Samenwerkingsverbanden

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po so
Documenten & Instrumenten
Instrument Overdrachten SBO en grensverkeer 20-21 t/m 22-23 - 21 september 2021

Berekening overdrachtsverplichtingen SBO en in verband met grensverkeer schooljaar 2021-2022 | Versie 10 juli 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Versies kijkdozen 2021-2022 met groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 26 augustus 2021

De versies kijkdozen 2021-2022 met groeiregeling swv voor po, vo en (v)so. De versies swv po en vo uit juli 2021 zijn vervangen door de versie van 26 augustus, aangezien er verwarring rees rond de opgave van de peildata vanuit DUO. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de swv po en vo voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw vastgesteld als nieuwe versies. | Versie 26 augustus 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Versies kijkdozen 2020-2021 met groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 26 augustus 2021

De versies kijkdozen 2020-2021 met groeiregeling swv voor po, vo en (v)so. De versies swv po en vo uit juli 2021 zijn vervangen door de versie van 26 augustus, aangezien er verwarring rees rond de opgave van de peildata vanuit DUO. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de swv po en vo voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw vastgesteld als nieuwe versie. | Versie 26 augustus 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren

In deze korte handreiking worden enkele handvatten en tips gedeeld die swv kunnen helpen bij gesprekken en/of beslissingen over budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
De verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag – versie swv

Aan de hand van een kort stappenplan staat beschreven hoe u de vermogenspositie kunt toelichten en duiden in het jaarverslag 2020.

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet | De consequenties van de vereenvoudiging bekostiging po en vo voor de swv's

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt afhankelijk van veel factoren. Bij elkaar opgeteld heeft dit geleid tot een complexe berekening van de rijksbekostiging van een school. Deze factsheet zet de belangrijkste zaken op een rij. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Basisgeneratiecijfers geven inzicht in leerlingendaling

Het project ‘Regionale samenwerking’ van de VO-raad stelt jaarlijks een tabellenrapport met basisgeneratiecijfers per gemeente en provincie beschikbaar, omdat scholen dit naast de prognoses van DUO en Voion kunnen benutten voor het maken van eigen leerlingenprognoses. Een dergelijk tabellenrapport is nu ook beschikbaar voor alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs. | 2021

vo
Documenten & Instrumenten
Modelreglement ondersteuningsplanraad VO

Het modelreglement voor de ondersteuningsplanraden in het primair onderwijs is aangepast aan de wijzigingen van de Wms per 1 januari 2021. Download hier het Modelreglement ondersteuningsplanraad VO | 2021

po
Documenten & Instrumenten
Modelreglement ondersteuningsplanraad PO

Het modelreglement voor de ondersteuningsplanraden in het primair onderwijs is aangepast aan de wijzigingen van de Wms per 1 januari 2021. Download hier het Modelreglement ondersteuningsplanraad PO | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het primair en voortgezet onderwijs

De resultaten van de eerste meting over 2019-2020 zijn nu beschikbaar. De uitkomsten van de eerste meting van de monitor zijn door de onderzoekers vertaald naar een factsheet. Ook brengen wij de brief over het aanbieden van het rapport van minister Slob onder de aandacht. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Stappenplan en tijdlijn samenwerkingsverbanden

Bekijk hier het stappenplan en de tijdlijn samenwerkingsverbanden

po vo
Documenten & Instrumenten
Versies begrotingsmodellen po en vo Infinite, 1 oktober 2020

De nieuwste versies van handleidingen voor de begrotingsmodellen swv po en swv vo van Infinite staan online. Evenals het swv […]

po vo
Documenten & Instrumenten
De bewaartermijn van de TLV; hoe zit het nu precies?

