po vo
7 mei 2019

Verslag werksessie landelijke verantwoordingswebsite Passend onderwijs

Op donderdag 18 april was de eerste werkbijeenkomst met twaalf samenwerkingsverbanden en besturen, een aantal beleidsadviseurs van de PO- en VO-raad en bureau Greenberry. Samen is gekeken naar welke wensen er zijn voor de nieuwe website voor verantwoording van passend onderwijs. Hieronder een impressie.

We deelden het beeld dat we in Nederland al decennialang bezig zijn een goede oplossing te vinden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het onderwijs. De kwaliteit van de uitvoering van passend onderwijs wordt voor het belangrijkste deel geleverd door schoolbesturen en scholen. Het onderwijs is voor de kwaliteit van de uitvoering van passend onderwijs afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdhulp. Passend onderwijs is gericht op de uitvoering van beleid en heeft geen eigen specifieke beleidsdoelstellingen anders dan goed onderwijs voor iedereen. Dit maakt het voor de sector lastig om zich over de realisatie van algemene kwaliteitsdoelen te verantwoorden.

Betrouwbare informatie
We willen dat de site een eenduidig beeld geeft en dat we definities (en berekeningen) helder hebben en uniform. Bijvoorbeeld de registratie van thuiszitters is over het algemeen beperkt betrouwbaar. Voordat gegevens worden gepubliceerd op de site vindt in het proces een controle door het samenwerkingsverband zelf plaats. De ontwikkeling van het verantwoordingsplatform kan gebruik maken van de verdere inhoudelijke doorontwikkeling van het dashboard passend onderwijs.
We werken aan een verantwoordingsplatform waarin we als sector samenwerkingsverbanden informatie delen en verantwoording afleggen en niet aan een dashboard met sturingsinformatie.

Ruimte voor nuance
We beginnen met het tonen van een beperkte set aan informatie en kunnen dit verbreden met een beperkt aantal kwaliteitsindicatoren waar het samenwerkingsverband zelf informatie voor levert. Er moet ruimte zijn voor een toelichting en duiding op basis van de eigen doelen en de specifieke context van het samenwerkingsverband. We denken in ieder geval aan het schetsen van een landelijk beeld met een overzicht van de samenwerkingsverbanden (po en vo) inclusief hun geografische ligging. Het visualiseren van de besturen en scholen binnen een samenwerkingsverband is ook een wens. Verder hebben we het gehad over het tonen van een landelijk beeld van bijvoorbeeld het aantal leerlingen, het deelnamepercentage (sbo, so, pro, vso) en de bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden.

Transparantie in financiën
Qua financiële informatie kunnen we onderzoeken of we landelijk de volgende kengetallen kunnen tonen: Bedrag per leerling (po en vo), gemiddeld ondersteuningsbudget voor lichte en zware ondersteuning (po en vo), besteding samenwerkingsverbanden aan centrale voorzieningen en aan middelen voor schoolbesturen (po en vo), het aantal samenwerkingsverbanden met een positieve en negatieve verevening (po en vo) en het gemiddelde verschil tussen benodigde weerstandsvermogen en reserves.

Transparantie in beleid en kwaliteit
Naast de financiële informatie is ook het dekkend aanbod van belang op landelijk niveau. We kunnen kijken naar de verzuimcijfers en vrijstellingen van DUO en/of de kwartaalregistratie van thuiszitters van de Onderwijsinspectie. Het aantal geschillen en bezwaren zoals bijvoorbeeld bekend bij de geschillencommissie passend onderwijs kan relevant zijn. Genoemd werd ook het percentage samenwerkingsverbanden met onafhankelijk intern toezicht.

Op niveau van het samenwerkingsverband
Per samenwerkingsverband kunnen het adres en de contactgegevens worden getoond. Aangevuld met de doelen en resultaten, het aantal leerlingen, de deelnamepercentages, de bestuurlijke inrichting, het ondersteuningsplan, de rapportages van de Onderwijsinspectie, het dekkend aanbod, de geschillen en bezwaren, het onafhankelijk toezicht en het jaarverslag. Wat betreft de financiële indicatoren op het niveau van het samenwerkingsverband werd het volgende genoemd: Bedrag per leerling, ondersteuningsbudget licht en zwaar, besteding aan centrale voorzieningen en besteding aan schoolbesturen, positieve/negatieve verevening en benodigde weerstandsvermogen en reserves.

Op donderdag 23 mei is de tweede werksessie en werken we verder aan de lijst met kengetallen en indicatoren voor de publieke website.


Nieuws 13 februari 2020

Nieuwe campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven’

Om breder uit te dragen hoe mooi en veelzijdig werken in het onderwijs is, heeft het Ministerie van OCW de […]

Meer lezen »

Nieuws 13 februari 2020

Zorgleerlingen in de gewone klas: nieuw experiment van minister Slob

Met een nieuwe experiment, waarbij belemmerende voorwaarden worden geschrapt zodat zorgleerlingen wél in een gewone klas kunnen zitten, wil minister […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video