Samenwerking onderwijs-jeugd

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Praktijkvoorbeelden
Special Verrassend Passend: 'Combinatie middelen onderwijs-jeugd'

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De Tilburgse pilot 'Zorg in onderwijs'

Om effectievere en efficiëntere zorg en begeleiding in de school te realiseren, startten de gemeente Tilburg en Onderwijscentrum Leijpark (so […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Leerkracht en hulpverlener samen in de school

Op de twee locaties van Integraal Kindcentrum IJmond5 zijn jeugdhulp, so (cluster 4) en sbo ondergebracht in één gebouw. Zo […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Wish: samen faciliteren dat kinderen weerbaar worden

Preventie staat in het jeugdbeleid van de gemeente ’s-Hertogenbosch hoog op de agenda: alle leerlingen van groep 6 krijgen de […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Vaste gezichten voor specialistische hulp in het speciaal onderwijs

In het speciaal onderwijs in Amsterdam is specialistische hulp met ingang van het schooljaar 2018-2019 vrij toegankelijk. In plaats van […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
School als wijk: alle Groningse gemeenten slaan handen inéén

Onder de naam School als Wijk (SAW) zijn er op alle mbo-locaties van de vier mbo-instellingen in de provincie Groningen […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Proeftuin Utrecht: samenwerken om het eenvoudiger te maken

In de proeftuin ‘Onderwijszorgarrangementen Utrecht’ slaan de gemeente Utrecht, de samenwerkingsverbanden Utrecht PO en Sterk VO en buurtteamorganisatie Lokalis de […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Eén loket voor ouders van de St. Maartenschool

Ouders ontlasten en rust brengen in de klas. Met die intenties hebben alle 12 gemeenten in Rijk van Nijmegen en […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Jeugdzorg en onderwijs organiseren samen de Einstein Class

In de Einstein Class van CSG Anna Maria van Schurmanschool (AMS) in Franeker krijgen meerbegaafde jongeren met autisme onderwijs en […]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De gezinsklas

In de gezinsklas leren kinderen, met steun van ouders en school, gedrag om beter te functioneren in de klas. We praten erover met de begeleider van de gezinsklas systeemtherapeut Joost Madern, en met Bregina Staal, directeur van basisschool De Regenboog in Hoogezand, waar inmiddels twee gezinsklassen hebben gedraaid. “Als schoolleider ben ik gericht op het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. In dit concept komen die belangen op een mooie manier samen.” [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Aanpak schoolweigering

Als er één groep is waarbij intensieve samenwerking tussen school en hulpverlening een must is, dan zijn het wel de schoolweigeraars. Dat blijkt uit een gesprek met medewerkers van de Link, een tussenvoorziening van het samenwerkingsverband in Almelo die zich specifiek op deze jongeren richt. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De thuiszitter aan het stuur

Om een thuiszitter weer op de rit te krijgen, moet die op weg geholpen worden van huis naar een stip op de horizon. Die reis volgt niet een rechte lijn, maar is een bochtige tocht, waarbij soms ten halve gekeerd wordt om niet ten hele te dwalen.
Dat komt doordat de thuiszitter zelf achter het stuur zit. Dat is althans de visie van Heliomare, een Kind-Jeugdcentrum in Heemskerk. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Een integraal onderwijs-en zorgaanbod in een gesloten setting

In Cadier en Keer krijgen jongeren onderwijs en behandeling bij IZEO (Integraal Zorg En Onderwijs), een bijzonder samenwerkingsmodel van jeugdzorginstelling Icarus (Stichting Jeugdzorg St. Joseph) en vso St. Jozef (Stichting Alterius). Het gaat om jongeren die in een gesloten setting zijn geplaatst vanwege een justitiële maatregel of zeer ernstige gedragsproblematiek. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In elke school een hulpverlener

Dat de gemeente Amstelveen de portefeuilles onderwijs en jeugdzorg bij één wethouder heeft ondergebracht is in de visie van de gemeente een logisch gevolg van het feit dat in het lokale coalitieakkoord staat dat de relatie tussen deze beleidsterreinen moet worden versterkt. Hoe hieraan wordt gewerkt vertellen wethouder onderwijs en jeugdzorg Frank Berkhout en Joost van Caam, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO Amstelronde. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Kindcentrum Borgele

