Samenwerkingsverbanden

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Let op: de versie van 24 april 2018 is juist; in voorgaande versies stond onder lid 7.b het BSN vermeld, wat niet correct is.

po
Documenten & Instrumenten
Toelaatbaarheidsverklaring sbo

SBO-scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband om een leerling te mogen inschrijven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Richtlijn toelaatbaarheid EMB-leerlingen

Deze richtlijn kan gebruikt worden voor de procedure rond het toelaten van ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het (V)SO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Referentiekader passend onderwijs - januari 2013

Dit kader, opgesteld door de sectorraden, vormt de leidraad bij de uitvoering van passend onderwijs en werkt volgens het principe ‘pas toe of leg uit’.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs

Het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs presenteert regelmatig kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Deze factsheet geeft de belangrijkste kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends van voor en na de invoering van passend onderwijs in augustus 2014. De informatie in deze flyer is afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Periode 2011-12 tot en met 2015-16’ uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

po vo
Documenten & Instrumenten
Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en swv

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de school een aanvraag in bij het swv. Via OSO kunt u middels het aanvraag SWV-dossier de leerlinggegevens digitaal, veilig en snel van de school naar het swv overdragen. Bekijk ook deze infographic uit 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
MJB (V)SO voor 2018 en volgende jaren

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting (V)SO voor samenwerkingsverbanden, versie van 26 maart 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking kwaliteit

Het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) heeft een handreiking kwaliteit samengesteld. De inhoud is hoofdzakelijk gebaseerd op het ‘wat’ met betrekking tot de uitwerking van kwaliteit binnen swv-en passend onderwijs, het ‘hoe’ blijft de verantwoordelijkheid van het eigen swv.

po vo
Documenten & Instrumenten
Draaiboek collegiale visitatie voor scholen

Het Steunpunt heeft de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs voor het VO ontwikkeld. In het voorliggende draaiboek wordt beschreven hoe een school en/of swv op eigen wijze de COP kan inzetten. In het draaiboek worden enkele tips meegegeven om de invoering van de visitaties tot een succes te maken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verevening

We zijn nu op de helft zijn van de vereveningsperiode. Tijd om een tussenbalans op te maken. Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden heeft Infinite Financieel een onderzoek uitgevoerd. En zijn swv-en op 8 maart 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de stand van zaken en succesfactoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Reader bestuursverslag samenwerkingsverbanden - juli 2017

Deze reader uit 2017 beschrijft wat er in een bestuursverslag dient te staan en bevat goede voorbeelden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking functionaris voor gegevensbescherming swv - maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken, hebben verantwoordelijkheden en verplichtingen. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacy(beleid) moeten organiseren. Privacy heeft een belangrijke plaats binnen organisaties. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. In deze handreiking leest u hier alles over.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in deze toolbox uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband jan. 2017

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn in 2017 ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking oprichting Medezeggenschapsraad voor personeel

De landelijke onderwijs- en ouderorganisaties werken samen in het project Versterking medezeggenschap. Doel van dit project is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken en medezeggenschapsorganen, directies en besturen te ondersteunen. Deze notitie uit 2016 heeft tot doel te bevorderen dat besturen en directeuren van samenwerkingsverbanden samen met het personeel zelf een MRp oprichten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage uit 2016 bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Model privacyreglement samenwerkingsverband PO/VO

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Het samenwerkingsverband is bevoegd om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens te verwerken, echter wel op basis van het privacyreglement. Versie april 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Voorbeeld overeenkomst inhuur ambulante begeleiding

In bijgaand document uit 2015 vindt u een voorbeeld overeenkomst voor de inhuur van ambulante begeleiding. Deze is wellicht bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacyreglement voor samenwerkingsverbanden

Dit modelreglement uit april 2018 biedt handvatten aan samenwerkingsverbanden met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreikingen Toelaatbaarheidsverklaring

In deze stukken uit 2014 vindt u meer informatie over de procedure rondom de aanvraag en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

po vo
Documenten & Instrumenten
Checklist ondersteuningsplanraad

Deze checklist uit 2012 is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan.

vo
Documenten & Instrumenten
Brochure Een passend onderwijsprogramma (OCW)

In deze brochure van OCW uit 2014 wordt informatie gegeven over het kader van de verschillende onderwijs(zorg)arrangementen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitwerking ondersteuningsplan

Een handreiking uit 2014 die samenwerkingsverbanden helpt om tot een goed onderbouwd ondersteuningsplan te komen.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video