Banner

Op 11 mei waren de beide sectorraden voor het primair en voortgezet onderwijs, het netwerk lpo en de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo, uitgenodigd voor een tweede voortgangsoverleg betreffende het stelselonderzoek ‘Zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding middelen passend onderwijs’.

Met dit stelselonderzoek ambieert de Inspectie van het Onderwijs de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Wat is goed zicht en sturing op en verantwoording van doelmatige besteding van middelen passend onderwijs en wat zijn de factoren, actoren, processen en instrumenten in samenwerkingsverbanden die daaraan bijdragen?

Projectteam

De portefeuillehouder van dit stelselonderzoek is dhr. Rogier Oet, directeur sector so. Samen met inspecteur Jan Willem Maijvis, inspecteur Marieke van der Ros, inspecteur rekenschap Trude van Aalst en kennismedewerker Marieke Jepma voert inspecteur Nelleke Deelen-Geuze als projectleider dit onderzoek uit. Het projectteam heeft met 9 externe experts in februari en maart ongestructureerde interviews afgenomen. De opnamen van deze interviews zijn getranscribeerd en verwerkt tot ingrediënten om te komen tot een theoretisch frame, waarmee de onderzoeksinstrumenten worden verrijkt. Momenteel staan nog twee dialoogsessies gepland met de externe experts om de opbrengst van alle interviews te bespreken en waar mogelijk te verduidelijken of beter in te kaderen.

Vragenlijst

Ondertussen hebben in april 2022 alle 151 samenwerkingsverbanden een brief ontvangen over het stelselonderzoek. Hierin is eveneens gecommuniceerd dat begin juni 2022 gevraagd zal worden een vragenlijst in te vullen voor de start van de zomervakantie 2022. Ter informatie: De beantwoording van de vragenlijst zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen, het uitvoerend bestuur* van het samenwerkingsverband is diegene die in staat is de gehele vragenlijst in te vullen.

Steekproef

De afdeling Kennis binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft de steekproef getrokken zodat er 20 samenwerkingsverbanden primair onderwijs en 20 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs de steekproef vormen. Deze samenwerkingsverbanden bezoeken we na de zomer voor verdiepende gesprekken. De in totaal 40 samenwerkingsverbanden zijn eveneens in april 2022 geïnformeerd over het feit dat ze onderdeel zijn van de steekproef. De gesprekken met het uitvoerend bestuur*, het intern toezicht en diegene die de verantwoordingsrapportage aanlevert aan het uitvoerend bestuur zijn nagenoeg allen ingepland. De gesprekken vinden plaats in de periode september en oktober 2022. Voor eind mei 2022 leveren deze 40 samenwerkingsverbanden hiervoor relevante documenten aan.

Proces

Momenteel is het projectteam bezig de vragenlijst voor de bevraging van 151 samenwerkingsverbanden definitief te maken. De vragenlijst zal door een viertal onafhankelijke inspecteurs worden getest op tijdsinvestering, opbouw, indeling en toelichting. Onze afdeling Kennis zal dit vervolgens programmeren zodat het een digitale vragenlijst is die begin juni verstuurd wordt aan alle samenwerkingsverbanden. In de maanden juni en juli worden alle (door de samenwerkingsverbanden uit de steekproef) ingediende documenten geanalyseerd, hierbij gebruiken we een gestructureerde scorelijst. In augustus worden de resultaten van de vragenlijsten (van de 40 samenwerkingsverbanden die de steekproef vormen) en de bureauanalyses gebruikt om de gesprekken met de 40 samenwerkingsverbanden voor te bereiden. In september en oktober gaan de drie inspecteurs van het team samenwerkingsverbanden met deze voorbereiding en aan de hand van een gestructureerde vragenlijst op pad om de gesprekken te voeren met de 40 samenwerkingsverbanden.

Vragen?

Bij vragen, suggesties of opmerkingen over het stelselonderzoek: toezichtswv@owinsp.nl

Bijeenkomsten

Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert in september en november netwerkbijeenkomsten over financieel management, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg passend onderwijs waar deze onderwerpen ook terug komen. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt op korte termijn.

*Diegene die belast is met het uitvoeren van de bestuursbesluiten, dat kan de coördinator, de directeur, de directeur bestuurder, de bestuurder, of college van bestuur zijn.