Banner

Met ingang van 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigd. Omdat de bekostiging van samenwerkingsverbanden voor een belangrijk deel is geregeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, heeft dit niet alleen gevolgen voor de scholen maar ook voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo.

Een gedragen verandering

De vereenvoudiging is het resultaat van een proces dat al in 2013 startte, toen het bestuur van de PO-Raad van de ledenvergadering de opdracht kreeg om met OCW in gesprek te gaan over een nieuwe bekostigingssystematiek. Dit resulteerde in een voorstel dat in november 2018 door de ALV van de PO-Raad is aangenomen. OCW heeft het voorstel nader uitgewerkt in een wetsvoorstel dat door zowel de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen.

Praktisch gesproken is de nieuwe systematiek op 1 januari 2023 in werking getreden, maar omdat 1 februari 2022 de teldatum is voor het kalenderjaar 2023, is de wet al begin 2022 in werking getreden. Omdat het vso valt onder het primair onderwijs heeft de wijziging ook consequenties voor de samenwerkingsverbanden vo.

Hoofdlijnen

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende maatregelen:

  1. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is afgeschaft;
  2. Er is geen onderscheid meer in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw;
  3. De personele (regulier en PAB) en materiële bekostiging zijn samengevoegd;
  4. De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis beschikt en uitbetaald, waarbij de teldatum is gewijzigd van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1. Let wel: de teldatum in het reguliere vo blijft 1 oktober t-1.
  5. Het sbo wordt op dezelfde wijze bekostigd als het (v)so. Om dit te faciliteren dienen sbo tlv’s, afgegeven vanaf februari 2022 volgens een vast format te worden geregistreerd. Hiervoor is een handreiking en een document met veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld. De zogenaamde 2% behoort vanaf 1 januari 2023 tot het verleden.
  6. De groeiregelingen sbo en (v)so zijn afgeschaft. De nieuwe teldatum is immers 1 februari. Swv’s moeten wel in hun ondersteuningsplan aangeven hoe ze omgaan met meer dan evenredige groei in het sbo en (v)so tussen 1 februari en 1 juni.
  7. Meebetalen aan de overschrijding van het ondersteuningsbudget is gewijzigd: deze overschrijding komt alleen ten laste van de scholen die kunnen doorverwijzen. Po en vo betalen op dezelfde manier mee. So en vso betalen hier nooit aan mee.

Op de website van de PO-Raad kan je meer lezen over de vereenvoudiging PO.

Vereenvoudiging bekostiging – meer dan evenredige groei in het gespecialiseerd onderwijs

Een werkgroep* op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een handreiking opgesteld voor het eventueel verstrekken van aanvullende bekostiging aan GO scholen wanneer deze meer dan evenredig groeien na de nieuwe teldatum 1 februari t-1. Hiermee bestaat er een eenduidige, uniforme en gedragen aanpak, die samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplan kunnen opnemen en kunnen gaan toepassen.

De praktische uitwerking wordt gefaciliteerd door DUO, die een nieuw kijkglas 3 heeft ontwikkeld waarmee scholen en samenwerkingsverbanden kunnen bepalen of er sprake is van meer dan evenredige groei, welke aanvullende bekostiging  daar dan bij hoort en kan worden overgedragen aan de GO school.

*PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo
** De ontwikkeling van dit kijkglas is vertraagd. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het kijkglas gepubliceerd door DUO.

Berekening baten en afdrachten volgens de vereenvoudigde bekostiging

De PO-Raad heeft een model ontwikkeld dat voorziet in de berekening van de baten en verplichte afdrachten van samenwerkingsverbanden. Berekenen hoe jouw bekostiging per 2023 tot stand komt. In december 2022 hebben de samenwerkingsverbanden een eerste beschikking voor het kalenderjaar 2023 ontvangen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de vereenvoudiging PO

De PO-Raad verzamelde het afgelopen jaar vragen en antwoorden en deelt deze met de gebruikers. Ook voor samenwerkingsverbanden is dit interessant (met name vragen onder F en G). Indien je een vraag hebt die (nog) niet beantwoord is, mail dan naar vereenvoudiging@poraad.nl.