Samenwerking regulier-(v)so

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Lang niet toegankelijk

Lang niet toegankelijk is een publicatie van het SCP met ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Eerste onderzoek naar stand van zaken inclusief onderwijs in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft in opdracht van FNO-programma Jongeren INC het afgelopen jaar het eerste onderzoek in Nederland gedaan naar de stand van zaken van inclusief onderwijs bij 325 basisscholen. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Publicatie 'Een goed voorbereide start' over ontschotting van regulier en gespecialiseerd onderwijs.

In de publicatie ‘Een goed voorbereide start’ stellen bestaande praktijkinitiatieven hun kennis en ervaringen beschikbaar voor anderen die ook willen starten aan die ontschotting van regulier en gespecialiseerd onderwijs.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Publicatie 'Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs'

De publicatie ‘Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs’ bevat zes mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen schoolbesturen, schoolteams en samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Dubbelinterview inclusief onderwijs

De roep om inclusief onderwijs, waarbij niemand wordt uitgesloten, neemt toe. Maar de praktijk is
weerbarstig. In dit artikel zijn Ina Rook, directeur van Prisma (gespecialiseerd onderwijs Kampen) en Frank Vullings, directeur Talentencampus, aan het woord over inclusief onderwijs. Beiden zijn groot voorstander van meer inclusief onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Recente onderzoeken en opbrengsten

Recent zijn een aantal onderzoeken verschenen, die betrekking hebben op passend onderwijs, waaronder een drietal onderzoeken (NSOB Eigenaarschap in het […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Eerste bevindingen NRO onderzoek ‘geïntegreerde onderwijsvoorzieningen’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2018 een beleidsregel gepubliceerd voor experimenten die willen toewerken naar […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatie 'Experimenten regulier-speciaal onderwijs'.

Op 29 juni 2020 wordt de nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’ gepubliceerd. Doel ervan is om het mogelijk te maken dat intensieve samenwerking van speciale en reguliere scholen kan worden aangegaan, die past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verslag ontwikkelgroep samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Het verslag van de tweede bijeenkomst van ‘Ontwikkelgroep samenwerking/integratie speciaal-regulier onderwijs’ staat online.

po vo
Documenten & Instrumenten
Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in po en vo)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

vo
Documenten & Instrumenten
Verrassend Passend: samenwerking regulier en speciaal vo

In deze special van Verrassend Passend staat een zestal best practices van deze samenwerking tussen vo en vso beschreven. Mooie verhalen, verteld door enthousiaste mensen uit de praktijk. De publicatie wordt afgesloten met een nabeschouwing van Dolf van Veen, projectleider van twee onderzoeksrapporten over intensieve samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Succesvolle overgang van vo naar ho

De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn. Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijs-professional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho? Daarvoor hebben het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJi en het Expertisecentrum Handicap+Studie deze handreiking ontwikkeld.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Doorstroom van ISK naar MBO

Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in het reguliere VO of MBO. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een reguliere opleiding in het MBO is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het LOWAN heeft hiervoor een handreiking uitgebracht: In gesprek over doorstroom van ISK naar MBO. Deze handreiking biedt aanknopingspunten en voorbeelden om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een passende en doorlopende taalleerlijn te komen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs

Het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs presenteert regelmatig kengetallen die voor passend onderwijs relevant zijn. Deze factsheet geeft de belangrijkste kengetallen van de leerlingenstromen tussen regulier en speciaal onderwijs en laat trends van voor en na de invoering van passend onderwijs in augustus 2014. De informatie in deze flyer is afkomstig uit het onderzoeksrapport ‘Leerlingen in speciaal en regulier onderwijs. Periode 2011-12 tot en met 2015-16’ uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

po
Documenten & Instrumenten
Ondersteuningsprogramma samenwerking so-sbo-bao

Hier vindt u informatie over activiteiten die in het kader van het ondersteuningsprogramma so-sbo-bao van de PO-Raad worden uitgevoerd door het NCOJ, in nauwe samenspraak met zes praktijkinitiatieven so-sbo-bao, LECSO en het. SBO-werkverband.

po
Documenten & Instrumenten
Van start!

Verslag van de voorgeschiedenis en eerste ervaringen met integratie van speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs van Prisma in Kampen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Samenwerken voor samen leren

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nauwer samen, in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en met de instellingen voor het onderwijs aan visueel, auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit en de instroom van leerlingen met een normaal tot hoog cognitief niveau in het vso, nemen de verschillen af. Deze handreiking uit 2017 biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen. In het document wordt verwezen naar de handreiking uit 2016, deze vindt u ook hieronder.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer tot initiatieven van samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze handreiking wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op de twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken (nevenvestiging, meetellen onderwijstijd en symbiose) en scholen met een specifiek profiel.

po vo
Documenten & Instrumenten
In wisselwerking samen sterker (NJi)

Notitie uit 2014 van het Nationaal Jeugdinstituut over alle kernelementen van een sluitende zorgstructuur in en om scholen voor (V)SO.

po vo
Documenten & Instrumenten
De tango met het (V)SO (NJi)

Notitie uit 2014 van het Nationaal Jeugdinstituut over hoe u als school of samenwerkingsverband optimaal gebruik kunt maken van de expertise van het (V)SO.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video