aan elkaar hebben als ze onderling hun ervaringen delen en praten over de problemen die ze tegenkomen. Ineens merk je dat je niet de enige bent. Als onderdeel van de Landelijke Actieweek Thuiszitters vindt op 5 juni de Ouderkamer plaats: een ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en verzorgers. Dit is een initiatief van LOEK@US, onderdeel van LOEK@YOU, en is bedoeld voor het hele gezin. (meer…)

po vo
5
jun
Utrecht

Workshop Methodische Aanpak Schoolverzuim: zo handelen we bij schoolverzuim

Schoolverzuim is een serieus signaal. Om schoolverzuim effectief, vroegtijdig en eenduidig aan te pakken is de MAS gelanceerd: Methodische Aanpak Schoolverzuim. De MAS beschrijft de werkwijze van de leerplichtambtenaar bij schoolverzuim. In deze workshop, georganiseerd door de Raad voor de Kinderbescherming, Ingrado en Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO, willen we scholen laten kennismaken met de MAS en inzicht geven in wat er met hun verzuimmelding gebeurt. (meer…)

po vo
5
jun
Amersfoort

ACT!-dag: het thuiszittersprobleem als sociale constructie

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) verzorgt activiteiten inzake de thuiszittersproblematiek. Met kritische en onafhankelijke blik schetsen zij naast ontwikkelingen vooral mogelijkheden om kinderen beter te bedienen, inclusiever onderwijs te realiseren, het aantal betrokkenen te reduceren en vooral horizontale communicatie te zekeren. Zij doen dit op dinsdag 5 juni door de maandelijkse ACT!-bijeenkomst aan te bieden in het midden van het land. Het thema van de dag is: het thuiszittersprobleem is een sociale constructie, die anders kan en moet! (meer…)

po vo
6
jun
Utrecht

Landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg

Van 1 t/m 8 juni vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats, waaronder de Landelijke maatwerkbijeenkomst onderwijs en zorg op woensdag 6 juni 2018 bij Zaalverhuur7 in Utrecht. Lees meer

po vo
6
jun
Den Bosch

‘Preventie van thuiszittende leerlingen’ als dialoog tussen opleiding en werkveld

Tijdens de bijeenkomst op 6 juni gaan we met elkaar in gesprek over de verwachtingen en wensen die de professionals van PO, VO, MBO en (V)SO (die vanuit hun rol betrokken zijn bij schoolontwikkeling en professionalisering van hun medewerkers) hebben van Fontys (leraren)opleidingen bij het realiseren van inclusief onderwijs in hun eigen onderwijspraktijk en de preventie van thuiszittende leerlingen. (meer…)

po vo
7
jun

Webinar thuiszitters

Op 7 juni organiseert het Nederlands Jeugdinstituut een webinar in het kader van de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens het webinar worden stapsgewijs drie zeer uiteenlopende casussen besproken waar onderwijs(zorg)consulenten bij betrokken zijn geweest. Dat gebeurt op interactieve wijze via een chat met alle deelnemers. Zij kunnen vragen stellen en antwoorden inbrengen. (meer…)

po vo
7
jun
Utrecht

Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op overheidsbeleid | PO VO

Gemeenten hebben grote invloed op uw werk; denk aan het huisvestingsbeleid, invulling van de WMO en jeugdhulpverlening. Maar hoe krijgt u meer invloed op overheidsbeleid? Wat wordt uw beïnvloedingsstrategie? En hoe verankert u deze in de praktijk? Deze vragen staan centraal tijdens het leertraject ‘Externe beïnvloeding’. Deze leergang is speciaal in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs PO VO ontwikkeld voor leidinggevenden en (onafhankelijk) voorzitters van samenwerkingsverbanden, in samenwerking met Pieterjan van Delden (Andersson Elffers Felix) en Marielle van Oort (Van Oort & Van Oort). (meer…)

po vo
7
jun
Nijmegen

Bijeenkomst: Tellen ouders mee?

In de vier jaar na invoering van de Wet Passend Onderwijs is er veel gebeurd, maar kunnen we nog steeds niet spreken van een neergaande trend in het aantal thuiszitters. Een van de meest hardnekkige factoren die vooruitgang tegenhouden, is de afstand tussen de instanties enerzijds en de ouders van deze drop-outs anderzijds. In het kader van de Actieweek Thuiszitters wordt door o.a. Ouders&Onderwijs daarom een bijeenkomst georganiseerd over deze samenwerking. (meer…)

po vo
7
jun
Utrecht

G4-G40 Kennisdelingsbijeenkomst: Preventie, Registratie en Aanpak Ziekteverzuim

In de G4-thuiszittersaanpak is een aantal thema’s benoemd waarop de G4- en G40-gemeenten en samenwerkingsverbanden PO en VO gezamenlijk de verdieping zoeken en van elkaar willen leren. De kennisdelingsbijeenkomst die plaatsvindt tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters zal in het teken staan van ‘preventie, registratie (werkwijze/ervaringen) en aanpak ziekteverzuim’. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van G4- en G40-gemeenten en swv’en PO en VO. De kennisdelingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 juni 2018 van 09.30-12.00 uur in Vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9 te Utrecht). Aanmelden kan door middel van een mail naar: G4-G40-POVO@ondersteuningpassendonderwijs.nl.