Dat het kansen biedt als school en zorginstelling onder één dak zijn gehuisvest, wordt zichtbaar in de ‘onderwijszorggroep’ van kindcentrum Borgele in Deventer. De onderwijszorggroep is een samenwerkingsproject van so-school De Linde (De Onderwijsspecialisten) en orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje (De Parabool), die allebei deel uitmaken van het kindcentrum. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Laagdrempelige hulpverlening in de school

Jeugdhulpverlener Ilse Oude Nijhuis is ‘schoolzorgondersteuner’. Dat houdt in dat zij als medewerker van jeugdhulpinstelling Jarabee elke week een dagdeel aanwezig is op basisschool De Hunenborg in Hengelo om kinderen, ouders en leerkrachten te ondersteunen. Ze werkt nauw samen met de intern begeleider van de school Joyce Tettero. “Dat de hulp in de school wordt
geboden is ontzettend krachtig.” [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ontschotten op z'n Schots

In het Hart van Brabant moet de stem van het kind voortaan de doorslag geven. Daarvoor moeten professionals in het onderwijs, de hulpverlening en de zorg beter dan ooit leren luisteren. Dat het kan, wordt bewezen in Schotland, waar de
regering de rechten van kind respecteert aan de hand van een recept dat luistert naar de naam Girfec. In Tilburg heeft men dit recept omarmd. [Praktijkvoorbeeld uit 2019]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend special samenwerking onderwijs-jeugd

Acht inspirerende voorbeelden van praktijken waarin onderwijs en jeugdhulp samen optrekken; dat vindt u in deze special van Verrassend Passend. De praktijkverhalen in deze publicatie maken niet alleen duidelijk dat samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp heel erg kan helpen bij problemen van kinderen of gezinnen, maar ook dat daarmee problemen worden voorkomen doordat er vroegtijdig hulp wordt ingezet. [2019]

vo
Praktijkvoorbeelden
VO en jeugdhulp in Utrecht: ‘Samen komen we tot betere oplossingen’

In voorbereiding op passend onderwijs en de transitie van jeugdhulp, besloten de Utrechtse schoolbesturen en wethouders in 2011 om samen op te trekken. Dit leidde tot slimme organisatie van hulp en ondersteuning in en om de school. Wij spraken Hanny ter Braak, zorgcoördinator van het Utrechtse Trajectum College en Rita Portman, begeleider passend onderwijs vanuit het SWV Sterk VO over de ervaringen, kansen en knelpunten van de nieuwe aanpak. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Getting it right for every child: Leren van Schotland

‘Getting it right for every child’. Onder deze slogan werd in 2004 in Schotland een nieuwe ambitie neergelegd. Sinds 2014 is het ook onderdeel van de wetgeving voor alle maatregelen en beleid rond kinderen. Het Schotse onderwijs is bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebaseerd op het vormen van een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Daarnaast zet Schotland in op een gemeenschappelijke cultuur en taal. Voor ouders, jongeren en professionals. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Schoolmaatschappelijkwerk 3.0

In Rotterdam hebben schoolmaatschappelijk werkers van twee instellingen de handen ineengeslagen om samen iets te doen aan de verbrokkeling, om niet te zeggen de afbrokkeling, van het zorglandschap in Rotterdam. Hun project ‘Signaleren en normaliseren’ brengt ‘probleemkinderen’ in kaart door nu eens niet te focussen op hun problemen, maar op hun kracht en hun passie. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Laten we flexibel zijn

Elke leerling op maat bedienen. Dat is de ambitie van Monique Helling, directeur van het Olympia College in Rotterdam. Haar school, met vmbo-lwoo, praktijkonderwijs en ISK, is een van de voorlopers op dat gebied. Dat vraagt om vele combinaties, dwarsverbanden en samenwerkingsvormen binnen en buiten de school. Monique Helling: “Wij geven leerlingen die zichzelf als uitzichtloos zien weer geloof in eigen kunnen.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Integraal arrangeren: één loket en één gesprek