Mag het samenwerkingsverband gegevens langer dan drie jaar bewaren als een TLV voor meer dan drie jaar is afgegeven? Moet […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Publieksversie jaarverslag draagt bij aan positieve beeldvorming; interview Riemer Roortstra

Het zijn vaak fikse stapels papier, de jaarverslagen waarmee de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoording afleggen over de besteding van de […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’, 24 maart 2020

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze publicatie geeft de betrokken partijen handreikingen en praktische tips en illustreert deze met goede praktijken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Slob wil individuele afwegingen eindleeftijd bij aflopen toelaatbaarheidsverklaringen vso, 12 maart 2020

Minister Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft een brief aan de samenwerkingsverbanden gestuurd en daarin benadrukt […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden

Deze handreiking is ontstaan op basis van gesprekken en uitwisseling in een werkgroep die bestond uit medewerkers van swv’s. Het […]

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv's

Deze handreiking beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren en heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Aanvraagformulier en handreiking leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

De scholen die voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking onderwijs verzorgen (geplaatst in de hoogste bekostigingscategorie) komen in aanmerking voor extra financiering vanuit OCW. Om het aanvraagproces voor een tlv voor deze leerlingen te stroomlijnen is er voor gekozen om een landelijk aanvraagformulier ter beschikking te stellen. Dit betekent dat scholen voor deze groep leerlingen maar één type formulier hoeven te gebruiken. Door deze uniformering kan de administratieve last voor de school afnemen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kennispagina ontwikkelgroep 'Stapeling effecten'

Algemene informatie Presentatie bijeenkomst 1 en verslag 1 Presentatie bijeenkomst 2 en verslag 2 Presentatie actieplan swv Kenmerken succesvolle samenwerkingsverbanden […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Toolbox kwaliteitszorg

De ‘toolbox kwaliteitszorg’ is een startpagina voor kwaliteitszorg, die gedurende het jaar verder wordt gevuld. Hier treft u allerlei nuttige documenten en informatie aan, die ter sprake komen in de ‘Ontwikkelgroep kwaliteitszorg’ van het Steunpunt Passend Onderwijs. Een werkgroep die sinds maart 2019 actief is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen swv’s en gemeentebestuurders. Hoe het OOGO wordt uitgewerkt, is afhankelijk van de omstandigheden per regio. Deze publicatie van het NJi uit 2019 geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Hoe kom voor leerlingen tot de juiste combinatie van zorg en onderwijs, tot een passend onderwijszorgarrangement (oza)? Vaak verloopt dit moeizaam. Vaak is er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk dan gedacht. Deze publicatie uit 2019, gemaakt door Onderwijsconsulenten en het NJi, beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die laten zien dat er meer mogelijk is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Oproep deelname ontwikkelgroep stapeling van (financiële) effecten en instandhouding van dekkend aanbod

De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven. Vaak is het een papieren werkelijkheid waardoor het document niet leeft voor leraren en ouders. Samen met een aantal scholen hebben wij een gespreksleidraad voor het SOP ontwikkeld. | 2019

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitkomsten onderzoek naar ISK en zorg

De resultaten uit het onderzoek ‘Organisatie naar nabijheid’ naar ISK en zorg (2018) laten zien dat ‘de tevredenheid over de […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Deze handreiking gaat in op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband, aangezien deze vorm van onafhankelijkheid in de praktijk al regelmatig voorkomt en doorgaans goed ervaren wordt door de betrokkenen. Voor swv’s die een onafhankelijk lid willen instellen biedt deze handreiking ook aanknopingspunten. [Januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Draaiboek collegiale visitatie

Het steunpunt heeft de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs ontwikkeld. In het draaiboek staat beschreven hoe een school en/of swv op eigen wijze de COP kan inzetten. U vindt in het draaiboek tips, een stappenplan en diverse formulieren om de invoering van de visitaties tot een succes te maken. [Versie maart 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking kwaliteit

Het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) heeft een handreiking kwaliteit samengesteld. De inhoud is hoofdzakelijk gebaseerd op het ‘wat’ met betrekking tot de uitwerking van kwaliteit binnen swv-en passend onderwijs, het ‘hoe’ blijft de verantwoordelijkheid van het eigen swv.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs

