Samenwerking regulier-(v)so

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo so
Praktijkvoorbeelden
Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs-10 portretten

Goede samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs is van groot belang om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs of een geïntegreerde voorziening te kunnen ondersteunen.

po vo so
Praktijkvoorbeelden
Publicatie intensieve samenwerking en integratie speciaal - regulier onderwijs

De publicatie ‘Intensieve samenwerking en integratie van speciaal en regulier onderwijs’ bevat zes mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen schoolbesturen, schoolteams en samenwerkingsverbanden tussen regulier en speciaal onderwijs.

vo so
Praktijkvoorbeelden
“Tijd om het speciaal onderwijs als aparte setting op te heffen?”

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) kunnen praktijkonderwijs en vmbo volgen in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs. Afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst van de twee scholen en de gemeente Oss.

vo so
Praktijkvoorbeelden
Junior College: een zachte landing maken in het reguliere vo

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen met een ‘cluster 4-indicatie’ een struikelblok. Zo niet op het Junior College, waar de Dr. A. Verschoorschool (so) en het Nuborgh College (vo) in Nunspeet de handen ineen hebben geslagen. Zij bieden hier 10-14 onderwijs aan met het doel leerlingen thuisnabij zo regulier mogelijk onderwijs te bieden.

vo so
Praktijkvoorbeelden
SamenWerkTraject: meer arbeidskansen voor kwetsbare jongeren

Zeven Zwolse scholen5 (vso, praktijkonderwijs, mbo-entree) en Tiem, de sociale werkvoorziening van de gemeente Zwolle, sloegen in 2018 de handen ineen om de kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. In het zogenoemde SamenWerkTraject krijgen deze jongeren meer zicht op hun arbeidsmogelijkheden en worden zij toegeleid naar een stageplaats of naar (beschut) werk. 

po so
Praktijkvoorbeelden
“Iedereen hoort erbij en is er voor elkaar”

Dat het grote voordelen heeft dat regulier en speciaal onderwijs nauw samenwerken én met andere jeugdinstellingen onder één dak wonen, wordt al sinds 2009 ervaren in Ochten. Op de begane grond en 1e verdieping van het relatief nieuwe gebouw van deze brede zorgschool huizen een reguliere school (Sébaschool), een s(b)o-school, die ook toegankelijk is voor cluster 3-leerlingen (Rehoboth Onderwijs & Zorg), een peuterspeelzaal en een dagbehandelingscentrum voor jonge kinderen3. Op de tweede etage, de ‘zorgverdieping’, zijn verschillende ondersteunende disciplines te vinden.

vo so
Praktijkvoorbeelden
Eduwiek: samen waar het kan, apart waar nodig

Om elke leerling onderwijs en zorg op maat te bieden, werken vijf partners in Hoogeveen met elkaar samen onder de naam ‘Eduwiek’. Door deskundigheid en faciliteiten te bundelen, versterken regulier en speciaal onderwijs elkaar en krijgen leerlingen waardevolle kansen. Belangrijkste uitgangspunt is: samen waar het kan, apart waar nodig. Karen van Eck was tot voor kort hoofd van het Expertisecentrum
Eduwiek, waarin de kennis en expertise van de partners zijn gebundeld.

po so
Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld 'Geen kind Wijk uit'

Zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs bieden, minder segregatie en meer inclusie, minder doorverwijzing naar zware zorg en minder bureaucratie. Dat zijn de belangrijkste ambities van brede school Het Anker in Wijk bij Duurstede. Onder de naam ‘Geen kind Wijk uit’ biedt deze leef- en leergemeenschap kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

po vo so
Praktijkvoorbeelden
Twinschool voor dove, slechthorende en horende leerlingen

