Banner

Half december presenteerden de vier politieke partijen hun Coalitieakkoord 2021 – 2025: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. In het coalitieakkoord staan ook een aantal concrete uitspraken over passend onderwijs en de koers voor de komende jaren. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten kort op een rij:

  • We gaan verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan.
  • We verbeteren de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. We stimuleren brede en verlengde brugklassen met oog voor de talenten van elke leerling. We bevorderen doorstroom en differentiatie om leerlingen maximale kansen te geven in het voortgezet onderwijs. We geven ruimte voor een maatwerkdiploma.
  • We brengen het aantal onnodige thuiszitters terug naar 0 door elk kind een vorm van onderwijs te geven, onder meer door het vormgeven van een Digitale School.
  • Goede, tijdige en passende jeugdzorg, met een belangrijke rol voor de eigen omgeving, voorkomt zwaardere zorg. We bakenen duidelijk af wat we onder jeugdzorg verstaan en gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-GGZ) wordt centraler ingekocht. De jeugdbeschermingsketen wordt verbeterd waarbij de rechtsbescherming van het kind en het gezin centraal staan.
  • We brengen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs zo snel als mogelijk onder bij het voortgezet onderwijs.
  • Het praktijkonderwijs is een volwaardige onderwijssoort. We werken toe naar rechtstreekse financiering met inachtneming van het lopende onderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen.

Vertaling punten in actieplannen

Op dit moment werkt het ministerie van OCW aan de vertaling van de bovenstaande punten in concrete actieplannen. Zodra er meer bekent is over de uitwerking delen wij dit via onze website.  

Uitstel kamerdebat voortgangsrapportage passend onderwijs

Het kamerdebat over de voortgangsrapportage stond oorspronkelijk gepland op 10 februari. Dit debat is uitgesteld tot maart 2022.

Meer informatie