Samenwerking onderwijs-jeugd

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo so
Documenten & Instrumenten
Zorg in Onderwijstijd (ZiO) – Stand van zaken juni 2021

In opdracht van de ministeries van OCW en VWS doen DSP-groep en Oberon samen met Onderwijsconsulenten onderzoek naar de mogelijkheden en opzet van collectieve financiering van zorg in het speciaal onderwijs. Dit document geeft kort weer waar het traject medio 2021 staat, wat er afgelopen jaar is gerealiseerd en bereikt en wat er voor het komende jaar op de rol staat.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet

In de Handreiking Onderwijs Zorg en de Leerplichtwet die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, staat wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. | maart 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Interview Anja Folmer: zorgcoördinator Gerrit Rietveld College

In een interview met Steunpunt Passend Onderwijs vertelt zorgcoördinator Anja Folmer over voorlichtingsbijeenkomsten aan docenten. Leerlingen van het Utrechtse Gerrit […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Voortgangsrapportage 'Met Andere Ogen', juni 2020

De voortgangsrapportage ‘Met Andere Ogen’reflecteert op wat werkt in de praktijk en ‘welke aanpassingen in regelgeving of cultuur behulpzaam zijn […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Voortgangsrapportage 'Actieprogramma Zorg voor de Jeugd'

Het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd werd op 16 april 2018 gelanceerd, als antwoord op de tussenevaluatie van de Jeugdwet […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Midterm Met andere ogen

De Midterm I 2020 is de voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking 'Samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie' (2020)

Een handreiking  (2020) voor samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen swv’s en gemeentebestuurders. Hoe het OOGO wordt uitgewerkt, is afhankelijk van de omstandigheden per regio. Deze publicatie van het NJi uit 2019 geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Hoe kom voor leerlingen tot de juiste combinatie van zorg en onderwijs, tot een passend onderwijszorgarrangement (oza)? Vaak verloopt dit moeizaam. Vaak is er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk dan gedacht. Deze publicatie uit 2019, gemaakt door Onderwijsconsulenten en het NJi, beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die laten zien dat er meer mogelijk is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Special: Verrassend Passend special Onderwijs - Jeugd

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet Landelijke Inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Deze factsheet geeft een helder beeld van de belangrijkste bevindingen uit de landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018. De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop swv’s en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze notitie van Ingrado (2018) wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze notitie is rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is om maatwerk in onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Let op: de versie van 24 april 2018 is juist; in voorgaande versies stond onder lid 7.b het BSN vermeld, wat niet correct is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verkenning samenwerking passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs en de transitie van de zorg voor jeugd werken gemeenten, jeugdhulpinstellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs door het hele land op verschillende manieren en met verschillende intensiteit met elkaar samen. Als eerste stap heeft het NJi een groot aantal samenwerkingsverbanden telefonisch bevraagd op hun ervaringen. De opbrengst van deze verkenning is te vinden in dit rapport uit maart 2018.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking de verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd

Bouwstenen voor het door de samenwerkingsverbanden en gemeenten te voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

vo
Documenten & Instrumenten
Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking uit 2016 leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Dit Stroomschema Zorg uit 2015 op school geeft overzicht over welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking onderwijs en zorg, inclusief gesprekshandleiding

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. Deze handreiking uit 2015 biedt scholen en ouders handvatten om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken, afgestemd op zijn mogelijkheden en behoeften en helpt bij het gesprek tussen school, ouders en eventuele zorgpartners.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor ondersteuning verdieping afspraken met gemeenten in kader van OOGO

Op verzoek van samenwerkingsverband Goeree Overflakkee onder begeleiding van Henk van Putten is er een expert ingezet om te ondersteunen bij de verdere verdieping van de afspraken met de gemeenten in het kader van het OOGO. De inspanningen hebben bijgevoegde handreiking uit 2015 opgeleverd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Borging afspraken OOGO in (overleg)structuur scholen/gemeenten

Het steunpunt passend onderwijs VO biedt maatwerkondersteuning voor samenwerkingsverbanden en scholen. Een voorbeeld hiervan was de inzet van één van onze experts bij een samenwerkingsverband om de afspraken Passend Onderwijs gemaakt in het OOGO te monitoren. De expert heeft in 2015 hiervoor deze korte handreiking geschreven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking: Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen

Tips en valkuilen uit 2014 voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om kaderstellende regionale en lokale afspraken te maken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Wegwijzer OOGO Jeugd

Deze wegwijzer uit 2014 is een leidraad voor de vormgeving van het OOGO jeugd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Deze handreiking uit 2014 ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking AWBZ

Met deze handreiking uit 2014 worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging die gepaard gaan met de herziening van de AWBZ.

po vo
Documenten & Instrumenten
Eén kind, één gezin, twee stelselwijzigingen

Een onderzoek uit 2014 naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.

po vo
Documenten & Instrumenten
Bestuurlijke tafels OOGO

Ondersteuningstraject in tweede helft van 2013 van onderzoeks- en adviesbureau Oberon uit voor bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden in de vorm van regionale bestuurlijke ronde tafels.

po vo
Documenten & Instrumenten
Modelprocedure OOGO

Modelprocedure voor het op een gestructureerde manier vormgeven van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) inclusief geschillenregeling.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video