Banner

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Om alle kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen te bieden, is samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nodig. Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt samen met partners, zoals het NJi, de NCJ en de VNG, aan de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en het organiseren van jeugdhulp in school.

Op deze pagina vind je informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

icnMeer lezenSluit

Samen leren

Leergemeenschap ‘Jeugdhulp in de school’ & Netwerkbijeenkomsten

Over het thema ‘Samenwerking onderwijs en jeugdhulp’ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs de leergemeenschap jeugdhulp in de school en netwerkbijeenkomsten waar professionals van en met elkaar kunnen leren. Zo organiseren we samen met het Netwerk LPO, de Sectorraad SWV VO, het NJi en de VNG netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en gemeenten.

 

 

 • Banner
  Leergemeenschap jeugdhulp in school

  In de leergemeenschap jeugdhulp in school staan (praktijk)vragen van de ongeveer 140 leden centraal. De…

  Lees meer

 • Banner
  Netwerkbijeenkomsten samenwerkingsverbanden en gemeenten

  Tijdens netwerkbijeenkomsten ontmoeten medewerkers van samenwerkingsverbanden en gemeenten elkaar rond gedeelde vraagstukken en actuele thema’s.…

  Lees meer

Banner
Vijfde bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in de school

Bekijk terugblik

Veelgestelde vragen

 • Soms heeft een leerling naast onderwijsondersteuning ook begeleiding, persoonlijke, verzorging en/of  verpleging nodig tijdens de onderwijsuren. De handreiking onderwijs en zorg is bedoeld als hulpmiddel voor ouders en scholen bij het voeren van gesprekken over de benodigde zorg in het onderwijs. Download hier de handreiking.

  Onderwijszorgconsulenten

  Onderwijszorgconsulenten ondersteunen ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

  Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl/advies/onderwijszorgconsulenten/

 • Bij het opstellen van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp – 18 augustus 2021 is geen DPIA opgesteld. De partijen die in de regio het convenant afsluiten moeten zelf afwegen of een DPIA noodzakelijk is. Een DPIA is aan orde als verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat met hoge risico’s in verband met de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

  Het Convenant gaat er van uit dat er geen nieuwe verwerkingsverantwoordelijke ontstaat, elke partij neemt uit het casusoverleg alleen die persoonsgegevens mee die nodig zijn voor de eigen taak. Er wordt in die situatie dus ook geen nieuwe digitaal systeem gebouwd waarin persoonsgegevens worden ondergebracht. De inzet van nieuwe technologieën voor verwerking van persoonsgegevens is dus niet aan de orde (AVG benoemt dit als indicator voor DPIA).

  Het gaat wel om gevoelige persoonsgegevens (met name gezondheidsgegevens). Bij grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens moet er een DPIA worden uitgevoerd. De vraag is of casusoverleg valt onder de noemer grootschalig; op schoolniveau gaat het om zeer kleine aantallen (thuiszitters zijn vaak op 1 hand te tellen). Op het niveau van het SWV gaat het om meer leerlingen, maar de vraag is of dit valt onder categorie grootschalig.

  Het Convenant heeft wel rekening gehouden met mogelijke risico’s die verbonden zijn aan gegevensuitwisseling in de context van meerdere partijen en daar is aandacht aan besteed met o.a. de volgende bepalingen:

  • Alleen gegevens uitwisseling met het oog op de eigen taak (doelbepaling);
  • Niet meer gegevens uitwisselen dan strikt nodig (werken met buitenkant informatie);
  • Toestemming goed regelen van betrokkene in het kader de geheimhoudingsplicht van professionals (toestemmingsformulier);
  • Betrokkene/ouders wordt uitgenodigd voor Casusoverleg en is in principe zelf aanwezig;
  • Bij elke fase in Casusoverleg bepalen voor welk doel, welke informatie van wie nodig is (bijlage inrichting casusoverleg);
  • Elke partij is als verwerkingsverantwoordelijke belast met beveiliging van persoonsgegevens (toegang bepalen, meerfactor authenticatie etc.).

  Het is vooral zaak dat elke partij voor zichzelf nagaat of met name de gezondheidsgegevens die verwerkt worden in de eigen gegevensverwerking naar aanleiding van het Casusoverleg voor betrokkene een hoog risico opleveren.

 • In de wet staat dat een onderwijsinstelling geen bekostiging ontvangt voor een leerling wanneer hij vóór 1 oktober meer dan 50% van de onderwijstijd ongeoorloofd verzuimd. Afwijken van de onderwijstijd op grond van de beleidsregel inzake het instemmen met afwijking onderwijstijd (Variawet) is echter geen ongeoorloofd verzuim. Er is voor deze leerling immers (tijdelijk) een ander aantal onderwijsuren vastgesteld.

 • Het komt voor dat ouders hun kind thuis houden uit angst voor corona of omdat ze het onderwijsaanbod niet passend vinden. Uiteraard ga je als school dan eerst met de ouders in gesprek om te proberen samen tot een oplossing te komen.

  Formeel valt het onthouden van onderwijs onder het begrip ‘kindermishandeling’ en onder toepassing van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De laatste stap van deze meldcode is een melding bij Veilig Thuis.

  Echter, in het ‘Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld’ staat hierover het volgende: ‘Onderwijsprofessionals moeten ervoor waken dat deze laatste stap uit de meldcode niet te licht wordt genomen. Immers, verschil van inzicht over de onderwijsondersteuningsbehoefte van een kind is niet per definitie een signaal van kindermishandeling. In stap 2 van de meldcode (collegiale consultatie, advies Veilig Thuis of andere deskundige) dient men zich hiervan nadrukkelijk te vergewissen, evenals van de juiste uitvoering van stap 3 (gesprek met de ouders).’

  Ga in deze gevallen  dus niet te snel over tot melding, maar onderzoek de situatie eerst goed wat de situatie is. En in de hierboven genoemde gevallen waarbij er iets anders speelt dan mishandeling of verwaarlozing, vervolgens samen met ouders naar oplossingen te zoeken.