Maatwerk: context en randvoorwaarden

Binnen de wettelijke kaders kan en mag er al veel. Wat werkt is afhankelijk van de lokale en regionale context. Hier vindt u informatie die u handvatten biedt om op schoolniveau, binnen het schoolbestuur of in het samenwerkingsverband en in samenwerking met gemeenten / jeugdhulpverlening o.a. het gesprek aan te gaan over de inrichting van maatwerkroutes waarmee het dekkend aanbod in de regio versterkt kan worden en/of kunt u gebruiken als inspiratiebron voor maatwerkoplossingen voor een individuele casus.

Snel naar:

Documenten & Instrumenten

po vo so
Documenten & Instrumenten
Landschap hulp, steun en zorg voor gezinnen in Nederland

Binnen het zorglandschap zijn veel verschillende partijen actief. Ervaringsadviseur Nely Sieffers heeft dit complexe landschap opgetekend in een overzicht. Dit groeimodel geeft zicht op de veelheid aan partijen die naast het onderwijs bij een gezin en een leerling betrokken kunnen zijn. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs

Soms, als de veiligheid van een leerling en/of zijn/haar omgeving in het geding is, is het noodzakelijk om vormen van dwang en drang te gebruiken. Omdat er geen wettelijk kader is voor fysiek beperkend handelen en het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs, is het belangrijk dat daarover op schoolniveau duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze in 2020 geactualiseerde richtlijn (Sectorraad GO, PO-Raad e.a.) biedt daarvoor bouwstenen. Doel is dat personeelsleden van de school weten welke afwegingen zij moeten maken als het met het oog op de veiligheid nodig is om vormen van dwang of drang te gebruiken. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
De context van maatwerk

Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende maatwerkoplossingen die ingezet worden, ontstaat zicht op de totale behoefte aan maatwerk in de regio, het doel waarmee maatwerk wordt ingezet en de plek die het inneemt in het dekkend aanbod in de regio. Dit document bevat handvatten voor dit gesprek. | 2020

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video