In en om de school

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
vo so
Documenten & Instrumenten
Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs

Verkennend onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland naar de praktijk in het onderwijs en de koers die na de evaluatie van passend onderwijs in 2020 ook beleidsmatig is ingezet richting inclusiever onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

In samenwerking met vo-scholen, Internationale Schakelklassen en samenwerkingsverbanden is in kaart gebracht hoe het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. Deze kennis is gebundeld in de duidelijke en direct bruikbare handreiking, bestaande uit een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. De handreiking is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers.

po vo so
Documenten & Instrumenten
Eerste onderzoek naar stand van zaken inclusief onderwijs in Nederland

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft in opdracht van FNO-programma Jongeren INC het afgelopen jaar het eerste onderzoek in Nederland gedaan naar de stand van zaken van inclusief onderwijs bij 325 basisscholen. | 2021

po so
Documenten & Instrumenten
Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs draagt bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de AVG. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld

Met dit Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs beogen AVS, PO-Raad en VO-raad de randvoorwaarden voor de signalering en aanpak van kindermishandeling in het onderwijs te verhelderen. Daarmee geeft het Handelingskader onderwijsorganisaties en hun professionals een implementatie-impuls. De aanpak behoort onderdeel te zijn van het veiligheids- en welzijnsbeleid van de school. | 2020

po vo
Documenten & Instrumenten
Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het primair en voortgezet onderwijs

De resultaten van de eerste meting over 2019-2020 zijn nu beschikbaar. De uitkomsten van de eerste meting van de monitor zijn door de onderzoekers vertaald naar een factsheet. Ook brengen wij de brief over het aanbieden van het rapport van minister Slob onder de aandacht. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp

Met dit privacy Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen. | maart 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Inspiratiedocument 'Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs'

Nieuwkomers stromen na de zomer door naar het reguliere onderwijs. Om scholen te ondersteunen bij deze overgang, hebben LOWAN en […]

po
Documenten & Instrumenten
Factsheet speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Er bestaan zowel scholen voor speciaal basisonderwijs als scholen voor speciaal onderwijs. In deze facsheet wordt een toelichting gegeven op […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van v(s)o naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften’, 24 maart 2020

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze publicatie geeft de betrokken partijen handreikingen en praktische tips en illustreert deze met goede praktijken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapport 'Schoolverzuim aanpakken: een wetenschappelijke onderbouwing.' (NJi)

Schoolverzuim: wat verstaan we daaronder en hoe ontstaat het? De nieuwe publicatie ‘Schoolverzuim aanpakken’ (NJi) geeft een overzicht van recent […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Toolkit 'Het beste besluit'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft november 2019 een toolkit ‘Het beste besluit voor het kind’ gelanceerd. Iedereen die beroepsmatige beslissingen neemt […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Documenten (hoog)begaafdheid en 'dubbel bijzonder'

Kijkt u voor informatie over hoogbegaafdheid en de doelgroep dubbel bijzonder ook eens naar de volgende documenten: Passend onderwijs voor […]

po
Documenten & Instrumenten
Handreiking Ruimte voor nieuwe talenten

Meer dan ooit merken we dat de wereld in beweging is. Kinderen van overal komen de school binnen, brengen nieuwe ervaringen, gewoonten en talen mee. Leerkrachten, intern begeleiders en taalcoördinatoren staan voor nieuwe uitdagingen: welke methode is passend, hoe zorg ik voor een goed leerklimaat en bied ik alle leerlingen precies de juiste ondersteuning? Antwoorden zijn te vinden in deze handreiking uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Samenvatting inspiratiebijeenkomsten subsidieregeling (hoog)begaafdheid

Tijdens de inspiratiebijeenkomsten subsidieregeling (hoog)begaafdheid was er o.a. gelegenheid tot uitwisseling en het stellen van vragen. In combinatie met gesprekken […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Uitkomsten onderzoek naar ISK en zorg

De uitkomsten uit het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van LOWAN en Pharos, naar ‘ISK en zorg’ (2018) zijn gepubliceerd. Dit […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Verslag - Schoolse en bovenschoolse voorzieningen

Op woensdag 31 oktober 2018 organiseerden het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Jeugdinstituut
een bijeenkomst voor medewerkers van (boven)schoolse voorzieningen voor leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Deze publicatie geeft hiervan een overzicht.

po vo
Documenten & Instrumenten
Delen van gegevens met externe partners

Scholen werken samen met veel externe partners, zoals jeugdhulp, leerplicht, et cetera. In deze samenwerking worden regelmatig gegevens over leerlingen en/of ouders uitgewisseld. Marij Bosdriesz van het Nji geeft in deze film aan welke afspraken met partners nodig zijn en hoe u de informatie zo zorgvuldig mogelijk onderling is uit te wisselen. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders

