Banner

De ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Justitie hebben onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor kleinschalige onderwijsvoorzieningen in residentiële instellingen. Hier verzorgen vso-scholen onderwijs voor jongeren met complexe hulpvragen die in een jeugdhulpinstelling of justitiële jeugdinrichting verblijven.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel vragen zijn over de bekostiging. Ook is een veelgestelde vraag welk samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor de extra ondersteuning. Door de ongelijke spreiding van residentiele instellingen over het land, zijn de financiële gevolgen voor sommige samenwerkingsverbanden aanzienlijk.

Een ander knelpunt betreft de ontwikkeling naar meer kleinschalige voorzieningen in de gesloten jeugdhulp. Vanwege die kleinschaligheid is de huidige manier van het organiseren van onderwijs niet langer houdbaar en wordt de druk op regulier en speciaal onderwijs in de regio groter. Op dit moment werkt een projectgroep van professionals uit het onderwijs, jeugdhulp en strafrechtelijke voorzieningen aan de uitwerking van de volgende vijf punten:

  1. Maak (financiële) ruimte voor experimenteren en innoveren.
  2. Geef als ministeries een integrale opdracht tot transformeren.
  3. Laat nieuwe stelsel- of beleidswijzigingen toetsen door de samenwerkende ministeries van VWS, Justitie en OCW.
  4. Zorg ervoor dat het samenwerkingsverband en de school van herkomst verantwoordelijk blijven voor de jongere.
  5. Zorg ervoor dat het budget past bij de complexiteit van de opdracht.

Meer lezen en luisteren over residentieel onderwijs?