Banner

Kijkglazen (die vanaf 2023 getoond worden in zogenaamde dashboards) geven informatie over de leerlingen van het samenwerkingsverband. Op basis van die informatie weet een samenwerkingsverband voor hoeveel leerlingen het bekostiging zal ontvangen en voor hoeveel leerlingen ondersteuningsbekostiging moet worden afgedragen. Er zijn verschillende kijkglazen waarin gegevens teruggekoppeld worden. Deze pagina van DUO bevat informatie over de verschillende kijkglazen en de publicatiedata.

Vertraging kijkglazen

Helaas is de publicatie van diverse kijkglazen in 2022 ernstig vertraagd. Dit betreft met name kijkglas 3 (groei (v)so op de peildatum 1 februari 2022) welke op 8 september is gepubliceerd maar wat mogelijk nog fouten bevat. En kijkglas 3 nieuwe stijl waarmee go-scholen en samenwerkingsverbanden vast kunnen stellen of er sprake is van meer dan evenredige groei tussen 1 februari en 1 juni. Deze informatie is nodig voor het uitvoering van de zogenaamde vangnetregeling

De fouten in kijkglas 3 oude stijl hangen samen met fouten rond de telling en vaststelling van de bekostigingsstatus per 1 februari 2022. DUO verwacht de goede versie van kijkglas 3 oude stijl in de eerste maanden van 2023 opnieuw te publiceren.

Ook kijkglas 5 (nodig om grensverkeer sbo te verrekenen voor de periode augustus t/m december 2022) is vertraagd en zal in het eerste kwartaal van 2023 worden gepubliceerd. Het is de laatste keer dat dit kijkglas wordt gepubliceerd. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging is verrekening van grensverkeer met ingang van 1 januari 2023 niet meer van toepassing.

Nieuwe dashboards

De opvolger van kijkglas 1 is het Dashboard samenwerkingsverbanden 1 (1A – bekostigde aantallen en 1B – bekostigde leerlingen). Je bekijkt  dit  Dashboard via Mijn DUO. Deze pagina van DUO bevat hierover informatie. De opvolger van kijkglas 2 is Dashboard 2. Dit dashboard is nog niet beschikbaar. Hier vindt je straks alle inschrijvingen van het sbo en (v)so. DUO verwacht dat dit dashboard in de eerste maanden van 2023 beschikbaar komt.

Beschikkingen bekostiging samenwerkingsverbanden 2023

Samenwerkingsverbanden po en vo hebben op 20 december 2022 een eerste beschikking lichte en zware ondersteuning voor het kalenderjaar 2023 ontvangen. Waarom zo laat? Dat heeft allereerst te maken met de 1 februari telling 2022. Door problemen bij de overgang van BRON naar ROD, door gewenning van met name sbo scholen ten aanzien van het correct uitwisselen van tlv’s en door weeffouten in ROD zelf hebben samenwerkingsverbanden de afgelopen maanden niet de informatie ontvangen die ze nodig hebben om goed te kunnen begroten en te verrekenen (dashboards en kijkglazen).

Voor de bekostiging van de samenwerkingsverbanden is het cruciaal dat een tlv aan een leerling wordt gekoppeld én aan een inschrijving. Dat laatste is vaak niet gebeurd. Formeel zou de inschrijving dan door DUO moeten worden afgewezen. Maar dan zou DUO afgelopen februari zo’n 5.000 inschrijvingen hebben moeten afkeuren. In de software was daarvoor een oplossing bedacht die bij nader inzien heeft geleid tot een onjuiste koppeling. Dit wordt hersteld vóór de volgende teldatum (1 februari 2023) zodat dit probleem niet opnieuw ontstaat.

Er zijn inmiddels zo’n 6.500 tlv’s alsnog correct aangeleverd en gekoppeld. Er moeten nog circa 800 tlv’s worden geanalyseerd door DUO (300 so en vso, 500 sbo, stand eind december 2022). De uitkomst van deze exercitie komt te laat om nog te worden meegenomen in de beschikkingen van december 2022. Dat betekent dat veel samenwerkingsverbanden in december een onjuiste beschikking[1] hebben ontvangen. Pas in 2023 zullen zij een bijgestelde beschikking ontvangen. DUO heeft ieder samenwerkingsverband hierover geïnformeerd middels een brief (december 2022). In de brief staat  hoeveel foutgevallen er ongeveer nog kunnen zijn.

[1] Swv PO: onjuiste beschikking lichte en zware ondersteuning; swv VO onjuiste beschikking zware ondersteuning.