Sinds 2003 gaan horende, slechthorende en dove kinderen in de regio Vught/Sint Michielsgestel samen naar school. Vanuit een inclusief gedachtegoed combineert de Twinschool het beste van twee werelden om leerlingen maximaal voor te bereiden op hun toekomst. De deskundigheid van het regulier onderwijs en de deskundigheid van het special onderwijs (cluster 2) worden daartoe bij elkaar gebracht. | 2020

po so
Praktijkvoorbeelden
Integraal Educatief Kind Centrum

In de gemeente Oost Gelre werken (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4, (specialistische) kinderopvang en jeugdzorg intensief met elkaar samen op basis van een gezamenlijke visie. In 2021 komen al deze voorzieningen onder één dak in een nieuw gebouw: het Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde (IEKC). | 2020

vo so
Praktijkvoorbeelden
Symbiosevoorziening Teylingen College KTS

Sinds 2013 zijn er op het Teylingen College symbioseklassen ingericht. Vso-leerlingen (cluster 4) volgen in een vaste groep van maximaal 12 leerlingen, op een vaste plek in het gebouw de avo vakken, en volgen praktijkvakken in de reguliere setting, waarbij ze coaching en extra begeleiding krijgen. De symbioseleerlingen, inmiddels 54 leerlingen verdeeld over vijf klassen zijn ingeschreven bij het Teylingen College KTS. | 2020

po so
Praktijkvoorbeelden
Talentencampus Venlo

Op de Talentencampus Venlo (TCV) werken (speciaal) onderwijs, kinderopvang en andere voorzieningen sinds 2012 met elkaar samen om een samenhangend continuüm van krachtige leeromgevingen te realiseren voor een onbelemmerde brede talentontwikkeling en sociale integratie voor kinderen van 0-13 jaar. Dat gebeurt in een veilige omgeving waarin ontmoeting en samen leren centraal staan. | 2020

po so
Praktijkvoorbeelden
Gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen

Vier scholen (sbo en so) in Hoogeveen werken sinds 2016 intensief met elkaar samen, nu nog vanuit twee gebouwen. Het onderwijs sluit aan bij de ondersteuningsbehoefte van het kind en is erop gericht dat iedere leerling uitstroomt naar een passende vervolgplek. De vier scholen vallen onder hetzelfde bestuur (RENN4). | 2020

po so
Praktijkvoorbeelden
IKEC Hoorn

Sinds 2018 biedt het IKEC Hoorn (Integraal Kind en Expertise Centrum) op één locatie gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar met een specifieke leer- en/of ontwikkelbehoefte. Op het IKEC krijgen zij zo lang als nodig is extra ondersteuning en begeleiding die nodig is om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo mogelijk keren kinderen terug naar het reguliere onderwijs of reguliere opvang. De betrokken partijen werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. | 2020

po
Praktijkvoorbeelden
Rehoboth Onderwijs & Zorg en Sébaschool

Sinds 2009 leren en ontwikkelen leerlingen van regulier basisonderwijs (Sébaschool), speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 (Rehoboth Onderwijs & Zorg) onder hetzelfde dak als kinderen van de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) en kinderen van de peuterspeelzaal. Dit gebeurt onder het motto: ‘kennis en expertise verbindt ons’.

vo
Praktijkvoorbeelden
SamenWerkTraject Zwolle

Sinds 2018 werken praktijkonderwijs, entreeonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zwolle intensief samen met Tiem (voorheen sociale werkvoorziening gemeente Zwolle) om de kansen op de arbeidsmarkt van de leerlingen/studenten van deze scholen te vergroten. Door de samenwerking van zeven Zwolse scholen en Tiem krijgen jongeren meer zicht op hun arbeidsmogelijkheden en stromen zij zo mogelijk direct door naar een passende stage of (beschut) werk.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Prisma: gespecialiseerd onderwijs Kampen

Prisma is sinds 1 augustus 2016 een geïntegreerde school voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo). Dat houdt in dat er verschillende types gespecialiseerd onderwijs verenigd zijn in één vernieuwende school. Ontstaan uit de samenvoeging van so cluster 3 de Schakel, so cluster 4 de Ambelt en sbo de Trimaran.

