Bedrijfsvoering en verantwoording

Documenten & Instrumenten

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po so
Documenten & Instrumenten
Instrument Overdrachten SBO en grensverkeer 20-21 t/m 22-23 - 21 september 2021

Berekening overdrachtsverplichtingen SBO en in verband met grensverkeer schooljaar 2021-2022 | Versie 10 juli 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Versies kijkdozen 2021-2022 met groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 26 augustus 2021

De versies kijkdozen 2021-2022 met groeiregeling swv voor po, vo en (v)so. De versies swv po en vo uit juli 2021 zijn vervangen door de versie van 26 augustus, aangezien er verwarring rees rond de opgave van de peildata vanuit DUO. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de swv po en vo voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw vastgesteld als nieuwe versies. | Versie 26 augustus 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Versies kijkdozen 2020-2021 met groeiregeling swv po, vo en (v)so, versie 26 augustus 2021

De versies kijkdozen 2020-2021 met groeiregeling swv voor po, vo en (v)so. De versies swv po en vo uit juli 2021 zijn vervangen door de versie van 26 augustus, aangezien er verwarring rees rond de opgave van de peildata vanuit DUO. Om verwarring te voorkomen zijn de groeiregelingen voor de swv po en vo voor het schooljaar 2020-2021 opnieuw vastgesteld als nieuwe versie. | Versie 26 augustus 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv's - versie 2021

Deze handreiking beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren en heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren

In deze korte handreiking worden enkele handvatten en tips gedeeld die swv kunnen helpen bij gesprekken en/of beslissingen over budgetten verdelen, besteden, monitoren & evalueren. | 2021

po vo so
Documenten & Instrumenten
De verantwoording van de vermogenspositie in het jaarverslag – versie swv

Aan de hand van een kort stappenplan staat beschreven hoe u de vermogenspositie kunt toelichten en duiden in het jaarverslag 2020.

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet | De consequenties van de vereenvoudiging bekostiging po en vo voor de swv's

In het huidige bekostigingsstelsel is de uiteindelijke bekostiging die een school ontvangt afhankelijk van veel factoren. Bij elkaar opgeteld heeft dit geleid tot een complexe berekening van de rijksbekostiging van een school. Deze factsheet zet de belangrijkste zaken op een rij. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Stappenplan en tijdlijn samenwerkingsverbanden

Bekijk hier het stappenplan en de tijdlijn samenwerkingsverbanden

po vo
Documenten & Instrumenten
Versies begrotingsmodellen po en vo Infinite, 1 oktober 2020

De nieuwste versies van handleidingen voor de begrotingsmodellen swv po en swv vo van Infinite staan online. Evenals het swv […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Inhoudelijke thema’s kwaliteitszorg

Hier kunt u voorbeelden vinden van thema’s en/ of onderwerpen in relatie tot het kwaliteitszorg.   

po vo
Documenten & Instrumenten
Publieksversie jaarverslag draagt bij aan positieve beeldvorming; interview Riemer Roortstra

Het zijn vaak fikse stapels papier, de jaarverslagen waarmee de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoording afleggen over de besteding van de […]

po vo
Documenten & Instrumenten
“Verplichte kost voor samenwerkingsverbanden”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerkingsverbanden nog heel wat kunnen verbeteren aan hun plan- en verantwoordingssystematiek. Daarom heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) daarvoor een handreiking laten ontwikkelen. We praten erover met Jan Houwing, die als directeur-bestuurder van samenwerkingsverband vo Groningen Stad meewerkte aan de ontwikkeling van de handreiking. Bij het opstellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 maakte zijn samenwerkingsverband als een van de eerste gebruik van het instrument. Wat zijn de bevindingen?

po vo
Documenten & Instrumenten
Kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden

Deze handreiking is ontstaan op basis van gesprekken en uitwisseling in een werkgroep die bestond uit medewerkers van swv’s. Het […]

po vo so
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor het verbeteren van de kwaliteit van beleidsdocumenten swv's

Deze handreiking beoogt samenwerkingsverbanden te stimuleren en te helpen de kwaliteit van hun plannen, rapportages en verantwoordingen te verbeteren en heeft betrekking op alle aspecten van de PDCA-cyclus. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen voor swv po en vo, 5 november 2019

