Banner

Hier vind je de voortgangsrapportage verbeteraanpak po/vo 2021. De rapportage geeft de voorgang weer op de 25 maatregelen. Daarnaast staat beschreven wat scholen, schoolbesturen en/of samenwerkingsverbanden al kunnen doen om de verbetermaatregelen in de praktijk te brengen.

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen, zodat elke leerling de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom is in 2014 passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is voor alle kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben in het funderend onderwijs, om te zorgen dat zij in hun regio een passend aanbod kunnen krijgen.

Uit de evaluatie van het passend onderwijsbeleid in 2020 is gebleken dat het ondersteuningsaanbod de afgelopen jaren op veel plekken beter is geworden, maar dat we zeker nog niet alles hebben bereikt wat we willen voor leerlingen, leraren en ouders. Daarom heeft de minister van OCW in november 2020 de verbeteraanpak passend onderwijs gepresenteerd.

De voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs kan niet los worden gezien van de huidige situatie in de scholen en de maatschappij. De coronacrisis heeft invloed gehad op de ondersteuning die leerlingen hebben gekregen en ook op het in gang zetten van de maatregelen uit de verbeteraanpak. Alle professionals in het onderwijs hebben ontzettend hard gewerkt om het onderwijs en de benodigde ondersteuning zo veel mogelijk door te laten gaan en verdienen daarvoor een groot compliment.

Ook het personeelstekort, de werkdruk bij leraren en andere professionals in de school en huisvestingsproblematiek blijven zorgelijk en kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van passend onderwijs. De verbeteraanpak staat daarom niet op zichzelf, maar moet in wisselwerking worden gezien met de aanpak van het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Alleen dan kunnen de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte echt krijgen wat zij nodig hebben. 

Vragen

Heb je vragen over de verbeteraanpak en/of de voortgangsrapportage, dan kan je deze stellen aan het Ministerie van OCW via: implementatiepassendonderwijs@minocw.nl

Downloads