po vo
11 december 2014

Vensters/ Dashboard Passend Onderwijs

De PO-Raad, de VO-raad en het NJI werken samen aan een Venster/Dashboard Passend Onderwijs. Dit instrument combineert cijfermatige informatie over het samenwerkingsverband in één systeem, zodat het samenwerkingsverband en bestuur inzicht krijgen in hun cijfers, resultaten en ontwikkelingen. Dit helpt niet alleen bij het afleggen van verantwoording, maar geeft ook informatie om op te sturen en draagt op die manier bij aan de kwaliteitszorg. Daarnaast levert het systeem input van en voor de gemeente met betrekking tot de jeugdhulpverlening en maakt het benchmarking en onderzoek mogelijk.

Stand van zaken

Om tot een juiste set indicatoren te komen is input opgehaald uit het veld via workshops op conferenties en bijeenkomsten met voorlopersgroepen. Het NJI heeft een monitor ontwikkeld. Dit bij elkaar heeft geleid tot een basisset aan gegevens. Deze gegevensset wordt verwerkt tot een inhoudelijk en functioneel programma van eisen en in januari omgezet tot een functioneel ontwerp. De rest van het huidige schooljaar wordt benut voor bouw en inrichting. De eerste versie van het venster/dashboard is gereed aan begin van het schooljaar 2015-2016.

Gegevens (content)

Het systeem wordt gebaseerd op drie soorten informatie (modules):

Module 1
We benutten zoveel mogelijk bestaande gegevensbronnen en automatiseren het ophalen van de betreffende informatie. Uiteraard zijn de gegevens van OCW/DUO hiervoor uitermate belangrijk als het gaat om registraties en leerlingenstromen, maar ook bronnen als Vensters, het CBS en uw eigen registratie van TLV-aanvragen (als dit in een database is ondergebracht) zijn daarbij van belang. Daar waar gebruikt wordt gemaakt van digitale systemen voor de totstandkoming van extra ondersteuning, of bijvoorbeeld het school-ondersteuningsprofiel zal eveneens gekeken worden of dit mogelijkheden tot gegevensuitwisseling biedt. Uiteraard niet op leerling- of casusniveau, de monitor moet zich beperken tot managementinformatie.

Module 2
Daarnaast ontkomen we er niet aan om ook informatie te verzamelen door elektronische bevraging van professionals in het werkveld. Deze informatie, die vooral kijkt naar werkprocessen, is niet bij andere bronnen beschikbaar en moeten we apart verzamelen.

Module 3
Tenslotte onderzoeken we of een structuur mogelijk is waarbij samenwerkingsverbanden eigen informatie aan het venster/dashboard kunnen toevoegen. Module 1 en module 2 betreffen indicatoren waarvan verwacht mag worden dat die voor alle samenwerkingsverbanden interessant zijn. De differentiatie in werkwijze is echter groot, dus zullen er ook verschillen zijn in wensen en prioriteiten ten aanzien van monitoring. Indien module 3 niet eenvoudig te realiseren is, moet het mogelijk zijn de gegevens uit module 1 en 2 te exporteren, zodat ze gecombineerd met eigen gegevens, benut en gepresenteerd kunnen worden.

Oproep deelname klankbordgroep

De projectgroep van de PO-Raad, VO-raad en het NJI maakt graag gebruik van een klankbordgroep die zich wil buigen over vragen zoals de toegankelijkheid/openbaarheid van gegevens en feedback op het eerste onderwerp en het programma van eisen. We zijn op zoek naar 12 directeuren van samenwerkingsverbanden (6 PO en 6 VO) die zitting wil nemen in deze klankbordgroep die tweemaandelijks bij elkaar komt. Interesse? Graag melden (zowel uit PO als VO) aan ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl o.v.v. klankbordgroep dashboard.

Oproep eigen monitor

Een aantal samenwerkingsverbanden is zelf bezig met de ontwikkeling en bouw van een monitor. Wij hebben graag op korte termijn contact met deze samenwerkingsverbanden. We kunnen hun ervaringen gebruiken bij de invulling en ontwikkeling van het dashboard. Ook willen we daarmee voorkomen dat er op verschillende plekken in het land vergelijkbare wielen worden uitgevonden. We organiseren 14 januari een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) die zelf al begonnen zijn met de opzet van een monitor. U kunt daar van elkaar leren en tevens bepalen of het zinvol is de eigen initiatieven voort te zetten. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@ondersteuningpassendonderwijs.nl o.v.v. voorlopers monitor. Uw aanmelding stellen wij bijzonder op prijs!


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video