po vo
27 juni 2019

Tweede Kamer over passend onderwijs: grote verbeterslag nodig 

Op 26 juni hebben de leden van de Vaste Kamercommissie OCW in een debat van ruim vier uur kritische vragen gesteld aan minister Slob over passend onderwijs, dat volgens hen nog niet goed functioneert. De minister gaf in een reactie aan dat wel goede vooruitgang wordt geboekt; hij wil deze positieve beweging voortzetten.

In het debat uitten de partijen forse kritiek op passend onderwijs. Geconcludeerd wordt dat dit systeem nog niet goed functioneert: het aantal thuiszitters en doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs neemt niet af, ouders en leerlingen ervaren dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt, de verschillen tussen regio’s zijn te groot, er zijn te hoge reserves bij samenwerkingsverbanden en juist voor deze leerlingen is het lerarentekort funest.

Minister Slob wees er echter op – verwijzend naar de laatste voortgangsrapportage – dat niet generiek mag worden geoordeeld en dat in veel regio’s wel stappen worden gezet. Zo stelde hij dat er meer transparantie komt binnen de samenwerkingsverbanden, onder meer door de afspraken over intern toezicht die in de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad zijn opgenomen.  Ook volgt een themaonderzoek van de inspectie naar het interne toezicht van de swv’s.

De minister pleit er voor om niet over te gaan tot een stelselwijziging, maar de positieve bewegingen de komende tijd voort te zetten en passend onderwijs verder uit te werken. Dit is in lijn met de wens van de leden van de VO-raad, zoals aangegeven op de ALV van 6 juni jl.

Ook de Kamerleden gaven aan nog geen systeemwijzing te willen, maar ze willen wel dat hun – eerder ingediende – moties om tot verbetering te komen snel(ler) worden uitgevoerd. De minister heeft de evaluatie van passend onderwijs al naar voren verplaatst – naar het voorjaar van 2020 –, maar de Kamerleden vragen zich af of leerlingen drie jaar kunnen wachten op de effectuering van de uitkomsten daarvan.

Een aantal belangrijke onderwerpen die in het debat besproken werden:

Basisondersteuning

Minister Slob erkent dat er grote verschillen zijn tussen scholen als het gaat om de geboden zorg aan leerlingen, maar hij gaat niet mee in het pleidooi van de Tweede Kamer om een minimumnorm voor basisondersteuningin de wet op te nemen. Hij neemt wel de aanbeveling over om hierover met ouders en leerlingen te praten en de vraag naar meer uniformering van de basisondersteuning mee te nemen in de evaluatie van het passend onderwijs in het voorjaar van 2020.

Regulier – speciaal onderwijs, onderwijs – jeugdhulp

De samenwerking regulier – speciaal en onderwijs – jeugdhulp is complex, maar hier wordt zeker aan gewerkt, aldus de minister. Om een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te bereiken heeft René Peeters een vervolgopdracht gekregen om vooral concreet aan de slag te gaan. Ook verwees Slob naar de start van het gezamelijke programma van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio.

Ouders

Kamerleden pleitten in het debat voor een onafhankelijk vangnet voor ouders, zoals opgenomen in de petitie van de NVA en Balans. Dit vangnet van deskundigen zou beslissingsbevoegdheid moeten krijgen over geboden onderwijs en zorg, waarbij de behoeften van het kind – en niet regels en financiën – centraal moeten staan. Minister Slob wees in zijn reactie hierop op de extra impuls die hij heeft gegeven aan de onderwijs-zorg-consulenten en Gedragswerk en de mogelijkheid om een geschillencommissie in te schakelen.

Reserves

Kamerlid Beertema (PVV) pleitte in het debat voor de bevriezing van de verevening tot na de evaluatie volgend jaar, en toonde zich – net als de andere Kamerleden – erg kritisch over te hoge reserves bij de swv’s. De minister gaf hierop aan dat gesprekken worden gevoerd met swv’s met hoge reserves en zegde toe de Kamerleden hierover te zullen informeren.

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

In het debat was ook aandacht voor de ernstig meervoudig beperkte leerlingen. Slob gaf aan dat voor deze leerlingen gewerkt gaat worden met een uniform aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring voor de hele schoolperiode. Een groot deel van de betrokkenen is hier tevreden over, aldus de minister. In een aantal regio’s hebben de scholen andere afspraken met elkaar gemaakt, een combinatie met populatiebekostiging. Dit blijft mogelijk.

Hoogbegaafdheid

In relatie tot zorgplicht moet er ook voor hoogbegaafden een aanbod zijn, aldus de Kamer. Kamerlid Heerema (VVD) vindt het niet terecht dat ouders hiervoor een bijdrage moeten betalen. De minister wees op de bestaande subsidieregeling voor hoogbegaafdheid waar bijna alle swv’s zich voor hebben ingeschreven.

Vervolg(overleg)

Nog voor de zomer vindt een vervolgoverleg plaats waarbij nieuwe moties kunnen worden ingediend. Nog voor het zomerreces op 5 juli wordt over de moties gestemd.

Bron: VO-raad


Nieuws 15 oktober 2019

Wetenschappelijk onderzoek naar een inclusieve(re) middelbare school: scholen gezocht

Universiteit Leiden doet een oproep aan middelbare scholen om dele te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar een inclusieve(re) middelbare school, […]

Meer lezen »

Nieuws 14 oktober 2019

Kijkdoos (v)so 2018-2019 aangepast, oktober 2019

De kijkdoos 2018-2019 ‘groeiregeling voor het (v)so is aangepast met nieuwe bedragen voor 2018-2019. Voor meer uitleg leest u de […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video