Banner

Naar inclusiever onderwijs

In het kader van de evaluatie passend onderwijs is ‘inclusiever onderwijs’ benoemd als stip aan de horizon. De diversiteit in onze samenleving vraagt in toenemende mate om (h)erkenning en waardering van leerlingen met verschillende mogelijkheden, talenten en vaardigheden en om de benutting van die talenten. Steeds meer mensen en organisaties delen de opvatting dat het in deze tijd niet meer past om leerlingen in het speciaal onderwijs te plaatsen. Als leerlingen van jongs af aan samen onderwijs krijgen, leren ze met elkaar omgaan en zich tot elkaar te verhouden, zo luidt het pleidooi voor inclusiever onderwijs.

ROUTE NAAR INCLUSIEVER ONDERWIJS
Inclusiever onderwijs is niet hetzelfde als passend onderwijs. Wel is inclusiever onderwijs de komende 15 jaar richtinggevend voor de doorontwikkeling van passend onderwijs, aldus de verbeteragenda die OCW in overleg met partnerorganisaties en veldpartijen heeft opgesteld:

‘We werken in de komende 15 jaar toe naar inclusievere onderwijsvoorzieningen met behoud en doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar specialistische netwerken. Zodat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school kunnen, (zoveel mogelijk) in de dezelfde klas zitten, samen spelen of elkaar ontmoeten op het schoolplein.’

Verschillende partijen werken onder leiding van OCW aan de uitwerking van de visie op inclusiever onderwijs, formuleren randvoorwaarden en onderzoeken wat er moet gebeuren om de komende 15 jaar inclusiever onderwijs te realiseren. Dit moet eind 2021 resulteren in een routekaart voor inclusiever onderwijs. Parallel aan dit landelijke traject zijn er op verschillende plaatsen al stappen gezet. Op basis van onderzoek (zowel Nederlands als internationaal) is er al veel bekend over inclusief onderwijs. Op deze pagina tref je een overzicht aan van nuttige bronnen en informatie aan.

icnMeer lezenSluit
 • Banner
  Leergemeenschap jeugdhulp in school

  In de leergemeenschap jeugdhulp in school staan (praktijk)vragen van de ongeveer 140 leden centraal. De…

  Lees meer

 • Banner
  Ontwikkelgroepen samenwerking regulier speciaal

  Scholen die bezig zijn met samenwerking/integratie van regulier en speciaal onderwijs komen ongeveer vier maal…

  Lees meer

Banner
Netwerkbijeenkomst swv’s – gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Bekijk terugblik