Governance

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Documenten & Instrumenten
Stappenplan en tijdlijn samenwerkingsverbanden

Bekijk hier het stappenplan en de tijdlijn samenwerkingsverbanden

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Deze handreiking gaat in op het instellen van een onafhankelijk voorzitter binnen de verschillende bestuursmodellen van het samenwerkingsverband, aangezien deze vorm van onafhankelijkheid in de praktijk al regelmatig voorkomt en doorgaans goed ervaren wordt door de betrokkenen. Voor swv’s die een onafhankelijk lid willen instellen biedt deze handreiking ook aanknopingspunten. [Januari 2019]

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

De handreiking gaat in op het instellen van een onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend orgaan van het samenwerkingsverband, omdat deze […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderzoek: Governance in swv passend onderwijs

Hoe geven besturen van samenwerkingsverbanden vorm aan governance? Wat zijn daarbij belangrijke overwegingen en perspectieven? Oberon en het Kohnstamm Instituut hebben in 2017 binnen het evaluatieprogramma onderzocht hoe de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm geven aan hun eigen bestuur, interne toezicht en medezeggenschap. Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

po
Documenten & Instrumenten
Advies monitorcommissie Goed bestuur primair onderwijs - maart 2018

De monitorcommissie heeft onderzocht wat, gegeven de wet passend onderwijs, de gewenste bestuurlijke inrichting van samenwerkingsverbanden is en op welke manier de Code Goed Bestuur hierbij een rol kan spelen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking governance passend onderwijs - 2016

Handreiking vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij passend onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij passend onderwijs

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs geldt dat er een deugdelijke scheiding moet zijn tussen de functies bestuur en intern toezicht. Deze handreiking uit 2017 beschrijft een aantal vormen van onafhankelijk intern toezicht, zodat deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het intern toezicht, met ruimte voor de stem vanuit de maatschappij. Met ‘onafhankelijk’ wordt hier intern toezicht door één of meerdere personen bedoeld die buiten de kring van de deelnemende schoolbesturen worden geworven en geen enkel persoonlijk of zakelijk belang hebben bij het swv.

po vo
Documenten & Instrumenten
Presentaties diepte-sessies governance

Tijdens drie dieptesessies Governance (najaar 2015), kwamen de dilemma’s aan de orde waar schoolbestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden tegenaan lopen. Veel governance vraagstukken zijn gerelateerd aan het bestuursmodel dat van toepassing is. In elke diepte-sessie stond een ander bestuursmodel centraal. Hier de drie presentaties.

vo
Documenten & Instrumenten
Format toezichtkader

Hier is een format opgenomen voor een toezichtkader dat gebruikt kan worden door de interne toezichthouder. Een toezichtkader is voor de interne toezichthouder noodzakelijk om beoordelingscriteria te hebben op basis waarvan de voorstellen van de directeur (of bestuurder) van het samenwerkingsverband wordt beoordeeld. Versie oktober 2015.

po vo
Documenten & Instrumenten
Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verklaart de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, van overeenkomstige toepassing op de samenwerkingsverbanden. In dit bestand van oktober 2015 vindt u de mogelijkheden van diverse bestuursmodellen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Good Practice Beleidscyclus en rollen van bestuur, directie en scholen

In dit document uit 2015 wordt de beleidscyclus stapsgewijs weergegeven, evenals de rollen van bestuur, directie en schoolleidersplatform (SLP).

po vo
Documenten & Instrumenten
Varianten Raad van Toezicht model voor swv

In dit document uit 2015 worden mogelijkheden beschreven hoe u het Raad van Toezicht model kunt hanteren binnen het samenwerkingsverband. In de notitie worden twee varianten van het Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden besproken en van commentaar voorzien.

po vo
Documenten & Instrumenten
Good practice communicatieroute en escalatieladder

Om ieders rol tot zijn recht te laten komen is het van belang dat iedereen weet hoe de communicatie binnen het samenwerkingsverband verloopt, 2015.

vo
Documenten & Instrumenten
Bestuursmodellen en statuten

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verklaart de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, van overeenkomstige toepassing op de samenwerkingsverbanden. In dit bestand van oktober 2015 vindt u de mogelijkheden van diverse bestuursmodellen. Daarnaast een handreiking over verschillende bestuursmodellen, met voor elke variant een uitwerking van modules voor statuten. Plus een leeswijzer die een toelichting geeft op de bestuursmodellen en modelstatuten.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video