Tools

Privacy Tool

De digitale Privacy Tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet- en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacyaspecten en veelgestelde vragen. De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl en is via deze website ook te plaatsen op de eigen website of intranet. Klik hiervoor op ‘insluiten eigen website’ rechts bovenin de tool. 

Bezoek de Privacy Tool

Scan Passend Onderwijs

De Scan Passend Onderwijs geeft aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelingsgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. De scan kan zowel door een individuele school worden ingevuld als op initiatief van het samenwerkingsverband. De resultaten van de deelnemende scholen zijn vervolgens onderling te vergelijken.

Bezoek de Scan Passend Onderwijs

Scan bestuurlijke samenwerking

De Scan bestuurlijke samenwerking is een zelfevaluatie-instrument dat input geeft aan het management, bestuur, deelnemende besturen en intern toezicht van het samenwerkingsverband om het gesprek met elkaar te voeren over de kwaliteit van de processen en de samenwerking binnen samenwerkingsverbanden.

Bezoek de Scan bestuurlijke samenwerking

Ondersteuningsscan en visitatie

Speciaal voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rond passend onderwijs in de school is de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend Onderwijs (COP) ontwikkeld. Deze visitatie richt zich specifiek op de organisatie en invulling van de (extra) ondersteuning op de school. Een COP brengt de ontwikkelingsmogelijkheden in beeld en draagt actief bij aan de kwaliteitscyclus van de school en/of het samenwerkingsverband. Ter voorbereiding op de visitatie vult de school de Ondersteuningsscan in. Dit zelfevaluatie-instrument maakt snel en eenvoudig inzichtelijk hoe de school er voor staat. Op basis van de resultaten van de scan kunt u een ontwikkelingsvraag formuleren die als uitgangspunt dient voor de visitatie. Zie hier voor meer informatie.

Bezoek de Ondersteuningsscan

Dashboard Passend Onderwijs

De PO-Raad, VO-raad en het NJi werken samen aan het Dashboard Passend Onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen via het Dashboard inzicht in het eigen functioneren dankzij de combinatie van cijfermatige en kwalitatieve informatie in één systeem. Dit inzicht in hun cijfers, resultaten en ontwikkelingen helpt niet alleen bij het afleggen van verantwoording, maar geeft ook informatie om op te sturen en draagt op die manier bij aan de kwaliteitszorg. 

Bezoek Dashboard Passend Onderwijs

Reik thuiszitters de hand

Reik thuiszitters de hand is een informatieve website voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan. Deze website bevat de bevindingen van een toezichtonderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de aanpak van jongeren die thuiszitten. Dit onderzoek richt zich vooral op het vinden van werkende elementen in het handelen van de professionals.

Bezoek Reik thuiszitters de hand

Participatie.scan

Een analyse- en actietool om te komen tot heldere regionale afspraken en een effectieve samenwerking voor het naar werk begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie. Alles wat netwerkpartners nodig hebben om succesvol de handen ineen te slaan.

Bezoek de participatie.scan

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video