Samenwerking onderwijs - jeugd

po vo
Documenten & Instrumenten
Voortgangsrapportage 'Met Andere Ogen', juni 2020

De voortgangsrapportage ‘Met Andere Ogen’reflecteert op wat werkt in de praktijk en ‘welke aanpassingen in regelgeving of cultuur behulpzaam zijn […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Special Verrassend Passend: 'Combinatie middelen onderwijs-jeugd'

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De Tilburgse pilot 'Zorg in onderwijs'

Om effectievere en efficiëntere zorg en begeleiding in de school te realiseren, startten de gemeente Tilburg en Onderwijscentrum Leijpark (so […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Leerkracht en hulpverlener samen in de school

Op de twee locaties van Integraal Kindcentrum IJmond5 zijn jeugdhulp, so (cluster 4) en sbo ondergebracht in één gebouw. Zo […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Wish: samen faciliteren dat kinderen weerbaar worden

Preventie staat in het jeugdbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch hoog op de agenda: alle leerlingen van groep 6 krijgen de […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Vaste gezichten voor specialistische hulp in het speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs in Amsterdam is specialistische hulp met ingang van het schooljaar 2018-2019 vrij toegankelijk. In plaats van […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
School als wijk: alle Groningse gemeenten slaan handen inéén

Onder de naam School als Wijk (SAW) zijn er op alle mbo-locaties van de vier mbo-instellingen in de provincie Groningen […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Proeftuin Utrecht: samenwerken om het eenvoudiger te maken

In de proeftuin ‘Onderwijszorgarrangementen Utrecht’ slaan de gemeente Utrecht, de samenwerkingsverbanden Utrecht PO en Sterk VO en buurtteamorganisatie Lokalis de […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Eén loket voor ouders van de St. Maartenschool

Ouders ontlasten en rust brengen in de klas. Met die intenties hebben alle 12 gemeenten in Rijk van Nijmegen en […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Jeugdzorg en onderwijs organiseren samen de Einstein Class

In de Einstein Class van CSG Anna Maria van Schurmanschool (AMS) in Franeker krijgen meerbegaafde jongeren met autisme onderwijs en […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Maatwerk en passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling centraal

Hoe kom voor leerlingen tot de juiste combinatie van zorg en onderwijs, tot een passend onderwijszorgarrangement (oza)? Vaak verloopt dit moeizaam. Vaak is er bij complexe ondersteunings- en zorgvragen meer mogelijk dan gedacht. Deze publicatie uit 2019, gemaakt door Onderwijsconsulenten en het NJi, beschrijft drie praktijkvoorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs die laten zien dat er meer mogelijk is.

po vo
Documenten & Instrumenten
Special: Verrassend Passend special Onderwijs - Jeugd

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Factsheet Landelijke Inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Deze factsheet geeft een helder beeld van de belangrijkste bevindingen uit de landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018. De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop swv’s en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? U leest in deze notitie van Ingrado (2018) wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. In deze notitie is rekening gehouden met een wijziging in de Variawet waardoor het vanaf 1 augustus 2018 mogelijk is om maatwerk in onderwijstijd aan te bieden in het primair en voortgezet onderwijs.

po vo
Documenten & Instrumenten
Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Dit Stroomschema Zorg uit 2015 op school geeft overzicht over welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking: Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen

Tips en valkuilen uit 2014 voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om kaderstellende regionale en lokale afspraken te maken.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Deze handreiking uit 2014 ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking AWBZ

Met deze handreiking uit 2014 worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging die gepaard gaan met de herziening van de AWBZ.

po vo
Documenten & Instrumenten
Eén kind, één gezin, twee stelselwijzigingen

Een onderzoek uit 2014 naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video