Nieuwe versies van de meerjarenbegrotingsmodellen (Infinite) voor swv po en vo staan nu online! Deze versie bevat de nieuwste bekostigingstarieven.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kennispagina ontwikkelgroep 'Stapeling effecten'

Algemene informatie Presentatie bijeenkomst 1 en verslag 1 Presentatie bijeenkomst 2 en verslag 2 Presentatie actieplan swv Kenmerken succesvolle samenwerkingsverbanden […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling

Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei 2019 werden deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste actuele informatie over privacy […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Oproep deelname ontwikkelgroep stapeling van (financiële) effecten en instandhouding van dekkend aanbod

De komende jaren vinden verschillende ontwikkelingen plaats die grote consequenties hebben op de financiële positie, bedrijfsvoering en de beleidsmatige ontwikkelingen […]

vo
Documenten & Instrumenten
Nieuwe module model meerjarenbegroting swv VO - versie 6.0

De module model meerjarenbegroting voor samenwerkingsverbanden VO is weer geüpdatet. Deze module betreft versie 6.0 van het begrotingsmodel. Ten opzichte van versie 5.1 zijn de inhoudelijke aanpassingen beperkt. De tarieven zijn geactualiseerd naar de situatie van september 2018 en enkele onvolkomenheden op detailbladen zijn hersteld.

po vo
Documenten & Instrumenten
Tien succesfactoren van passend onderwijs

Op basis van de bijeenkomst over verevening in maart 2018 hebben deelnemers succesfactoren voor passend onderwijs geformuleerd. Tijdens de vervolgsessie in juni 2018 is de lijst aangevuld: u leest de volledige lijst hier.

po vo
Documenten & Instrumenten
Overdrachtsverplichting van het swv en de bijstelling van de GPL

In deze notitie uit april 2018 beschrijft Be Keizer hoe de GPL-bedragen leidend zijn voor de bepaling van de overdrachtsverplichtingen die samenwerkingsverbanden hebben. Lastig hierbij is dat na de eerste publicatie in het voorjaar in het najaar veelal nog een bijstelling van de GPL plaatsvindt, terwijl na afloop van het schooljaar nogmaals een nieuwe GPL wordt gepubliceerd.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking uit 2018 is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking voor monitoring en verantwoording - maart 2018

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking uit 2018 heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording. Deze handreiking is tot stand gekomen op initiatief van OCW met behulp een brede werkgroep bestaande uit o.a. de raden, inspectie en samenwerkingsverbanden.

po vo
Documenten & Instrumenten
Veelgestelde vragen over btw-vrijstelling

In dit document uit 2017 vindt u zes veelgestelde vragen en de antwoorden over btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Herziene notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen

Deze notitie wil samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen goed risicomanagement te voeren en bewuste keuzes te maken bij het bepalen van de aan te houden financiële reserve, het weerstandsvermogen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Bestuursverslag en continuïteitsparagraaf

Goed financieel management begint met wederzijdse afstemming van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarbij is het van belang dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd welke wordt vertaald in de begroting. De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag laat zien wat de consequenties is van het voorgenomen beleid op de komende jaren en de hieraan verbonden financiële positie. Onderstaande documenten helpen u hierbij.

po vo
Documenten & Instrumenten
Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage uit 2016 bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Presentatie dashboard

Deze presentatie gaat in op de geschiedenis, uitgangspunten, toepassingen en toekomst van het dashboard.

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet dashboard over 2017

Eind 2017 hebben 148 samenwerkingsverbanden een account op het Dashboard, waarvan 75 po-verbanden en 73 vo-verbanden. In november waren er 235 ontvangers voor de nieuwsbrief. De top 3 van bezochte pagina’s in het VO waren 1. Deelnamepercentage (496 keer), 2. Aantal leerlingen (425 keer) en 3. Toelaatbaarheidsverklaringen (189 keer). In het PO ging het om 1. Deelnamepercentage (317 keer), 2. Aantal leerlingen (315 keer) en 3. Toelaatbaarheidsverklaringen (146 keer). Ook vindt u hier de lijst met opgenomen indicatoren.

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking bedrijfsvoering en financieel management samenwerkingsverbanden

Deze handreiking adviseert samenwerkingsverbanden over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En wijst de weg naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Dit bestand is geüpdatet op 22 januari 2016.

po vo
Documenten & Instrumenten
Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video