Bedrijfsvoering en verantwoording

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Praktijkvoorbeelden
“Verplichte kost voor samenwerkingsverbanden”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerkingsverbanden nog heel wat kunnen verbeteren aan hun plan- en verantwoordingssystematiek. Daarom heeft het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) daarvoor een handreiking laten ontwikkelen. We praten erover met Jan Houwing, die als directeur-bestuurder van samenwerkingsverband vo Groningen Stad meewerkte aan de ontwikkeling van de handreiking. Bij het opstellen van het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 maakte zijn samenwerkingsverband als een van de eerste gebruik van het instrument. Wat zijn de bevindingen?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Van aanvragen naar verantwoorden

In een pilot hebben 14 scholen van samenwerkingsverband vo Zuid-Holland West de afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een verantwoordingssystematiek, die de komende jaren breed wordt geïmplementeerd. Directeur Karin Loggen vertelt wat de pilot heeft opgeleverd. “Heel belangrijk is dat er hierdoor in ons samenwerkingsverband draagvlak is ontstaan voor het afleggen van verantwoording.” [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Monitoren én leren van elkaar

Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht kiest voor het schoolmodel: de middelen voor passend onderwijs worden direct verdeeld over de scholen. Om inzicht te krijgen in de besteding van het geld, is er de afgelopen jaren gewerkt aan een monitor, die op basis van feedback van de scholen gaandeweg steeds wordt verbeterd. Harry Emmerzaal en Stan Poels, respectievelijk directeur en bestuurder/penningmeester van dit samenwerkingsverband, vertellen over dit proces. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verantwoording en kwaliteitszorg: onlosmakelijk verbonden

Met de invoering van een nieuwe ondersteuningsstructuur – de implementatie is nog in volle gang – verandert er veel in Samnwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (Brabant Noordoost). De middelen worden volgens een andere systematiek verdeeld en er is gekozen voor nieuwe vormen van monitoring en verantwoording. Mirjam van Oers, directeur van dit samenwerkingsverband, vertelt erover. “In plaats van slaafs formulieren in te vullen, worden scholen gestimuleerd om na te denken, te reflecteren en te leren.” [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Op weg naar meer toezicht en transparantie

Het was juni 2017 toen samenwerkingsverband po Roosendaal/Moerdijk, kortweg SWV PO 3002 – acht schoolbesturen, ruim 75 scholen – door de onderwijsinspectie werd aangesproken op de wijze waarop het samenwerkingsverband omging met de verantwoording van de middelen voor passend onderwijs. Het heeft de ontwikkelingen op dit gebied in een stroomversnelling gebracht, vertelt Jack Biskop, directeur-bestuurder van dit samenwerkingsverband. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verantwoorden is samen verantwoordelijkheid nemen

In samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord Kennemerland is alles erop ingericht dat betrokkenen samen de verantwoordelijkheid nemen voor passend onderwijs. Directeur Astrid Ottenheym legt uit hoe het samenwerkingsverband dit stimuleert en faciliteert. “Verantwoorden is in onze visie: samen onderzoeken en samen leren, en op basis daarvan zaken verbeteren.” [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Dialoog op basis van feiten

Voor Johan Vroegindeweij, directeur van samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Vecht) was het vanaf de start van passend onderwijs vanzelfsprekend dat de besteding van de middelen moest worden verantwoord. De afgelopen jaren is daarvoor een gedegen systematiek opgebouwd. Uitgebreide monitoring en data verzamelen vormen de basis, maar het draait om het gesprek dat daarover met schoolbesturen wordt gevoerd. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend: special verantwoording

Het is belangrijk en vanzelfsprekend dat samenwerkingsverbanden verantwoording afleggen over de besteding van hun middelen en over de effecten daarvan. Het is na vier jaar passend onderwijs inmiddels duidelijk dat dit niet eenvoudig is, maar er zijn mooie, goede voorbeelden beschikbaar. In deze uitgave vindt u zes interviews met leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo. In het laatste hoofdstuk staat een overzicht welke algemene principes en aanbevelingen voor verantwoording we aan deze verhalen kunnen ontlenen én drie kernpunten voor verantwoorden in de tweede fase van passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Hoe leggen scholen verantwoording af?

