Banner

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Om alle kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen te bieden, is samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nodig. Het Steunpunt Passend Onderwijs werkt samen met partners, zoals het NJi, de NCJ en de VNG, aan de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en het organiseren van jeugdhulp in school.

Op deze pagina vind je informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

icnMeer lezenSluit

Samen leren

Leergemeenschap ‘Jeugdhulp in de school’ & Netwerkbijeenkomsten

Over het thema ‘Samenwerking onderwijs en jeugdhulp’ organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs de leergemeenschap jeugdhulp in de school en netwerkbijeenkomsten waar professionals van en met elkaar kunnen leren. Zo organiseren we samen met het Netwerk LPO, de Sectorraad SWV VO, het NJi en de VNG netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingsverbanden en gemeenten.

 

 

 • Banner
  Leergemeenschap jeugdhulp in school

  In de leergemeenschap jeugdhulp in school staan (praktijk)vragen van de ongeveer 140 leden centraal. De…

  Lees meer

 • Banner
  Netwerkbijeenkomsten samenwerkingsverbanden en gemeenten

  Tijdens netwerkbijeenkomsten ontmoeten medewerkers van samenwerkingsverbanden en gemeenten elkaar rond gedeelde vraagstukken en actuele thema’s.…

  Lees meer

Banner
Webinar Jeugdhulp in school | Hoe werk je inclusiever en integraler in de praktijk?

Bekijk terugblik

Veelgestelde vragen

 • Soms heeft een leerling naast onderwijsondersteuning ook begeleiding, persoonlijke, verzorging en/of  verpleging nodig tijdens de onderwijsuren. De handreiking onderwijs en zorg is bedoeld als hulpmiddel voor ouders en scholen bij het voeren van gesprekken over de benodigde zorg in het onderwijs. Download hier de handreiking.

  Onderwijszorgconsulenten

  Onderwijszorgconsulenten ondersteunen ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.

  Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl/advies/onderwijszorgconsulenten/

 • In de wet staat dat een onderwijsinstelling geen bekostiging ontvangt voor een leerling wanneer hij vóór 1 oktober meer dan 50% van de onderwijstijd ongeoorloofd verzuimd. Afwijken van de onderwijstijd op grond van de beleidsregel inzake het instemmen met afwijking onderwijstijd (Variawet) is echter geen ongeoorloofd verzuim. Er is voor deze leerling immers (tijdelijk) een ander aantal onderwijsuren vastgesteld.

 • Het komt voor dat ouders hun kind thuis houden uit angst voor corona of omdat ze het onderwijsaanbod niet passend vinden. Uiteraard ga je als school dan eerst met de ouders in gesprek om te proberen samen tot een oplossing te komen.

  Formeel valt het onthouden van onderwijs onder het begrip ‘kindermishandeling’ en onder toepassing van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De laatste stap van deze meldcode is een melding bij Veilig Thuis.

  Echter, in het ‘Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld’ staat hierover het volgende: ‘Onderwijsprofessionals moeten ervoor waken dat deze laatste stap uit de meldcode niet te licht wordt genomen. Immers, verschil van inzicht over de onderwijsondersteuningsbehoefte van een kind is niet per definitie een signaal van kindermishandeling. In stap 2 van de meldcode (collegiale consultatie, advies Veilig Thuis of andere deskundige) dient men zich hiervan nadrukkelijk te vergewissen, evenals van de juiste uitvoering van stap 3 (gesprek met de ouders).’

  Ga in deze gevallen  dus niet te snel over tot melding, maar onderzoek de situatie eerst goed wat de situatie is. En in de hierboven genoemde gevallen waarbij er iets anders speelt dan mishandeling of verwaarlozing, vervolgens samen met ouders naar oplossingen te zoeken.

   

 • Er leven veel vragen rond privacy en het delen en verwerken van persoonsgegevens tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden. Deze verzameling van de veelgestelde vragen geeft antwoorden.

  In deze FAQ staan antwoorden op vragen rond de volgende onderwerpen:

  • Vragen over Convenant
  • AVG, verschillende wetgeving en beroepscodes
  • Vragen over proces en rol ouders

  Privacyconvenant

  Met het Privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen.

  Privacy tool

  Zoek je andere informatie over privacy en passend onderwijs? Bezoek dan onze digitale privacy tool. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacyaspecten en veelgestelde vragen.