Banner

Dashboards (voorheen kijkglazen genoemd) geven informatie over de leerlingen van het samenwerkingsverband. Op basis van die informatie weet een samenwerkingsverband voor hoeveel leerlingen het bekostiging zal ontvangen en voor hoeveel leerlingen ondersteuningsbekostiging moet worden afgedragen. Er zijn verschillende dashboards waarin gegevens teruggekoppeld worden. Op de website van DUO vind je informatie over de verschillende dashboards en kijkglazen en de publicatiedata..

Vertraging kijkglazen

Helaas is de publicatie van diverse kijkglazen in 2022 ernstig vertraagd. Dit betreft met name kijkglas 3 (groei (v)so op de peildatum 1 februari 2022) welke op 8 september werd gepubliceerd maar nog fouten bevatte.

Deze fouten hingen samen met fouten rond de telling en vaststelling van de bekostigingsstatus per 1 februari 2022.  DUO heeft een definitieve versie van kijkglas 3 gepubliceerd op 11 april 2023.

Ook kijkglas 5, nodig om grensverkeer sbo te verrekenen voor de periode augustus t/m december 2022, is vertraagd en is uiteindelijk gepubliceerd op 8 juni 2023. Met ingang van 1 januari 2023 is verrekening van grensverkeer niet langer nodig. Door de wijzigingen als gevolg van de vereenvoudigde van de bekostiging wordt het sbo op eenzelfde wijze bekostigd als het (v)so).

Nieuwe dashboards

De opvolger van kijkglas 1 is het Dashboard samenwerkingsverbanden 1A. Je bekijkt dit dashboard via Mijn DUO. Deze pagina van DUO bevat hierover informatie. Dit dashboard bestaat uit drie te downloaden csv bestanden:

  • Aantallen leerlingen op het sbo, so en vso met een tlv van het samenwerkingsverband;
  • Het aantal leerlingen op sbo en (v)so scholen in het swv, met een tlv van dit samenwerkingsverband en met een tlv van andere samenwerkingsverbanden;
  • Het aantal leerlingen op de reguliere scholen in het swv.

De opvolger van kijkglas 2 is Dashboard 1B. Hier vindt je alle inschrijvingen van leerlingen op het sbo en (v)so op de teldatum 1 februari, met een tlv van het samenwerkingsverband.

De opvolger van kijkglas 3 is Dashboard 3 waarmee go-scholen en samenwerkingsverbanden vast kunnen stellen of er sprake is van meer dan evenredige groei tussen 1 februari en 1 juni. Deze informatie is nodig voor de uitvoering van de zogenaamde vangnetregeling. Dit dashboard, voor zowel de groei in 2022 als ook in 2023, is nog niet gepubliceerd. Via deze website en die van de Sectorraad GO houden we samenwerkingsverbanden op de hoogte van de voortgang.

Beschikkingen bekostiging samenwerkingsverbanden 2023

Samenwerkingsverbanden po en vo hebben op 20 december 2022 een eerste beschikking lichte en zware ondersteuning voor het kalenderjaar 2023 ontvangen. Waarom zo laat? Dat had allereerst te maken met de 1 februari telling 2022. Door problemen bij de overgang van BRON naar ROD, door gewenning van met name sbo scholen ten aanzien van het correct uitwisselen van tlv’s en door weeffouten in ROD zelf hebben samenwerkingsverbanden in 2023 niet de informatie ontvangen die ze nodig hadden om goed te kunnen begroten en te verrekenen (dashboards en kijkglazen).

Voor de bekostiging van de samenwerkingsverbanden is het cruciaal dat een tlv aan een leerling wordt gekoppeld én aan een inschrijving. Dat laatste is vaak niet gebeurd. Formeel zou de inschrijving dan door DUO moeten worden afgewezen. Maar dan zou DUO in februari 2022 zo’n 5.000 inschrijvingen hebben moeten afkeuren. In de software was daarvoor een oplossing bedacht die bij nader inzien heeft geleid tot een onjuiste koppeling. Dit is inmiddels hersteld zodat dit probleem niet opnieuw is ontstaan op de teldatum 1 februari 2023.

Er zijn sindsdien ruim 7.000 tlv’s alsnog correct aangeleverd en gekoppeld. De uitkomst van deze exercitie kwam te laat om nog te worden meegenomen in de beschikkingen van december 2022. Dat betekent dat veel samenwerkingsverbanden in december een onjuiste beschikking[1] hebben ontvangen. In maart 2023 hebben zij een herziene beschikking ontvangen. DUO heeft ieder samenwerkingsverband hierover geïnformeerd middels een brief (december 2022).

[1] Swv PO: onjuiste beschikking lichte en zware ondersteuning; swv VO onjuiste beschikking zware ondersteuning.