Ouders van kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften hoeven geen langdurige, bureaucratische weg meer af te leggen om voor hun kind een passend onderwijszorgarrangement te vinden. Het arrangement wordt vastgesteld in één goed voorbereide bijeenkomst van het zorg-, advies- en toewijzingsteam, kortweg ZATT genoemd. Dat is de praktijk in de regio van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Ab Kreunen, directeur van het samenwerkingsverband en voorzitter van het ZATT, vertelt over de aanpak, die ‘Integraal arrangeren’ is genoemd. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samen jeugdhulp-arrangementen uitvoeren

Dat het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in Almere kon voortbouwen op een al jarenlange samenwerking werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit een gesprek met Henriëtte van Aken, beleidsadviseur sociaal domein van de gemeente, en Anita Gelmers, teamleider sociaal domein van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere (po en vo). De samenwerking leidde onder meer tot succesvolle onderwijs-jeugdhulparrangementen voor bepaalde kwetsbare groepen leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
MEE Rotterdam - Onderwijs voor ieder kind

Als passend onderwijs een wettelijke verplichting is – en dat is het – dan moet je er ook voor zorgen dat er een passend aanbod komt voor ieder kind, ook voor kinderen met een beperking. In Rotterdam zien ze dat in, en geheel in de geest van de stad – ‘Niet lullen, maar poetsen’ – zijn daar in no time allerlei zorg-onderwijsarrangementen uit de grond gestampt. Met dank aan MEE. Een gesprek met Marion Buitendijk, zorg- en onderwijsspecialist bij MEE Rotterdam. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De Rotterdamse (voor)school

Voorkomen is beter dan genezen. In onderwijsjargon vallen dan al snel de woorden ‘vroegsignalering en preventie’. Wacht niet tot een kind met een ontwikkelingsstoornis naar de basisschool gaat, maar grijp in als het nog op de peuterspeelzaal of de kinderopvang zit. En, in Rotterdam: maak daarbij gebruik van een voorschools maatschappelijk werker. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
De leerkracht als ambulant begeleider

Het klinkt zo makkelijk: als een leerling op de ene school geen passend onderwijsaanbod krijgt, dan kan hij bij een andere school terecht. De praktijk is weerbarstiger, zeker als het om een leerling gaat die bekend staat als een ‘moeilijk geval’. Zorg dan maar eens voor een ‘dekkend ondersteuningsnetwerk’. In Rotterdam hebben ze dat voor elkaar gekregen. Door Faber van samenwerkingsverband PPO: ‘Alles is met elkaar verweven.’ [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passender onderwijs bestaat niet

De Spinaker, een vso cluster 4-school in Alkmaar, heeft zogenoemde ‘kliniekgroepen’ voor jongeren die tijdelijk zijn opgenomen in jeugdpsychiatrisch centrum Triversum. Teamleider Liset Visser en ondersteunings-coördinator Bianca Hoekstra vertellen erover. “Vaak zien we dat onderwijs en behandeling elkaar versterken.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Koesteren is het devies

Veiligheid, veel aandacht en heel veel positiviteit. Dat is kenmerkend voor de zogenoemde ‘koesterklas’ voor jonge kinderen met ernstige hechtingsproblematiek van de Verschoorschool in Nunspeet (cluster 4). Locatiecoördinatoren Ramon Heuwekemeijer (bovenbouw) en Jessica van de Vossenberg (onderbouw) ontwikkelden de aanpak, in samenwerking met Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog bij jeugdhulporganisatie Pactum Jeugd- en opvoedhulp. “In de koesterklas staat het pedagogisch handelen op nummer één.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Jeugdzorg in de school

24 uur per week is er een jeugdzorgmedewerker van Entrea aanwezig in de units van basisschool Het Talent in Lent. Het begon vier jaar geleden als ‘proeftuin’ van het project Pedagogisch PACT van het Kinderopvangfonds, maar volgens directeur Carla van den Bosch is de jeugdzorgmedewerker niet meer weg te denken uit de school. “Dit is een hele effectieve vorm van preventief werken.”

