Thuiszitters

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo so
Documenten & Instrumenten
Brief inzake middelen niet-ingeschreven kinderen Nationaal Programma Onderwijs

Via de brief van 20 juli 2021 informeerde demissionair minister Arie Slop de Tweede Kamer over wat er voor thuiszitters wordt gedaan in het Nationaal Programma Onderwijs, en dan specifiek met de extra middelen voor niet op school ingeschreven kinderen.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het onderwijs

In opdracht van het ministerie van VWS heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast het ministerie van VWS is het ministerie van OCW nauw betrokken geweest bij het onderzoek. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handelingskader thuisblijvers corona

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden. Het is van belang dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs kan worden ingevuld. Dit handelingskader helpt hierbij. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Routekaart afstandsonderwijs

De afstandsonderwijs routekaart is een uitgave van Stichting Zorgeloos naar School, die zich inzet voor leerlingen met een chronische aandoening […]

po vo so
Documenten & Instrumenten
De kracht om door te zetten in de praktijk

‘De kracht om door te zetten’ over jongeren en thuiszitten  is een aanvullend advies op het thuiszit-onderzoek van twee jaar geleden. De eerder geformuleerde tien adviezen blijven gelden maar het nieuwe veldonderzoek levert nog een aantal aanvullende punten op. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Filmpjes: Leerplicht, kwalificatieplicht en RMC, hoe zit dat nou?

Twee filmpjes waarin kort en krachtig wordt uitgelegd wat het RMC is en wat de Leerplichtwet regelt. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderzoek ‘Ouders en aanwezigheid op school’: hoe betrokken zijn ouders bij verzuimbeleid school?

Samen met Ouders & Onderwijs heeft Ingrado onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van scholen. In het onderzoeksrapport en in de infographic belichten we de meest opvallende uitkomsten van dit gezamenlijke onderzoek. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Met dit Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs beogen AVS, PO-Raad en VO-raad de randvoorwaarden voor de signalering en aanpak van kindermishandeling in het onderwijs te verhelderen. Daarmee geeft het Handelingskader onderwijsorganisaties en hun professionals een implementatie-impuls. De aanpak behoort onderdeel te zijn van het veiligheids- en welzijnsbeleid van de school. | 2020

po vo so
Documenten & Instrumenten
Zicht op thuiszitten

Het Kohnstamm Instituut analyseerde 80 uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs over leerlingen die thuiszitten of dreigden thuis te komen zitten. Het doel van dit onderzoek was inzicht geven in de omstandigheden waarbij kinderen thuis komen te zitten en aanbevelingen geven om thuiszitten te voorkomen. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van het online magazine Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Leestip: De achterkant van het onderwijs

Wanneer een kind thuisblijft van school, omdat het niet meer lukt om alle dagen in de klas te zijn, dan heeft dat een zware impact. In de eerste plaats op het kind, maar ook ouders, scholen, hulpverleners en gemeentes krijgen te maken met het pad dat de leerling dan af moet leggen. In het boek ‘De achterkant van het onderwijs’ wordt de thuiszittersproblematiek in kaart gebracht en vervolgens van verschillende kanten belicht.

po vo so
Documenten & Instrumenten
LOTkeuzehulp

De LOTkeuzehulp geeft een overzicht welke ICT-hulpmiddelen succesvol kunnen worden ingezet bij (dreigende) thuiszitters in het onderwijs, welke behoeften leerlingen hebben en wat dan het beste werkt. De LOTkeuzehulp is te gebruiken door zowel professionals, ouders als leerlingen zelf.

vo
Documenten & Instrumenten
M@ZL

M@ZL is een bewezen effectieve interventie om verzuim te voorkomen en leerlingen met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Met M@ZL wordt het ziekteverzuim teruggedrongen en wordt langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten voorkomen. Lees wat M@ZL voor u kan betekenen. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Present! Een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het initiatief genomen voor het uitbrengen van het online magazine Present!. Hierin vindt u een introductie op het RtI-model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Aanwezigheidsbeleid op orde

In de handreiking aanwezigheidsregistratie staat het bevorderen van aanwezigheid en de daarbij behorende registratie centraal. De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel om aanwezigheidsbeleid te maken of te toetsen.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. | maart 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Publicatie thuiszitters: ‘Buiten de lijntjes’

In ‘Buiten de Lijntjes’ komen (50) ervaringsdeskundige kinderen en jongeren aan het woord over het thuiszittersvraagstuk. Deze publicatie is een initiatief van Number 5 Foundation en heeft als doel kinderen en jongeren een stem te geven in het thuiszittersvraagstuk.

po vo
Documenten & Instrumenten
Overzicht van initiatieven voor thuiszitters

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een overzicht gepubliceerd van initiatieven van thuiszitters. Hier kunnen kinderen en jongeren […]

po vo
Documenten & Instrumenten

Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving van de leerplicht voor po, vo en mbo weer volledig mogelijk, mits dit niet corona […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer aanwezig op school

Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Schoolverzuim aanpakken: een wetenschappelijke onderbouwing.' (NJi)

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Schoolverzuim: wat is dat?

