Banner

Gevolgen voor scholen én samenwerkingsverbanden

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt afhankelijk van veel factoren. Sommige factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur van de school, andere zijn ad hoc ontstaan en weer andere factoren zijn het gevolg van situaties die inmiddels tot het verleden behoren. Bij elkaar opgeteld heeft dit geleid tot een complexe berekening van de rijksbekostiging van een school. De bekostiging van een samenwerkingsverband is aanzienlijk minder ingewikkeld, maar kan ook nog eenvoudiger.

Een gedragen verandering

Om deze redenen is in 2018 door de PO-Raad, met ondersteuning van het ministerie van OCW, een voorstel voor het vereenvoudigen van de bekostiging uitgewerkt. Dit voorstel is ingediend nadat het door de ALV van de PO-Raad in november 2018 is aangenomen. Dit voorstel is door de Minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media omarmd en in overleg met de PO-Raad, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden nader uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een wetsvoorstel dat op 15 oktober 2020 is ingediend bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk treedt het wetsvoorstel in werking op 1 januari 2022. Praktisch gesproken gaat de nieuwe systematiek op 1 januari 2023 in werking, maar omdat 1 februari 2022 de teldatum gaat worden, moet de wet al wel begin 2022 in werking treden. Omdat het vso valt onder het primair onderwijs heeft de wijziging ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo.

Hoofdlijnen

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen:

 1. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) wordt afgeschaft
 2. Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw verdwijnt
 3. De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd
 4. De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en uitbetaald, waarbij ook de teldatum wijzigt van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1.
 5. Enkele specifieke maatregelen voor het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden, zoals de afschaffing van de 2%-systematiek voor het sbo en de groeibekostiging voor het sbo en (v)so.
 6. Tlv’s afgegeven vanaf februari 2022 worden volgens vast format geregistreerd. Voor 1-2-22 registeren en voor 1-4-22 uitwisselen met ROD. Dit geldt voor voor sbo (en swv po).
 7. De huidige groeiregeling wordt afgeschaft. Hiervoor komt in de plaats: swv moet opgeven wat er met de meer dan onevenredige groei gebeurt.
 8. Voor alle samenwerkingsverbanden: Meebetalen op overschrijding op ondersteuningsbudget wijzigt: Dit komt alleen ten laste van de scholen de kunnen doorverwijzen. Po en vo betalen op dezelfde manier mee. So en vso betalen hier nooit aan mee.

Vereenvoudiging bekostiging – vragen rond tussentijdse groei

 • De gevolgen van de invoering vereenvoudiging bekostiging voor samenwerkingsverbanden zijn te overzien. Op de site van het SPO wordt informatie gegeven. Op één punt is echter nog geen uitsluitsel te geven: met de nieuwe teldatum 1 februari voor het PO is dat ook de teldatum voor sbao, so en vso en daarmee vervalt de huidige groeibekostigings-telling op die datum. Daar voor in de plaats was eerder bedacht dat samenwerkingsverbanden hun ondersteuningsplan moesten uitbreiden met een paragraaf waarin aangegeven wordt hoe er gesignaleerd wordt dat er in de periode na 1 februari relatief veel leerlingen naar een go-school verwezen worden in vergelijking met de periode vóór 1 februari.
 • Deze wijziging roept verschillende uitvoeringsvragen op. Het netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, Sectorraad GO, PO-Raad, VO-raad, OCW en het SPO zijn met elkaar in overleg over het handelingsadvies dat met het veld gedeeld kan worden. Dit blijkt een ingewikkeld vraagstuk waar de partijen meer tijd voor nodig hebben om tot een goed, eenduidig en helpend advies te komen.
 • Het advies wordt zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar gedeeld. Tot die tijd verwijzen we naar de beschikbare informatie op deze informatiepagina.

Onderaan deze pagina tref je meer informatie aan over de vereenvoudiging bekostiging, de procedure rond TLV sbo, onevenredige groei en verschillende handelingsadviezen voor swv’s en scholen. Lees de documenten goed, zodat je als samenwerkingsverband en school voorbereidingen kunt treffen.