Banner

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. De ministeries OCW en VWS zijn gestart met 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin, waarin de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal wordt benut. Met de input uit de proeftuinen wordt een experiment ingericht waarin meer ruimte in wet- en regelgeving wordt gecreëerd.

Onderwijszorginitiatieven

De proeftuinen lopen tot juni 2022 en worden begeleid door adviesbureau BMC. De 15 onderwijszorginitiatieven zijn geselecteerd uit ruim 60 aanmeldingen en vormen samen een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten initiatieven, doelgroepen, landelijke spreiding en spreiding over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Met de proeftuinen zoekt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar maatwerkoplossingen. Die ontbreken nog in bepaalde situaties waarbij kinderen extra ondersteuning nodig hebben in de combinatie zorg en onderwijs. Het doel is met de uitkomsten bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving te verbeteren.

Tijdpad

  • De proeftuinen lopen van 10 mei 2021 tot juni 2022.
  • Het experiment start naar verwachting in september 2022. In het experiment kunnen organisaties afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden gemonitord.
  • De opbrengsten uit het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de lange termijn.

Kennisdeling

Een onderdeel van de proeftuinen is kennisdeling, waarbij kennis en ervaringen van de deelnemende initiatieven wordt gedeeld, zodat andere initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren. Ben je geïnteresseerd in deelname om goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen, dan kun je je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Lees dan de nieuwsbrieven (deze zijn hieronder te downloaden) of bekijk de website van de rijksoverheid.nl voor meer informatie. Vragen kan je ook mailen aan het projectteam onderwijszorgarrangementen.