Banner

Op 25 november 2020 vond het webinar ‘Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!’ plaats. De digitale landelijke netwerkbijeenkomst voor samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten. Namens het netwerk LPO, de sectorraad samenwerkingsverbanden VO en de VNG is het webinar geopend door Jetta Spaanenburg (netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG). Vervolgens gaf Jelle Rauwerdink (OCW) een presentatie over de Verbeteraanpak Passend Onderwijs en de route naar Inclusiever Onderwijs en Natalie Jonkers (VWS) vertelde over de verbinding onderwijs-zorg. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in break-outsessies.

Hieronder vind je de presentaties, de opbrengsten van de break-outrooms en kan je het webinar in zijn geheel terugkijken.

Presentaties

Opbrengsten break-outrooms

In 28 regionaal ingedeelde break-outrooms gingen beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten uit de 42 jeugdzorgregio’s in gesprek met leidinggevenden passend onderwijs PO en VO over het wat en hoe van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. De terugkoppeling van de gesprekken die de organisatie ontving, hebben we gebundeld in dit document.

Verandering: van beleid tot actie
Een terugkerend thema bleek de vraag te zijn hoe we de gewenste veranderingen laten landen op alle niveaus van het werkveld, van de leerkracht tot de schoolbestuurder, van de jeugdzorgmedewerker tot de wethouder. Hoe krijgen we deze veranderingen het beste voor elkaar, in nauwe samenwerking met de professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe vertalen we beleidsvoornemens in concrete acties die gaan leven op we werkvloer?

Verder bleek uit de terugkoppeling dat er veel behoefte bestaat aan kennisdeling, uitwisseling van good practices en de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Wij wijzen u graag op initiatieven die op dit gebied al gaande zijn, zoals de Communities of Practice van de Aanpak Met Andere Ogen, de Kennis- en databanken van het Nederlands Jeugdinstituut en de Themadossiers van het Steunpunt Passend Onderwijs. Ook de regelmatige netwerkbijeenkomsten van Netwerk LPO, Sectorraad SWV VO en Steunpunt Passend Onderwijs dragen bij aan een verdergaande uitwisseling van kennis, ervaringen en contacten tussen onderwijs en jeugdzorg.

Webinar