Banner

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en hoe de ondersteuning is georganiseerd. Op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen beoordeelt het samenwerkingsverband passend onderwijs of er in de regio een dekkend ondersteuningsaanbod is.

Het schoolondersteuningsprofiel:

 • is gerelateerd aan het schoolplan (het onderwijskundig beleid) en de schoolgids (wijze waarop ondersteuning wordt vormgegeven);
 • is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school;
 • wordt geschreven door de directie van de school, in samenspraak met het team en het bestuur;
 • wordt tenminste eenmaal per 4 jaar vastgesteld;
 • moet ter advisering worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Wettelijk kader

Het SOP is een dynamisch instrument, dat ouders, leraren en school handvatten geeft om passend onderwijs praktisch vorm te geven. Het biedt houvast bij het beantwoorden van de vraag of de school in staat is om een leerling passende onderwijsondersteuning te bieden en speelt daarom een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen. Kan de school de benodigde ondersteuning niet zelf bieden, dan moet de school in overleg met ouders op zoek gaan naar een passende plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Het wettelijk kader schrijft voor dat het SOP minstens eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag wordt vastgesteld. Het SOP beschrijft welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo beschrijft de school in het SOP:

 • wat de school kan bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het SOP beschrijft de basisondersteuning (vastgesteld in het samenwerkingsverband) en de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt;
 • welke ambities de school in dit kader heeft voor de toekomst;
 • een inventarisatie van de expertise die aanwezig is en/of verder moet worden
  ontwikkeld;
 • de consequenties voor scholing van leraren.

In gesprek over het schoolondersteuningsprofiel

Dit door het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde instrument kunnen scholen gebruiken om het SOP te verlevendigen en levend te houden in de school en geeft hiervoor praktische tips en bevat stappen om binnen de school het gesprek hierover te voeren.

Scan passend onderwijs

De scans passend onderwijs geven schoolteams en samenwerkingsverbanden handvatten om het gesprek te voeren over passend onderwijs in de school. Er zijn drie scans: voor scholen, voor bestuurlijke samenwerking en de ondersteuningsscan ter voorbereiding van een visitatie.