po vo
30 maart 2015

Professionalisering rond passend onderwijs binnen scholen

Waar is behoefte aan en wat gaan we doen?

Dit jaar geven wij vanuit het steunpunt, samen met CNV onderwijs en AOb, een impuls aan de professionalisering en toerusting van schoolleiders, zorgcoördinatoren, mentoren en docenten binnen passend onderwijs. Op verzoek van het steunpunt heeft Oberon met verschillende docenten, zorgcoördinatoren, teamleiders, schooldirecteuren en andere stakeholders gesproken en op basis hiervan een verkenningsnotitie opgesteld. Deze notitie laat zien dat de behoeften onder te verdelen zijn in:
1. Behoeften aan informatie
2. Behoeften aan vaardigheden
3. Behoeften op vlak van schoolorganisatie

Hieronder leest u meer over deze behoeften en vindt u een overzicht van de reeds aanwezige ondersteuning. De komende werken we samen met de bonden aan de ontwikkeling van aanvullende ondersteuningsactiviteiten. Hou onze nieuwsbrief in gaten voor meer informatie.

1. Behoeften aan informatie

 • De geïnterviewden missen informatie over wat passend onderwijs inhoudt en wat passend onderwijs betekent voor de school en voor hen als docent, zorgcoördinator, schoolleider of mentor.
 • De geïnterviewden geven aan behoefte te hebben aan toelichting op de visie en koers van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in de vorm van een toegankelijke ‘vertaling’ of een publieksvriendelijke versie van het ondersteuningsplan.
 • De geïnterviewden ontvangen graag duidelijkheid over wat hun school wel en niet kan bieden aan ondersteuning. Docenten en zorgcoördinatoren zouden graag op school met elkaar en met het management het gesprek aangaan over: wat voor leerlingen hebben we in huis? Welke ondersteuningsbehoeften zijn er binnen onze leerlingpopulatie? Welke ondersteuning kunnen wij als school bieden? En welke ondersteuning kunnen we van buiten inschakelen?
 • De geïnterviewden zijn benieuwd naar de gevolgen voor de leerlingpopulatie. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn.
 • Er bestaat onduidelijkheid rondom het OPP. Vragen als ‘waarom maak je zo’n OPP, hoe vul je een OPP in, wat doen we er mee en wanneer is een OPP goed’, komen in de gesprekken naar voren. Vooral mentoren lijken verantwoordelijk voor het invullen van een OPP in samenwerking met een zorgcoördinator.

2. Behoeften aan vaardigheden

 • De geïnterviewden hebben vooral behoefte aan praktische tips en handreikingen hoe om te gaan met bepaald gedrag of bepaalde ondersteuningsbehoeften in de klas. (Gedrag van leerlingen met adhd, odd en autisme)
 • Er is behoefte aan scholing in gespreksvaardigheden met ouders.

3. Behoeften op vlak van schoolorganisatie

 • Om passend onderwijs te kunnen bieden hebben docenten voldoende ondersteuningsmaterialen nodig, extra handen in de klas en een goed vangnet, zoals een time-out voorziening, wanneer een leerling tijdelijk niet meer in klas te handhaven.
 • Ook zou docenten een deel van de administratieve last uit handen moeten worden genomen. Docenten onderschrijven het belang van goede inrichting en gebruik van het leerlingvolgsysteem bij passend onderwijs, maar het bijhouden van informatie over leerlingen blijkt in de praktijk vaak niet goed te verlopen.
 • Verder is er een grote behoefte aan uitwisseling tussen collega’s onderling. Aangezien professionalisering speelt op alle niveaus: van bestuurder, schoolleiders tot zorgcoördinatoren , mentoren en de docenten, is er ook behoefte om op verschillende niveaus uit te wisselen.
 • Daarnaast zou collegiale consultatie en interne expertise-deling meer gefaciliteerd moeten worden. Bijvoorbeeld één-op-één begeleiding:een docent die als gevorderd of expert kan worden beschouwd in een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld het bieden van maatwerk in de klas, kan gekoppeld worden aan een docent die hier minder bekwaam in is.

Waar kunt u terecht voor ondersteuning?

Brochure passend onderwijs docenten
In deze brochure van het Ministerie van OCW staat op hoofdlijnen wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor docenten en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?

Aandachtspunten voor docenten
Deze lijst met aandachtspunten richt zich op de onderwerpen die voor docenten van belang zijn met betrekking tot passend onderwijs. Door deze aandachtspunten puntsgewijs langs te lopen kunnen onduidelijkheden in kaart worden gebracht. Daarnaast kan de lijst helpen het gesprek over passend onderwijs te voeren binnen het team.

Workshop: Van inzicht naar overzicht
In deze gratis workshop van het Steunpunt Passend Onderwijs VO gaat het team aan de slag met een creatieve werkvorm, waarbij inzicht en overzicht wordt gekregen in hoeverre de school gereed is om iedere leerling passend te ondersteunen. Aan het eind is in één oogopslag de huidige stand van zaken duidelijk en heeft u overzicht over eventuele ontbrekende middelen.

Experts
De experts van het Steunpunt Passend Onderwijs VO ondersteunen kosteloos, bijvoorbeeld bij het opzetten van een integrale werkwijze rondom het OPP die voldoet aan de wettelijke eisen binnen een samenwerkingsverband of de school. Voor vragen of een aanvraag voor een expert kunt u contact opnemen met Mária van Oorschot via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Helpdesk
Voor vragen over passend onderwijs kan er contact opgenomen worden met de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs VO. De helpdesk is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via 030 -232 48 00 en via helpdesk@vo-raad.nl.

 


Nieuws 13 mei 2019

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

Vrijwel alle samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling. Begin december 2018 is de Subsidieregeling begaafde […]

Meer lezen »

Nieuws 13 mei 2019

Centrale thema’s evaluatie passend onderwijs, nog geen eindconclusies

Het NRO publiceert in het kader van de evaluatie passend onderwijs een aantal samenvattende studies waarvan het eerste deel in […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video