Banner

Intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat professionals die hierbij zijn betrokkenen behoefte hebben aan uitwisseling en leren van elkaar. Het SPO heeft om deze reden een ondersteuningsprogramma ‘Integratie regulier-speciaal onderwijs’, welke mede wordt uitgevoerd door het NCOJ.

De ondersteuning is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen voor speciaal onderwijs en reguliere scholen die speciale en reguliere voorzieningen (meer) willen bundelen of integreren.

icnMeer lezenSluit

Samen leren

In opdracht van en in samenwerking met het Steunpunt passend onderwijs voert het NCOJ het ondersteuningsprogramma ‘samenwerking regulier-speciaal onderwijs’ uit. De ondersteuning richt zich op samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en so- en/of sbo-scholen die initiatieven (willen) nemen om speciale voorzieningen te bundelen of te integreren en meer thuisnabij aan te bieden.

 

 

 • Banner
  Ontwikkelgroep samenwerking regulier speciaal

  Er is een ontwikkelgroep voor samenwerkingsverbanden die werken aan de integratie/samenwerking regulier en speciaal onderwijs…

  Lees meer

 • Banner
  Bestuurdersgroep regulier speciaal

  Bestuurders van scholen die bezig zijn met samenwerking/integratie van regulier en speciaal onderwijs komen ongeveer…

  Lees meer

Banner
Leernetwerk samenwerkingsverbanden samenwerking-regulier

Bekijk terugblik

Veelgestelde vragen

 • In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen.

  Inhoud van het ondersteuningsplan

  In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VO-VSO worden de volgende onderdelen beschreven:

  • Welke basisondersteuning wordt geboden aan leerlingen op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband;
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen organiseert voor extra ondersteuning binnen de scholen en/of bovenschools;
  • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro); de procedure en criteria voor het beoordelen of een leerling is aangewezen op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de duur van de ondersteuningstoewijzing lwoo;
  • De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is afgelopen;
  • De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  • De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informeert over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders;
  • Financiën:
   – De procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting. Het gaat hierbij zowel om het budget voor zware ondersteuning als voor lichte ondersteuning.
   – De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het (v)so, inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor zware ondersteuning.
   – De voorwaarden die worden gelden voor scholen om in aanmerking te komen voor een LWOO-licentie en daarmee voor bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs.

  Vaststelling ondersteuningsplan

  Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n). Ook moet de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan.

 • Kijk voor meer informatie in onze uitgebreide FAQ Samenwerking regulier speciaal onderwijs op deze pagina.