Harry Nijkamp van Nijkamp Consult besteedt tijdens deze film aandacht aan de relatie tussen school, samenwerkingsverband en ouders ten aanzien van privacy. Hij behandelt privacyvraagstukken bij aanmelding, toelating, verwijzing en arrangementen en gaat in op de rol en de rechtsbescherming van de ouders. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy en de samenwerking met swv's

Debby Sikking van Kennisnet gaat tijdens deze film in op het begrip privacy en waarom het zo belangrijk is om daar zorgvuldig mee op te gaan. Stap voor stap staat Debby stil bij de aandachtspunten vanuit de AVG die belangrijk zijn voor scholen en samenwerkingsverbanden. [Film uit januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Het SOP biedt houvast bij het beoordelen of een school in staat is om onderwijsondersteuning voor een leerling te bieden en speelt een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen op school. Samen met het veld hebben wij onderzocht welke ingrediënten van belang zijn om de levendigheid en dynamiek van het SOP te bepalen. In deze handreiking vindt u praktische tips die u kunnen helpen om het SOP (in wording) daadwerkelijk tot leven te laten komen.

vo
Documenten & Instrumenten
Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen

Deze brochure geeft een handvat aan scholen die zoeken naar onderwijs op maat voor leerlingen die na de Internationale Schakelklas (ISK) instromen in het voortgezet onderwijs. Inspiratie is te vinden in de voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak. Een overzicht van de huidige wet- en regelgeving als het om maatwerk gaat, vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

po vo
Documenten & Instrumenten
Draaiboek collegiale visitatie

Het steunpunt heeft de Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitatie Passend onderwijs ontwikkeld. In het draaiboek staat beschreven hoe een school en/of swv op eigen wijze de COP kan inzetten. U vindt in het draaiboek tips, een stappenplan en diverse formulieren om de invoering van de visitaties tot een succes te maken. [Versie maart 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Doorstroom van ISK naar MBO

Het leren van het Nederlands start voor de leerling intensief op de ISK en ontwikkelt zich daarna gestaag verder in het reguliere VO of MBO. Om met succes te kunnen doorstromen van de ISK naar een reguliere opleiding in het MBO is een doorlopende taalleerlijn noodzakelijk voor de leerling. Daarvoor is het van belang dat beide onderwijsinstellingen duidelijk in beeld hebben wat ze van elkaar kunnen verwachten. Het LOWAN heeft hiervoor een handreiking uitgebracht: In gesprek over doorstroom van ISK naar MBO. Deze handreiking biedt aanknopingspunten en voorbeelden om met elkaar in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een passende en doorlopende taalleerlijn te komen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

In deze handreiking krijgen reguliere basisscholen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop zij de samenwerking met ouders kunnen vormgeven.

po
Documenten & Instrumenten
Ontwikkelingsperspectief in het speciaal (basis)onderwijs

In deze handreiking krijgen sbo-scholen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop zij de samenwerking met ouders kunnen vormgeven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Werken met het schoolondersteuningsprofiel - september 2012

In een schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze handreiking biedt handvatten hoe scholen hier op uniforme wijze mee kunnen werken. Hoe beter de profielen vergelijkbaar zijn, hoe duidelijker kan worden op welke terreinen scholen elkaar kunnen aanvullen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking passend onderwijs en privacy voor ouders

Wat doen scholen en samenwerkingsverbanden met de gegevens van uw kind?

po vo
Documenten & Instrumenten
Richtlijn toelaatbaarheid EMB-leerlingen

Deze richtlijn kan gebruikt worden voor de procedure rond het toelaten van ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het (V)SO.

po
Documenten & Instrumenten
Toelaatbaarheidsverklaring sbo

SBO-scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband om een leerling te mogen inschrijven.

po vo
Documenten & Instrumenten
De kern van het ontwikkelingsperspectief

Dit memo is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Modelprotocol medische handelingen op scholen

Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.

po vo
Documenten & Instrumenten
Model protocol medicijnverstrekking geen toestemming bestuur

Dit protocol is van toepassing in het geval dat er geen toestemming is van het bestuur voor medisch handelen door personeelsleden (anders dan in noodgevallen).

po vo
Documenten & Instrumenten
Lijst voorbehouden en risicovolle medische handelingen in het onderwijs

Voorbehouden handelingen mogen alleen door een zelfstandig beroepsbeoefenaar in de individuele gezondheidszorg worden verricht. Risicovolle handelingen mogen onder bepaalde voorwaarden door leraren worden gedaan.

po vo
Documenten & Instrumenten
Folder richtlijn vrijheidsbeperkend handelen juni 2017

Deze richtlijn richt zich in eerste instantie op onderwijsinstellingen die, gezien hun leerlingpopulatie te maken hebben met veiligheidsrisico’s. Maar ook reguliere scholen kunnen de richtlijn gebruiken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderzoeksrapport Onderwijs en vriendschappen verschenen

