Inpassing lwoo en pro

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Recente onderzoeken en opbrengsten

Recent zijn een aantal onderzoeken verschenen, die betrekking hebben op passend onderwijs, waaronder een drietal onderzoeken (NSOB Eigenaarschap in het […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Opting out geen optie?

In opdracht van OCW heeft Oberon onderzoek uitgevoerd naar waarom sommige samenwerkingsverbanden (nog) niet voor opting out hebben gekozen en tegen welke eventuele belemmeringen zij aanlopen bij hun voorbereidingen op het nieuwe beleid. Daarnaast is gekeken naar de beleving van vmbo-schoolleiders met betrekking tot de voorbereidingen op het nieuwe beleid.

po vo
Documenten & Instrumenten
Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de verdeling van de ondersteuningsmiddelen voor lwoo en praktijkonderwijs over de samenwerkingsverbanden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitkomsten voortgangsonderzoek opting out lwoo pro 2017

In deze presentatie is visueel verslag gedaan van de uitkomsten van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo pro 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking opting out lwoo

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die een opting out voor lwoo overwegen en het gesprek hierover willen aangaan. De handreiking geeft onder meer informatie over de mogelijke invulling van nieuw beleid rond lwoo, de bekostigingssystematiek lichte ondersteuning en de voorwaarden voor en aanmelding van opting out.

vo
Documenten & Instrumenten
Regeling Screenings- en testinstrumenten lwoo – pro voor schooljaar 2019-2020

Voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro moet gebruik worden gemaakt van testen en toetsen uit de regeling screeningsinstrumenten en testinstrumenten lwoo en pro. De regeling voor 2019-2020 is gepubliceerd.

vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet bekostiging lichte ondersteuning vanaf januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze van bekostiging voor scholen. Deze factsheet uit 2016 geeft u een overzicht.

vo
Documenten & Instrumenten
Leidraad opting out vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro en voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro. Hiervoor zijn de ondersteuningsplannen uitgebreid. Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om het gesprek te voeren over beleidskeuzes rondom de keuze voor opting out lwoo per 1 januari 2017 en om daarbij een aanvulling te schrijven voor het ondersteuningsplan.

vo
Documenten & Instrumenten
Brochure: Op weg naar nieuw beleid lwoo

In deze brochure leest u meer over de wijze waarop achttien samenwerkingsverbanden vo vooruitlopen op het loslaten van de landelijk geldende criteria, duur en/of licenties met betrekking tot lwoo. Verschillende varianten van opting out en de invulling die deze samenwerkingsverbanden daaraan geven zijn beschreven. Verder biedt deze brochure een stappenplan en een checklist voor het beleidsvormingsproces rondom het loslaten van landelijk vastgestelde criteria, duur en licenties lwoo.

vo
Documenten & Instrumenten
Opting out lwoo: registratie in bron

Blijven registeren van bestaande lwoo-indicaties? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, worden er geen aanwijzingen lwoo afgegeven aan nieuwe leerlingen. Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om de bestaande lwoo-indicaties niet meer te registreren in bron.

po vo
Documenten & Instrumenten
Voorbeelden verklaring tlv-pro en aanwijzing lwoo

Vanaf januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro. Indien het samenwerkingsverband heeft besloten dat een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (pro) of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt een verklaring afgegeven. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro en een aanwijzing voor lwoo.

vo
Documenten & Instrumenten
Lwoo: grensverkeer en verhuizingen

Vanaf 1 januari 2016 worden SWV-VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing lwoo. De landelijke criteria voor lwoo blijven gelden. Via opting out is het mogelijk om hiervan af te wijken. Hierdoor kan het beleid van swv verschillen. Deze situatie kan voor knelpunten zorgen bij grensgevallen en als leerlingen verhuizen en overstappen naar een school in een ander swv die een ander beleid hanteert. Deze brochure beschrijft hoe swv-en kunnen handelen in situaties van grensverkeer en verhuizingen.

vo
Documenten & Instrumenten
Toelichting ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning

Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de budgetten van 3 vormen van lichte ondersteuning: • ondersteuningsbudget van lwoo • ondersteuningsbudget van pro • regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails). Dit document uit 2015 betreft de toelichting op het ondersteuningsbudget lichte ondersteuning.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking lwoo en pro passend onderwijs

Deze notitie uit 2015 bevat de achtergronden en veranderingen en er wordt een handreiking geboden om binnen de school en het swv beleid te bepalen over de positie van het lwoo en pro.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video