po vo so
18 mei 2021

Update rond het NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De spil van het investeringsprogramma wordt gevormd door schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de situatie op de school opstellen.

Monitoringsaanpak NPO

Het ministerie van OCW heeft het uitgewerkte plan van aanpak voor monitoring van de voortgang en resultaten van het NPO gedeeld met de Tweede Kamer. De aanpak bestaat uit drie elementen. Allereerst wordt onderzocht hoe de implementatie op scholen verloopt. Daarnaast zal bij een beperkt aantal scholen aanvullend onderzoek worden gedaan. Een ander belangrijk doel van de monitoring is gericht op de lange termijn. Lees meer 

Meerjarenplan en medezeggenschapsraad

Alle scholen hebben via een schoolscan het niveau van de leerlingen in beeld gebracht. Daarmee bekijken de scholen hoe zij hun leerlingen gaan ondersteunen en wat ze daarvoor nodig hebben. De school kan kiezen uit een menukaart met verschillende vormen van ondersteuning en maatregelen. De gekozen maatregelen uit de menukaart zet de school in een meerjarenplan en laat daarmee zien hoe het extra geld besteed wordt. De medezeggenschapsraad stemt hiermee in. Bekijk hier de handreiking Proactief aan de slag met NPO.

Menukaart

De menukaart bevat 24 bewezen effectieve of aannemelijke maatregelen is op gelanceerd door het ministerie van OCW. Het gaat hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel en fysiek vlak. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. De lijst biedt scholen veel ruimte om interventies passend bij de eigen school(soort) en leerlingen te kiezen. Dat is belangrijk, omdat scholen het beste weten wat hun leerlingen nodig hebben. Daarnaast is er ruimte om juist in te zetten op ambities die er al waren binnen de school. De menukaart en meer informatie over het NPO zijn te vinden op een nieuwe website over het NPO. Graag wijzen wij u ook op de FAQ over de samenwerking buiten school.

Samenhang corona-steunpakketten jeugd

Op de website van het NJi staat een stappenplan voor gemeenten en onderwijs die voor de gezamenlijke opgave staan om een plan te maken rondom het herstel en perspectief voor de jeugd na coronatijd. Dit stappenplan helpt om de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan en duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren. Het reflectie-instrument van de VO-raad helpt partners te reflecteren op hun samenwerking, te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en afspraken te maken over het ‘hoe nu verder’.

Gesprek over elke leerling

De school bekijkt samen met ouder(s) en leerling wat de beste aanpak is voor het vervolg, waarbij het niet alleen gaat om de leerontwikkeling, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Om het gesprek goed voor te bereiden ontwikkelde Ouders & Onderwijs samen met de organisaties Samen Zijn Wij School en Voor Werkende Ouders een gesprekswijzer.

Thuiszitters in beeld

Minister Slob vraagt de gemeenten in zijn brief extra aandacht te geven aan de kinderen die niet in beeld zijn bij de scholen. Ook thuiszitters kunnen gebruik maken van het programma en bijbehorende budget. Samen met de samenwerkingsverbanden kunnen gemeenten een verschil maken voor deze thuiszitters en een aanbod voor hen ontwikkelen. Graag verwijzen we ook naar deze FAQ van het ministerie van OCW over het NPO en thuiszitters.

Het NPO en nieuwkomers

De ISK’s en alle reguliere vo-scholen die in de periode 1-4-2020 t/m 1-4-2021 leerlingen hadden die bekostigd werden vanuit de nieuwkomersregeling VO krijgen nu een extra budget. Per nieuwkomer per peildatum een bedrag van €2.619,47. Meer informatie op de LOWAN website met verwijzingen naar informatie en Q&A van de overheid.

Thuisblijvers door corona

Er zijn gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een dermate kwetsbare gezondheid heeft dat een besmetting met corona tot ernstige gevolgen kan leiden. Om het risico op besmetting te voorkomen, houden deze ouders noodgedwongen hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden. Het is van belang dat betrokken organisaties samen met ouders afspraken maken over hoe het onderwijs kan worden ingevuld. Dit handelingskader helpt hierbij.

Informatiepunt

Thuiszitters die nog ingeschreven staan op een school kunnen voor het NPO terecht bij de school. Staat een kind niet meer ingeschreven (of heeft deze ontheffing) dan kan contact gezocht worden met de gemeente (sociaal wijkteam) of samenwerkingsverband. Lukt dit niet? Dan kan men contact opnemen met het informatiepunt van Ouders & Onderwijs. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. Dit informatiepunt is op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Alles op een rij


Nieuws 22 juli 2021

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 20 juli 2021

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video