Hoe krijg je als samenwerkingsverband zicht op de besteding van de middelen voor passend onderwijs? En op de opbrengsten? We praten erover met Johan Flier, directeur-bestuurder van het Reformatorisch Samenwerkingsverband VO, het enige landelijke samenwerkingsverband. Er vallen 7 vo-scholen en 6 vso-scholen (5 cluster 3 en 1 cluster 4) onder dit samenwerkingsverband. Elke vo-school heeft een voorziening in huis voor cluster 4-leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In één oogopslag zien hoe hard je rijdt

Voor het derde jaar is het Dashboard nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek. Het instrument is nog in ontwikkeling, maar het wordt steeds bruikbaarder, vinden directeur Benno Wiggers en beleidsmedewerker Jeroen van ’t Wout. “We zien dat er dit jaar een forse stap is gemaakt.” [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het bespaart veel tijd, gezoek en gedoe

Johan Vroegindeweij, directeur van samenwerkingsverband po Unita (Gooi en Vechtstreek) volgt de ontwikkeling van het Dashboard op de voet. Hij is lid van de Dashboard gebruikersgroep PO, die regelmatig feedback geeft op het in ontwikkeling zijnde instrument. Dat is te merken. Vroegindeweij heeft een aantal duidelijke suggesties en wensen. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Mitsen en maren over het jaarverslag

Wat samenwerkingsverbanden in hun jaarverslag moeten beschrijven en verantwoorden is vastgelegd in richtlijnen en regelgeving. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor een eigen invulling. Waar lopen samenwerkingsverbanden tegenaan bij het schrijven van het eerste (volledige) jaarverslag sinds de invoering van passend onderwijs? Welke knelpunten doen zich voor? En hoe ga je daarmee om? [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het jaarverslag: onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden schrijven hun jaarverslag misschien in de eerste plaats ‘omdat het moet’, maar het heeft ook voor de samenwerkingsverbanden zelf een belangrijke functie. Tenminste, als de verslaglegging direct is gerelateerd aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan en is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. Dat vinden Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs van samenwerkingsverband Sterk VO, en Maartje Krüse, directeur van samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ambassadeurs van de privacy

Hoogstwaarschijnlijk hebben alle samenwerkingsverbanden een privacyreglement en een beveiligde digitale omgeving waar gegevens over leerlingen worden opgeslagen. Je zou dus denken dat het met de privacy wel goed zit bij passend onderwijs. Maar volgens Seline Roelofsen en Iris Kensenhuis, medewerkers van samenwerkingsverband Sterk VO, is er meer nodig om de privacy van leerlingen en ouders te waarborgen. Bewustwording, daar draait het om. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Wensen van de gebruiker zijn richtinggevend

Wij willen het aantal thuiszitters terugdringen; wat is voor ons samenwerkingsverband een realistische doelstelling? Hoeveel leerlingen zijn het afgelopen halfjaar in onze regio naar het vso verwezen? Hoe verhoudt dat aantal zich tot het landelijk gemiddelde? Het Dashboard Passend Onderwijs helpt samenwerkingsverbanden antwoorden te vinden op dit soort vragen. Wubbo Siegers, productmanager bij Kennisnet, coördineert de ontwikkeling van dit instrument. Hij vertelt hoe het Dashboard tot stand is gekomen en wat samenwerkingsverbanden eraan hebben. Een instrument dat samenwerkingsverbanden helpt om hun werk goed te doen; dat is volgens Siegers de kern van het Dashboard. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Het dashboard is pas het begin

“Als het Dashboard Passend Onderwijs helemaal is gevuld, wordt het een heel goed instrument voor samenwerkingsverbanden”, denkt Dick Hattenberg, stafmedewerker van de Coöperatie Passend Onderwijs in Almere, die bestaat uit de samenwerkingsverbanden po en vo, een schoolbestuur vso en so en een taalcentrum. Hattenberg heeft meegedacht over de opzet van het Dashboard Passend Onderwijs, dus het zóu kunnen dat hij niet helemaal onbevooroordeeld is. Maar zijn kritische blik heeft hij niet verloren. “Ik hoop dat de PO- en VO-raad niet achterover gaan leunen als het Dashboard er helemaal staat. Want dat is in mijn ogen pas het begin.” [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Bedrijfsvoering ten dienste van de leerling

Het samenwerkingsverband V(S)O-Eemland kent een lange voorgeschiedenis. Scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs werkten er al jaren samen in een regionaal netwerk. Met de introductie van passend onderwijs mochten zij als pilot verder experimenteren; dat leidde onder andere tot de inrichting van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland in 2014. Vanwege die experimentele fase houdt het samenwerkingsverband tot 2021 een aparte vorm van bekostiging. [Praktijkvoorbeeld uit 2015]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video