Het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs presenteert regelmatig kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Deze factsheet geeft de belangrijkste kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends van voor en na de invoering van passend onderwijs in augustus 2014. De informatie in deze flyer is afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Periode 2011-12 tot en met 2015-16’ uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Let op: de versie van 24 april 2018 is juist; in voorgaande versies stond onder lid 7.b het BSN vermeld, wat niet correct is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

po vo
Documenten & Instrumenten
MJB (V)SO voor 2018 en volgende jaren

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting (V)SO voor samenwerkingsverbanden, versie van 29 maart 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Referentiekader passend onderwijs - januari 2013

Dit kader, opgesteld door de sectorraden, vormt de leidraad bij de uitvoering van passend onderwijs en werkt volgens het principe ‘pas toe of leg uit’.

po vo
Documenten & Instrumenten
Richtlijn toelaatbaarheid EMB-leerlingen

Deze richtlijn kan gebruikt worden voor de procedure rond het toelaten van ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het (V)SO.

po
Documenten & Instrumenten
Toelaatbaarheidsverklaring sbo

SBO-scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband om een leerling te mogen inschrijven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking functionaris voor gegevensbescherming swv - maart 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken, hebben verantwoordelijkheden en verplichtingen. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacy(beleid) moeten organiseren. Privacy heeft een belangrijke plaats binnen organisaties. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. In deze handreiking leest u hier alles over.

po vo
Documenten & Instrumenten
Reader bestuursverslag samenwerkingsverbanden - juli 2017

Deze reader uit 2017 beschrijft wat er in een bestuursverslag dient te staan en bevat goede voorbeelden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verevening

We zijn nu op de helft zijn van de vereveningsperiode. Tijd om een tussenbalans op te maken. Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden heeft Infinite Financieel een onderzoek uitgevoerd. En zijn swv-en op 8 maart 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de stand van zaken en succesfactoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en swv

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dient de school een aanvraag in bij het swv. Via OSO kunt u middels het aanvraag SWV-dossier de leerlinggegevens digitaal, veilig en snel van de school naar het swv overdragen. Bekijk ook deze infographic uit 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in deze toolbox uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband jan. 2017

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn in 2017 ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking oprichting Medezeggenschapsraad voor personeel

De landelijke onderwijs- en ouderorganisaties werken samen in het project Versterking medezeggenschap. Doel van dit project is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken en medezeggenschapsorganen, directies en besturen te ondersteunen. Deze notitie uit 2016 heeft tot doel te bevorderen dat besturen en directeuren van samenwerkingsverbanden samen met het personeel zelf een MRp oprichten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage uit 2016 bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Model privacyreglement samenwerkingsverband PO/VO

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Het samenwerkingsverband is bevoegd om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens te verwerken, echter wel op basis van het privacyreglement. Versie april 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Voorbeeld overeenkomst inhuur ambulante begeleiding

In bijgaand document uit 2015 vindt u een voorbeeld overeenkomst voor de inhuur van ambulante begeleiding. Deze is wellicht bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacyreglement voor samenwerkingsverbanden

Dit modelreglement uit april 2018 biedt handvatten aan samenwerkingsverbanden met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreikingen Toelaatbaarheidsverklaring

In deze stukken uit 2014 vindt u meer informatie over de procedure rondom de aanvraag en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

po vo
Documenten & Instrumenten
Checklist ondersteuningsplanraad

Deze checklist uit 2012 is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan.

vo
Documenten & Instrumenten
Brochure Een passend onderwijsprogramma (OCW)

In deze brochure van OCW uit 2014 wordt informatie gegeven over het kader van de verschillende onderwijs(zorg)arrangementen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitwerking ondersteuningsplan

Een handreiking uit 2014 die samenwerkingsverbanden helpt om tot een goed onderbouwd ondersteuningsplan te komen.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video