po
Praktijkvoorbeelden
Kindcentrum Borgele

In Kindcentrum Borgele in Deventer zijn basisonderwijs, speciaal onderwijs (cluster 3), kinderopvang en een Orthopedagogisch Dagcentrum ondergebracht in één gebouw. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de partners afspraken vastgelegd over de inhoud, de samenwerking, de exploitatie en de beslissingsstructuur.

vo
Praktijkvoorbeelden
Kentalis College Oss: inclusief onderwijs

Sinds 2015 volgen leerlingen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) praktijkonderwijs en vmbo in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke gedeelde visie op inclusief onderwijs. De twee scholen en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

po
Praktijkvoorbeelden
"Geen kind Wijk uit"- Brede school Het Anker

Sinds 2017 kunnen kinderen van 0-13 jaar in Wijk bij Duurstede terecht op brede school Het Anker. Deze leef- en leergemeenschap biedt kinderopvang, regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (verbrede toelating) en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het Matrix Lyceum: out off the box denken

In een aantal lokalen van het Drachtster Lyceum in Drachten huist het Matrix Lyceum, een samenwerking van Scholengemeenschap Singelland en vso De Zwaai van Stichting RENN 4. Hier krijgen havo- en vwo-leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend onderwijs. Ambitie is dat de leerlingen uitstromen naar het reguliere onderwijs. Teuny Bosma en Rosanne Flokstra, teamleider en gedragsdeskundige van het Matrix Lyceum, vertellen over de aanpak en de ervaringen. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De docent maakt het verschil

Niet zozeer inzoomen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerling, maar vooral op de wijze waarop de docent op die behoeften moet inspelen. Dat is een van de uitgangspunten van de Maatwerkklas van het Twents Carmel College (TCC) in Oldenzaal. Marjan klein Rot en Jan van der Wel ontwikkelden dit onderwijsarrangement op basis van een onderzoek dat zij samen hebben uitgevoerd. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In een beter elftal ga je beter voetballen

Op het Teylingen College KTS in Voorhout is er voor basis- en kaderleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben aan ieder leerjaar een symbioseklas gekoppeld. Deze leerlingen volgen de praktijkvakken in de reguliere klas. Hermen Verbaas, teamleider ondersteuning op het KTS, en beleidsadviseur Maaike Swart ontwikkelden de aanpak. “De verbinding met de reguliere klas is essentieel.” [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Klassen met expertise

Vorig schooljaar is de Ambelt (cluster 4) in Deventer geïntegreerd in De Marke, een van de locaties van het Etty Hillesum Lyceum. Daar zijn nu zogeheten ‘Klassen met Expertise’ (KME) gevestigd. Tymen Kamphuis en Kees Pels, beiden afkomstig van de Ambelt, zijn teamcoördinatoren van de KME. George Pennings, directeur van praktijkonderwijs Arkelstein – ook onderdeel van het Etty Hillesum Lyceum – is als adviseur bij KME betrokken. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Integraal onderwijs met OZAPP

In Vught werken zorg en onderwijs nauw samen in OZAPP: een onderwijszorgarrangement voor leerlingen met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Inzet is om de leerling zo lang mogelijk op de eigen school te laten functioneren. Louis van Waaijenburg (onderwijs) en Wim Dortmans (zorg) leggen uit hoe ze dat doen. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
"Ik heb het je gezegd!"

Op vmbo Sint Ursula, in het Limburgse Heythuysen, draait al ruim tien jaar een bijzonder project: de syntheseklas. Leerlingen die vroeger voorbestemd leken voor het speciaal onderwijs, halen daar nu een vmbo-diploma. Rik Hermans en Robbert Schoester hebben het project onder hun hoede en leggen uit hoe het komt dat deze klas zo succesvol is. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend: special over samenwerking regulier en speciaal vo

