Banner

Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaat soms de angst dat er belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving over het hoofd wordt gezien. Dit document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 bevat een overzicht van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs onder meer voortkomend uit de verbeteraanpak passend onderwijs. De inhoud van dit document is aangeleverd door het ministerie van OCW.

Dit document is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs. Het document geeft inzicht in wat er van uit wet- en regelgeving vereist is. Ook biedt het informatie over wat samenwerkingsverbanden en schoolbesturen mogelijk al kunnen oppakken ter voorbereiding op de komende wet- en regelgeving. Dit laatste is bedoeld ter inspiratie.

De samenwerkende schoolbesturen kunnen hierin eigen keuzes maken, passend bij de mogelijkheden, prioriteiten en inrichting van het samenwerkingsverband. Dit overzicht kan daarbij gebruikt worden als achtergronddocument, maar het kan ook dienen als werkdocument waarin de eigen prioriteiten in de laatste kolom kan worden toegevoegd. Deze klom is namelijk aanklikbaar en kan gebruikt worden voor eigen aantekeningen, afspraken en/of te ondernemen acties.

Dit document is een eerste (tussentijdse) versie. De volgende versie verschijnt kort nadat de voortgangsrapportage passend onderwijs door het ministerie van OCW is gepubliceerd.

Download

Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022