po vo
8
jun
Utrecht

1e Landelijke Rebellenmiddag

Op 8 juni 2018 organiseert Ouders & Onderwijs de 1e Landelijke Rebellenmiddag. Dit minisymposium vindt plaats aan het eind van de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Deze middag gaat over rebellen. Individuele rebellen en collectieve rebellen. Rebellen zijn nodig om de bestaande structuren en systemen op te schudden, in verwarring te brengen en verandering mogelijk te maken.  (meer…)

po vo
19
jun
Utrecht

Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 19 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv-en die reeds werken met opting out en voor swv-en die dit jaar zijn gestart of in de toekomst willen starten met opting out. (meer…)

po vo
19
jun
Utrecht

Landelijke bijeenkomst ‘invlechting’ (voortgezet) speciaal onderwijs

Op 19 juni nodigen LECSO, PO-Raad en VO-raad geïnteresseerde bestuurders en directeuren (PO, VO, SO en samenwerkingsverbanden) uit om meer informatie te krijgen over het gezamenlijke bestuurlijke standpunt dat is ingenomen over het mogelijk invlechten van het speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. (meer…)

vo
21
jun
Utrecht

Werkconferentie Onderwijs op maat aan nieuwkomersleerlingen

Op 21 juni 2018 vindt in het Muntgebouw in Utrecht de ‘Werkconferentie Onderwijs op maat aan nieuwkomersleerlingen’ plaats. Schoolleiders, bestuurders vanuit het brede voortgezetonderwijsveld en leidinggevenden van samenwerkingsverbanden krijgen tijdens deze werkconferentie concrete handvatten, voorbeelden en inzichten in de mogelijkheden voor onderwijs op maat; onderwijs dat recht doet aan talenten van nieuwkomersleerlingen in het vo na de periode dat leerlingen in een ISK verblijven.

(meer…)

po vo
25
jun
Utrecht

Verdiepingssessie ‘Verevening’ I po en vo

De vereveningsperiode is halverwege. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken. Eerste onderzoeksresultaten geven informatie over de gang van zaken binnen samenwerkingsverbanden po en vo met een negatieve verevening. Er zijn kwantitatieve gegevens bekend en informatie over de meer zachte factoren. (meer…)

vo
17
sep
Utrecht

Informatiebijeenkomst samenwerking vo-vso

Op 17 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een informatiebijeenkomst over de samenwerking tussen het vo en het vso. Tijdens de bijeenkomst worden onderzoeksgegevens naar de samenwerking vo-vso gepresenteerd, worden er praktijkvoorbeelden gedeeld en is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Meer informatie over het programma en aanmelding volgt zo snel mogelijk. Locatie: regio Utrecht.

po vo
20
sep
Utrecht

Werken aan kwaliteit binnen het swv

Kwaliteit wil iedereen; echter, hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, georganiseerd door het Dashboard passend onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. We gaan in op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband. (meer…)

po vo
4
okt
Lunteren

Tweedaagse passend onderwijs 4&5 oktober

Ook in 2018 wordt er weer een tweedaagse conferentie georganiseerd over passend onderwijs, en wel op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 met als thema ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart‘. Reserveer deze data dus alvast in uw agenda. Voor de zomer ontvangt u meer informatie over het programma van de Tweedaagse. Houd hiervoor ook onze congressite www.bijeenkomstenpassendonderwijs.nl in de gaten. Traditioneel gaat er weer een Proeverij vooraf aan de conferentie, en wel op vrijdag 25 mei. Kijk hier voor meer informatie.

po vo
8
nov
Utrecht

Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording Passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

po vo
20
nov
Nijmegen

Scholenconferentie Verrassend Passend

Op 20 november vindt in de Lindenberg in Nijmegen de Verrassend Passend scholenconferentie plaats. Tijdens deze conferentie maken we met elkaar de balans op van vier jaar passend onderwijs. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En wat is daar voor nodig? Naast keynote speakers zijn er verschillende workshops waaruit u kunt kiezen. In deze workshops gaan we in op de belangrijkste uitdagingen om inclusiever onderwijs – onderwijs dat recht doet aan de individuele mogelijkheden van de leerling – te realiseren in de school. Schoolontwikkeling, HRM en het samenspel tussen alle professionals binnen de school komen aan de orde. Meer informatie volgt.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video