Thuiszitters

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Overzicht van initiatieven voor thuiszitters

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een overzicht gepubliceerd van initiatieven van thuiszitters. Hier kunnen kinderen en jongeren […]

po vo
Documenten & Instrumenten

Vanaf schooljaar 2020-2021 is handhaving van de leerplicht voor po, vo en mbo weer volledig mogelijk, mits dit niet corona […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer aanwezig op school

Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Schoolverzuim aanpakken: een wetenschappelijke onderbouwing.' (NJi)

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Schoolverzuim: wat is dat?

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Routekaart passend onderwijs zonder thuiszitters (Ingrado)

Deze routekaart biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een gespreks- en analysekader gericht op de thuiszittersproblematiek. Dit model is een hulpmiddel bij […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Reik thuiszitters de hand' (2014)

Handreiking ‘Reik thuiszitters de hand’.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan' (2015)

Het advies in het rapport ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’ richt zich op de vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen […]

vo
Documenten & Instrumenten
Presentatie: Thuiszittende jongeren: De kant van de Gemeente (2015)

Thuiszittende-jongeren-kant-van-de-gemeente

po vo
Documenten & Instrumenten
Thuiszitterspact (2016)

De VO-raad, PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van OCW, VenJ en VWS hebben tijdens de eerste […]

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Ouderbetrokkenheid passend onderwijs vo' (2018)

Deze handreiking zet kort en bondig op een rij wat samenwerkingsverbanden en scholen kunnen doen om de betrokkenheid van ouders […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Tips bij het voorkomen van thuiszittende leerlingen' (voor pedagogen en psychologen) 2018

Als pedagoog/psycholoog kunt u op verschillende manieren de regie pakken in het voorkomen van thuiszittende leerlingen. Deze handreiking gaat u […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Met andere ogen: advies voor versnelling en bestendiging van samenwerking onderwijs-zorg-jeugd' (2018)

In dit rapport het advies over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden. […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Sprintkaart maatwerk voor thuiszitters (2018)

De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg rond een thuiszitter, om […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'De kracht om door te zetten Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?' (2019)

De resultaten van de gevoerde gesprekken en het bestuderen van diverse bronnen, leiden tot een visie op de kracht om […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kaartje voor een leerling die thuiszit (2019)

Met dit digitale kaartje kunnen leerlingen, docenten of een klas aan jongeren die thuiszitten laten weten dat ze niet vergeten […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport: 'Leren van thuiszittersinitiatieven: ontwikkelrecht als brug tussen zorg en onderwijs.' (2019)

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Niet thuisgeven: Schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen' (2019)

Het onderzoek ‘Niet thuisgeven’ over schooluitval is uitgevoerd vanuit het perspectief van de leerling die thuiszitter is (geweest). De relatie met […]

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voorkomen van zittenblijven (2019)

Geen enkele leerling wil graag een schooljaar overdoen. Voor de meeste leerlingen werkt dit demotiverend, met als gevolg een negatief […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport: Impuls thuiszittersaanpak 'Onderzoek naar het verhaal achter de cijfers en de ambities van het Thuiszitterspact' (2019)

De partners van het Thuiszitterspact hebben Regioplan gevraagd om meer zicht te bieden op het verhaal achter de cijfers van […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’

Met dit modelconvenant ‘Privacy Thuiszitters’ worden afspraken gemaakt rondom de uitwisseling en het verder gebruik van persoonsgegevens rond thuiszittende leerlingen. De afspraken zijn tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs, de daaraan verbonden schoolbesturen en de gemeenten in hun hoedanigheid als toezichthouder op de naleving van de Leerplichtwet. Een taak van het samenwerkingsverband is om namens de aangesloten schoolbesturen het convenant te ondertekenen. De schoolbesturen geven daartoe een volmacht af aan het samenwerkingsverband.

po vo
Documenten & Instrumenten
Aantal thuiszitters omlaag? Zij kregen het voor elkaar

Het is een hardnekkig probleem: hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school? Die vraag […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Digitaal boeket thuiszitters

Speciaal voor de Landelijke Actieweek Thuiszitters 2018 bood de organisatie alle wethouders in Nederland een digitaal ‘boeket’ bloemen aan. Met dit boeket wilden de PO- en VO-raad, VNG, Ingrado en het NJI hen inspireren om in hun gemeente het onderwerp ‘thuiszitters’ actief op te pakken. Tegelijkertijd is het boeket een inspirerende wegwijzer met relevante informatie om aan de slag te gaan om zo weer een stap vooruit te zetten op weg naar een onderwijssector waarin geen enkele leerling meer thuis hoeft te zitten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Methodische Aanpak Schoolverzuim

Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Ingrado hebben een gezamenlijke visie op de aanpak van het schoolverzuim ontwikkeld, waarbij primair ingezet wordt op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp. De samenwerking heeft geresulteerd in deze vernieuwde handleiding voor de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim: de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Aanpak thuiszitters

Ingrado, Gedragswerk, het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO) en de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Niet weer een handreiking of protocol, maar een pakket concrete projecten en activiteiten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Informatierondes thuiszitten: halen en brengen

Het Landelijk Thuiszittersoverleg voerde in 2017 twee informatierondes uit, in het primair en in het voortgezet onderwijs. Het doel was tweeledig: het veld informeren over de ontwikkelde instrumenten om thuiszitten tegen te gaan, én goede praktijkvoorbeelden ophalen in de regio’s. Harry Hageman, sparring partner van Gedragswerk, die een groot deel van de informatierondes voor zijn rekening nam, vertelt over de opbrengsten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking uit 2017 leest u hier alles over.

vo
Documenten & Instrumenten
Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking uit 2016 leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” uit 2016 van Gedragswerk.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video