po vo
Praktijkvoorbeelden
New KID in town

Een aantal scholen in de westelijke Rotterdamse wijk Delfshaven kreeg te maken met ernstig probleemgedrag van kleuters. Drie scholen vroegen om hulp en kregen die van het KID-team: een pilot van samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Ingeborg Steenwinkel van PPO: “Na één jaar zingt KID in heel Rotterdam rond.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Haal een OKA in huis

Op het Montessori College Oost in Amsterdam zitten zorg en onderwijs onder één dak. Twee ouder-kind-adviseurs, in de wandelgangen oka’s genoemd, maken deel uit van een wekelijks ondersteuningsoverleg. Zij nemen de gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning voor hun rekening, zodat de school zich kan wijden aan onderwijs. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Denken in oplossingen

Fieke (6) heeft een spierziekte waardoor zij extra zorg nodig heeft. Ondanks haar motorische beperking gaat ze gewoon naar de reguliere basisschool in haar dorp. De samenwerking tussen de gemeente, school en jeugdhulp maakt het mogelijk dat zij zich optimaal kan ontwikkelen.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samenwerking Almere loont

De Gemeente Almere, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp hebben een nieuwe samenwerking opgestart. Voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de school jeugdhulpverleners aanwezig. Zij bieden op school of, als dat nodig is, thuis jeugdhulp aan kinderen. Het gaat vooral om kinderen met problematische thuissituaties, psychische problemen of gedragsproblematiek. Vaak is meer ondersteuning nodig dan het onderwijs tot nu toe kon bieden. Met de nieuwe werkwijze zijn in korte tijd aansprekende resultaten geboekt. Het aantal thuiszitters nam af. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20 procent.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ons credo: één kind, één plan

In het samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen speelt men met de revolutionaire gedachte om op alle aangesloten scholen alle vormen van voortgezet onderwijs, inclusief extra ondersteuning, aan te bieden. Passender kan niet, maar het is voorlopig nog ‘een stip op de horizon’. Op kleinere schaal gebeuren er echter al dingen die doen vermoeden dat deze krimpregio rijp is voor die revolutie. De ‘trajectgroep’ op ’t Zwin College in Oostburg is daar een voorbeeld van. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Laat ons de smeerolie zijn

Het is bekend: samenwerking tussen professionals is essentieel als het gaat om de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat de gemeente daarin een belangrijke rol kan spelen blijkt in Voorst, een gemeente met 24.000 inwoners, zestien reguliere po-scholen, twee reguliere vo-scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Wethouder van onderwijs Harjo Pinkster en beleidsadviseur onderwijs Talytha Schothuis vertellen wat de gemeente doet om die samenwerking te bevorderen zodat ieder kind optimaal onderwijs en adequate ondersteuning krijgt. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Zorg dichter bij de leerling brengen

Elke vrijdagmiddag van één tot vier uur houdt Jolanda Tramper, lid van het wijkteam Vathorst Hooglanderveen, spreekuur op het Vathorst College in Amersfoort. Doel is de zorg dichter bij de leerling te brengen en de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren. De aanpak is ingevoerd in het kader van de ontwikkelagenda van de regio Eemland, waarin vo-scholen de kans krijgen zelf te bedenken hoe ze de zorg willen organiseren. In het voorjaar van 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Jolanda Tramper en zorgcoördinator Monique Schouten vertellen over de ervaringen tot nu toe. [Praktijkvoorbeeld uit 2015]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Beschrijving Schoolteams als pilot

Het project Schoolteams van het Pius X college in Bladel is bedoeld als voorloper voor de samenwerking tussen jeugdzorg, gemeenten en scholen in het op overeenstemming gericht overleg(OOGO). Een Schoolteam is een multidisciplinair team samengesteld uit onderwijs- en zorgprofessionals dat binnen de school aanwezig is. [Praktijkvoorbeeld uit 2013]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Presentaties Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd

Presentaties van praktijkvoorbeelden gepresenteerd op de regionale studiedagen verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd in 2014.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs in Denemarken

Denemarken is in 2007 gestart met de transitie van de zorg voor jeugd. Doordat de gemeente zowel verantwoordelijk is voor onderwijs als voor jeugdzorg, verloopt de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulpverlening soepel.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video