De koepels van de cliëntenorganisaties (IederIn, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland) vroegen zich af of het uitmaakt of leerlingen met en zonder beperkingen samen naar school gaan. Dit onderzoek uit 2018 geeft een aardig beeld van het belang van het gevoel om erbij te horen, aandacht te schenken aan het contact met ouders en een veilige schoolomgeving.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Ouderbetrokkenheid

De handreiking Ouderbetrokkenheid uit 2017 is ontwikkeld door de VO-raad en zet kort en bondig op een rij wat samenwerkingsverbanden en scholen kunnen doen om de betrokkenheid van ouders bij passend onderwijs te versterken.

vo
Documenten & Instrumenten
VO-Signaal Handreiking medicijnverstrekking en medisch handelen

Uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat leerlingen zo veel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen zo veel als mogelijk tegemoet moeten komen aan de (medische) zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom – in overleg met de (p)mr – nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Wat mogen we, wat moeten we, wat kunnen we, en wat willen we als school qua (extra) medische zorg voor onze rekening nemen? In dit VO-Signaal van juni 2017 worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat.

po vo
Documenten & Instrumenten
Infographic ondersteuningsroute ouders

Deze infographic uit 2018 is een handige samenvatting van de route die ouders kunnen volgen als zij merken dat het op school niet goed gaat met hun kind. Waar en wanneer kunnen zij terecht?

vo
Documenten & Instrumenten
Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking uit 2016 leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

po vo
Documenten & Instrumenten
Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in deze toolbox uit 2017.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking uit 2016 biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

vo
Documenten & Instrumenten
Schoolse Vaardigheden VO in Kaart

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de vaardigheden van een leerling in kaart te brengen. De vaardigheden die ontbreken of nog moeten worden ontwikkeld kunnen als onderwerp van gesprek dienen met leerling en ouders. Samen kunnen de ondersteuningsbehoefte(n) of hulpmiddel(en) worden geformuleerd die de leerling nodig heeft om een specifieke vaardigheid te ontwikkelen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instanties blijkt het een lastige, complexe opgave om dit aantal terug te dringen. De Taskforce wil de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting geven. Vanuit het steunpunt werken wij samen met de Taskforce.

po vo
Documenten & Instrumenten
Pluspunt sluit naadloos aan bij uitgangspunten passend onderwijs

Uitval voorkomen met een voorziening in de school waar leerlingen zo nodig tijdelijk onderwijs volgen en begeleiding krijgen. Dat beogen de zogenaamde ‘Pluspunten’ die scholen in de regio Almelo met financiële ondersteuning van het samenwerkingsverband opzetten. Het Pluspunt van scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal wordt inmiddels met eigen middelen gefinancierd. We praten erover met Harm Jan Wibbens (directeur Samenwerkingsverband Almelo), Ineke Munter (vestigingsdirecteur Reggesteyn) en Etty Hettinga (unitleider vmbo-onderbouw Reggesteyn). [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Documenten & Instrumenten
De ouders zijn de ervaringsdeskundigen

Naast de reguliere ouderactiviteiten, investeert de vmbo-locatie van CSG Reggesteyn in Nijverdal nadrukkelijk in contacten met ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. “In het kader van passend onderwijs, is samenwerking met ouders onmisbaar”, zegt coördinator Passend Onderwijs Rolien de Haan. Zij vertelt hoe de school deze samenwerking vormgeeft. [Praktijkvoorbeeld uit 2015]

po vo
Documenten & Instrumenten
Verminderen aantal verwijzingen naar het vso en vroegtijdig schooluitval

Zo’n vijf jaar geleden, dus ruim voor de invoering van de wet Passend Onderwijs, zet het Stedelijk Lyceum Enschede (7 locaties, praktijkonderwijs t/m gymnasium) een ingrijpende wijziging in van de ondersteuningsstructuur, die gepaard gaat met een even zo ingrijpende cultuurverandering. Doel is het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs en de voortijdige schooluitval te verminderen. De resultaten zijn spectaculair, zo vertelt voorzitter van het CvB Peter Nieuwstraten, die tevens voorzitter is van het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Twente Zuid-Oost. [Praktijkvoorbeeld uit 2015]

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatiepakket ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB)

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreikingen Ontwikkelingsperspectief

Handreikingen uit 2014 voor scholen om te helpen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (plan) voor leerlingen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatiegids ouders

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 heeft een informatiegids voor ouders ontwikkeld. Deze gids is in 2014 volledig geactualiseerd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Infographic voor ouders

Infographic van het ministerie van OCW voor ouders over wat er in het onderwijs verandert, wat ouders zelf kunnen doen en waar zij terecht kunnen voor meer informatie over de veranderingen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatiebrochure leraren

Informatiebrochure uit 2014 van het ministerie van OCW voor leraren met handige tips en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video