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Routekaart passend onderwijs zonder thuiszitters (Ingrado)

Deze routekaart biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een gespreks- en analysekader gericht op de thuiszittersproblematiek. Dit model is een hulpmiddel bij […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Reik thuiszitters de hand' (2014)

Handreiking ‘Reik thuiszitters de hand’.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan' (2015)

Het advies in het rapport ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’ richt zich op de vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen […]

vo
Documenten & Instrumenten
Presentatie: Thuiszittende jongeren: De kant van de Gemeente (2015)

Thuiszittende-jongeren-kant-van-de-gemeente

po vo
Documenten & Instrumenten
Thuiszitterspact (2016)

De VO-raad, PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van OCW, VenJ en VWS hebben tijdens de eerste […]

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Ouderbetrokkenheid passend onderwijs vo' (2018)

Deze handreiking zet kort en bondig op een rij wat samenwerkingsverbanden en scholen kunnen doen om de betrokkenheid van ouders […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Tips bij het voorkomen van thuiszittende leerlingen' (voor pedagogen en psychologen) 2018

Als pedagoog/psycholoog kunt u op verschillende manieren de regie pakken in het voorkomen van thuiszittende leerlingen. Deze handreiking gaat u […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Met andere ogen: advies voor versnelling en bestendiging van samenwerking onderwijs-zorg-jeugd' (2018)

In dit rapport het advies over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden. […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Sprintkaart maatwerk voor thuiszitters (2018)

De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg rond een thuiszitter, om […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'De kracht om door te zetten Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?' (2019)

De resultaten van de gevoerde gesprekken en het bestuderen van diverse bronnen, leiden tot een visie op de kracht om […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kaartje voor een leerling die thuiszit (2019)

Met dit digitale kaartje kunnen leerlingen, docenten of een klas aan jongeren die thuiszitten laten weten dat ze niet vergeten […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport: 'Leren van thuiszittersinitiatieven: ontwikkelrecht als brug tussen zorg en onderwijs.' (2019)

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Niet thuisgeven: Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen' (2019)

Het onderzoek ‘Niet thuisgeven’ over schooluitval is uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerling die thuiszitter is (geweest). De relatie met […]

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voorkomen van zittenblijven (2019)

Geen enkele leerling wil graag een schooljaar overdoen. Voor de meeste leerlingen werkt dit demotiverend, met als gevolg een negatief […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport: Impuls thuiszittersaanpak 'Onderzoek naar het verhaal achter de cijfers en de ambities van het Thuiszitterspact' (2019)

De partners van het Thuiszitterspact hebben Regioplan gevraagd om meer zicht te bieden op het verhaal achter de cijfers van […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Aantal thuiszitters omlaag? Zij kregen het voor elkaar

Het is een hardnekkig probleem: hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school? Die vraag […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Digitaal boeket thuiszitters

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters 2018 bood de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan. Met dit boeket wilden de PO- en VO-raad, VNG, Ingrado en het NJI hen inspireren om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken. Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Methodische Aanpak Schoolverzuim

Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Ingrado hebben een gezamenlijke visie op de aanpak van het schoolverzuim ontwikkeld, waarbij primair ingezet wordt op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp. De samenwerking heeft geresulteerd in deze vernieuwde handleiding voor de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim: de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Aanpak thuiszitters

Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket concrete projecten en activiteiten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Informatierondes thuiszitten: halen en brengen

Het Landelijk Thuiszittersoverleg voerde in 2017 twee informatierondes uit, in het primair en in het voortgezet onderwijs. Het doel was tweeledig: het veld informeren over de ontwikkelde instrumenten om thuiszitten tegen te gaan, én goede praktijkvoorbeelden ophalen in de regio’s. Harry Hageman, sparring partner van Gedragswerk, die een groot deel van de informatierondes voor zijn rekening nam, vertelt over de opbrengsten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking uit 2017 leest u hier alles over.

vo
Documenten & Instrumenten
Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking uit 2016 leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” uit 2016 van Gedragswerk.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video