In deze nieuwe special van Verrassend Passend staat een zestal best practices van deze samenwerking tussen vo en vso beschreven. Mooie verhalen, verteld door enthousiaste mensen uit de praktijk. De publicatie wordt afgesloten met een nabeschouwing van Dolf van Veen, projectleider van twee onderzoeksrapporten over intensieve samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Getting it right for every child: Leren van Schotland

‘Getting it right for every child’. Onder deze slogan werd in 2004 in Schotland een nieuwe ambitie neergelegd. Sinds 2014 is het ook onderdeel van de wetgeving voor alle maatregelen en beleid rond kinderen. Het Schotse onderwijs is bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebaseerd op het vormen van een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Daarnaast zet Schotland in op een gemeenschappelijke cultuur en taal. Voor ouders, jongeren en professionals. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po
Praktijkvoorbeelden
Plaatsen en groeperen van leerlingen in een geïntegreerde setting (so-sbo-bao)

Voor welke leerlingen is een geïntegreerde voorziening van so-sbo-bao een passende plek? Op basis waarvan stel je vast wat elke leerling nodig heeft en wat er dan geboden kan worden en waar? En op basis waarvan groepeer je de leerlingen?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Onze leerlingen zitten op reguliere scholen

Punt Speciaal, een onderwijsgroep die in de zuidelijke helft van het land speciaal (voortgezet) onderwijs en ambulante begeleiding verzorgt (cluster 3 en 4), wil haar leerlingen zoveel mogelijk in een reguliere setting onderwijzen en begeleiden. De laatste jaren volgen steeds meer Punt Speciaal-leerlingen onderwijs in het gebouw van een reguliere school. Werner Willemsen, voorzitter van het College van Bestuur, vertelt hoe dit in z’n werk gaat en wat erbij komt kijken. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Alles onder één dak in Venlo

Op de lange gevel van een fraai nieuw gebouw in het oostelijk deel van Venlo prijken in kloeke hoofdletters de woorden: ‘Talentencampus Venlo’. Binnen huist een organisatie voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, en zoals de naam doet vermoeden: alleen talenten zijn welkom. Discriminatie? Nee, integendeel: hier wordt namelijk elk kind als een talent beschouwd, vertelt directeur Frans Vullings: “Of je nu een IQ van 30 of van 130 hebt.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Zo gewoon mogelijk

Midden in het gebouw van scholengemeenschap Jacobus Fruytier in Apeldoorn is een vso-school gevestigd, waar ruim honderd cluster 4-leerlingen onderwijs volgen. Een constructie, die deze leerlingen volgens directeur onderwijs Jan Kloosterman en beleidsmedewerker Paulien Middelkoop veel oplevert. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Elk kind hoort erbij

Dat kinderen met een ernstig meervoudige beperking vaak niet kunnen meekomen in een reguliere schoolklas, hoeft geen reden te zijn om ze niet in een school op te nemen. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind omarmt die gedachte en steunt initiatiefnemers bij het opzetten van een zogeheten ‘Samen naar School klas’. Het project wordt geleid door Joke Visser: “Het draait om inclusie: erbij horen.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
We willen af van schotjes, labels en diagnoses

In Kampen zitten sbo-leerlingen en leerlingen van cluster 3 en 4 samen in een groep. Het is een belangrijke stap op weg naar inclusief onderwijs, vindt Ina Rook, directeur van Prisma; gespecialiseerd Onderwijs Kampen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

vo
Praktijkvoorbeelden
Eduwiek: één campus voor cluster 3&4, VSO en regulier vo

Begin 2017 is Eduwiek van start gegaan in Hoogeveen. Eduwiek staat voor één onderwijscampus voor cluster 3, cluster 4, VSO en regulier voortgezet onderwijs, waarin een totaalaanbod aan onderwijs en ondersteuning beschikbaar is voor alle leerlingen. De ambitie is dat (op termijn) de grenzen tussen regulier en speciaal onderwijs komen te vervallen. Dit praktijkvoorbeeld is afkomstig uit de Handreiking Samenwerken voor samen leren vo [Praktijkvoorbeeld uit 2017].

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video