Banner

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad en ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn.

De afgelopen jaren heeft het SPO zich ontwikkeld tot een expertisepunt, dat wordt gevoed door de praktijk. Wij delen via onze website en nieuwsbrief achtergrondinformatie en actuele informatie. Via bijeenkomsten, webinars en leergemeenschappen stimuleren wij het leren van en met elkaar. Zo dragen wij bij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, waarbij leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs kunnen volgen.

Ons team

Het team van Steunpunt Passend Onderwijs bestaat uit onderstaande projectleden en de beleidsmedewerkers van de PO-Raad en VO-raad: Lourens Boeder, Machteld Rohn en Jessica Tissink.

Mike Jolink, programmaleider
Aanspreekpunt voor: Bestuurlijke samenwerking en samenwerkingsverbanden| Privacy en gegevensuitwisseling |Overgangen vo-vervolg |Bedrijfsvoering
E-mail: mikejolink@vo-raad.nl

Bea van Heukelom, projectleider
Aanspreekpunt voor: Maatwerk en ondersteuningsstructuur | Lwoo-PrO | Preventie van thuiszitten | Helpdesk 
E-mail: beavanheukelom@vo-raad.nl

Marlies Peters, projectleider
Aanspreekpunt voor: Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs | Passend onderwijs in de school en in de klas | Helpdesk
E-mail: m.peters@poraad.nl

Evelien van den Broek, projectmedewerker
Aanspreekpunt voor: Passend onderwijs in de school en in de klas | Scan passend onderwijs | Overgang voorschools – po | Ondersteuningsstructuur | Helpdesk
E-mail: e.vandenbroek@poraad.nl

Ilona Wiegman, projectmedewerker
Aanspreekpunt voor: Jeugdhulp in school | Schoolondersteuningsprofiel | Helpdesk
E-mail: ilonawiegman@vo-raad.nl

Marjolein Zandbergen, projectmedewerker 
Aanspreekpunt voor: Helpdesk
E-mail: m.zandbergen@poraad.nl

Nicole Kamphuis, communicatieadviseur
E-mail: nicolekamphuis@vo-raad.nl 

Chantal Quint, projectsecretaresse
E-mail: steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl