Banner

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de integratie van regulier en speciaal onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen.

Daarom wordt op 28 januari 2022 een volgende (online) landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van regulier en speciaal onderwijs.

Programma

9.30 – 10.15 uur  Welkom en plenaire opening

De opening van de conferentie wordt verzorgd door Freddy Weima (voorzitter PO-Raad). Na zijn aftrap geeft hij het stokje over en vindt er, onder leiding van Dolf van Veen (hoofd NCOJ), een interactief gesprek aan tafel plaats met Hein van Asseldonk (voorzitter VO-raad), Alain van de Haar (directeur Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs), Marjan Zandbergen (senior beleidsmedewerker Ministerie van OCW) en Leon Meijer (wethouder gemeente Ede o.a. Jeugdzorg en Onderwijs).

Zij besteden aandacht aan hun eigen visie en activiteiten met betrekking tot de bestaande praktijkinitiatieven, de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs en de rol van de beweging naar integratie regulier-speciaal daarin.

Gedurende de ochtend tonen we een aantal korte filmpjes en vlogs van praktijkinitiatieven met als thema k ‘Passender en inclusiever! in het land’.

10.15 – 11.20 uur  Korte pauze 

10.20 – 11.20 uur  Vier parallelsessies

1. Een bestuurlijke sessie rond nieuwe kansen op meer passend en inclusiever onderwijs, bestuurlijke vragen, wensen en mogelijke oplossingen rond integratie regulier en speciaal onderwijs. Doelgroep: schoolbestuurders

2. Sessie voor samenwerkingsverbanden over hun rol bij de stimulering, facilitering en ondersteuning van intensieve samenwerking en integratie van regulier – speciaal onderwijs. De sessie vormt de start van een leernetwerk voor samenwerkingsverbanden, gesteund door het LPO en de Sectorraad swv-vo. Na een korte toelichting focust de samenspraak met deelnemers zich vooral op de thema’s die in het leernetwerk aan de orde zouden moeten komen. Doelgroep: samenwerkingsverbanden po-vo

3. De professionalisering voor samenwerkende/geïntegreerde voorzieningen staat in deze sessie centraal; wat vraagt integratie van regulier en speciaal onderwijs aan competenties en deskundigheidsbevordering van teams in de scholen? We gaan in gesprek op basis van de eerste uitkomsten in Ontwikkelgroepen en in de samenwerking met praktijkinitiatieven. Doelgroep: alle deelnemers uit po en vo

4. Hoe omarmt de Inspectie de initiatieven in de praktijk, zowel die gebruikmaken van de Beleidsregel als de anderen? Hoe kunnen zij samen leren? In deze sessie een toelichting op de bejegening van de Inspectie van dergelijke initiatieven en de gelegenheid om vragen te stellen. Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

11.20 – 11.30 uur  Korte pauze    

11.30 – 12.30 uur  Keuze uit twee parallelle sessies

1. In deze parallelle sessie aandacht voor de juridische aspecten van samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast wordt de modelovereenkomst bestuurlijke samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepresenteerd. Doelgroep: bestuurders

2. We bespreken een overzicht van ontwikkelingen in de praktijk; diversiteit van initiatieven in PO en VO, samenwerkingspartners, ontwikkelstadia, successen, methodische vragen, organisatorische vragen, bestuurlijke vragen, goed voorbereide start, enz. Doelgroep: alle deelnemers uit po-vo

12.30 – 13.00 uur   Samen vooruitblikken op de nieuwe ontwikkelingen in 2022

We starten dit afsluitende programmaonderdeel met een aantal korte filmpjes met als thema ‘Passender en Inclusiever! in het land’. Vervolgens komt de lancering van het platform ‘Samenwerking regulier en speciaal’ aan bod en is er aandacht voor zowel praktijkvoorbeelden als het ondersteuningsprogramma.

Praktische informatie

Wanneer: 28 januari 2022
Waar: Online
Tijd: 09.30 – 13.00 uur
Voor wie: Medewerkers van scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes
Kosten: Nu de conferentie vanwege corona digitaal plaatsvindt, worden er geen kosten in rekening gebracht
Aanmelden: via dit formulier