Banner

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het samenwerkingsverband, de informatie-uitwisseling tussen samenwerkingsverband en school en andere partners zoals jeugdhulp en zorg? En wat moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere wetgeving op het gebied van IBP (informatiebeveiliging en privacy) te voldoen sinds de nieuwe Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018 is ingegaan?

Kennisnet heeft in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs en het NJi drie filmpjes gemaakt waarin dit haarfijn wordt uitgelegd.

Privacy en de samenwerking met samenwerkingsverbanden

Door Debby Sikking van Kennisnet

Debby gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden.

Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Door Harry Nijkamp van Nijkamp Consult

Harry besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders.

Delen van gegevens met externe partners

Door Marij Bosdriesz van het NJi

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen.

Digitale privacy tool

Graag wijzen wij ook op de digitale privacy tool. Deze tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen en hoe te handelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. Bekijk hier de tool.