Wetsvoorstel lwoo en pro

Bij de invoering van passend onderwijs in 2014 is ervoor gekozen om de landelijke criteria lwoo nog niet los te laten. Bij de wetswijziging op 1 januari 2016 is de bekostiging van lwoo en pro onder de samenwerkingsverbanden geplaatst en bevroren op de leerlingenaantallen van 2012. Daarbij werd ook de mogelijkheid geboden voor opting out . Dit betekent dat er momenteel sprake is van een ongelijke verdeling van het budget voor lwoo en pro. Daarnaast kunnen de samenwerkingsverbanden niet zelf bepalen welke leerlingen lwoo nodig hebben in het vmbo. Om dit mogelijk te maken werkt OCW aan een wetsvoorstel.

Wetsvoorstel lwoo en pro

Dit wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen:
1. Een nieuwe – toekomstbestendige – verdeling van de financiële ondersteuningsmiddelen voor lwoo en pro. Deze verdeling sluit aan bij de actuele behoefte aan lwoo en pro binnen het samenwerkingsverband.
2. Het landelijk loslaten van de procedure, criteria en duur van lwoo en de lwoo-licenties. Zo krijgen scholen en regio’s meer ruimte in het aanbieden en bekostigen van passende ondersteuning voor elke leerling, en vermindert de toetsdruk bij leerlingen en de administratieve laten van scholen en samenwerkingsverbanden.

Naar verwachting gaat dit wetsvoorstel in 2019 naar de Tweede Kamer, en zal dit in werking treden in 2021.

Hierbij heeft minister Slob besloten om de landelijke criteria en duur voor de toewijzing van pro te behouden. Door de landelijke criteria, bestaande uit het IQ en de leerachterstanden van de leerling, te behouden, blijft het praktijkonderwijs een herkenbare schoolsoort. Eén waarbij een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk is. Dit om een goede afweging te kunnen maken of een leerling daadwerkelijk op zijn of haar plek is in het onderwijs.

Veranderingen voor ouders en leerlingen

Door het loslaten van de procedure, duur, criteria en licenties voor lwoo vermindert het bestempelen van de leerlingen en ervaren leerlingen minder testdruk. Ook kunnen leerlingen meer mogelijkheden krijgen tot thuisnabij onderwijs. De huidige indicaties blijven hierbij geldig.
Er kunnen regionale verschillen ontstaan tussen samenwerkingsverbanden en de manier waarop de middelen voor lwoo worden ingezet. Samenwerkingsverbanden maken afspraken over de inzet van de lwoo-middelen. Deze afspraken nemen zij op in het ondersteuningsplan.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video