po vo
9 juli 2018

Passend onderwijs is passen en meten

De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. Dat bleek begin juli in een reeks van overleggen die de Kamer had volgend op de tussenrapportage van minister Slob. Tijdens het nota-overleg op 2 juli stonden Kamerleden uitgebreid stil bij het aantal thuiszitters, de wens voor meer maatwerk, en het leer- en hoorrecht voor ouders en jongeren.

De Tweede Kamer vraagt om meer landelijke afspraken over basisondersteuning, formulieren en procedures om onder meer de bureaucratie terug te dringen en de transparantie te bevorderen. Ook overwegen ze via bijvoorbeeld een regionale of nationale autoriteit doorzettingsmacht te organiseren met een ombudsfunctie. De politici storen zich aan de reserves bij samenwerkingsverbanden en het feit dat er te weinig wordt samengewerkt.

Minister Slob gaf in zijn beantwoording aan dat de genoemde thema’s zijn aandacht hebben en/of onderwerp van onderzoek zijn, zoals een vervolgonderzoek over basisondersteuning. Desgevraagd gaf hij in het kader van de invlechting regulier – speciaal onderwijs aan, dat het advies van de raden interessant is maar op dit moment gekeken moet worden welke prioriteit hieraan toegekend moet worden.

Desondanks zijn er 18 moties ingediend, waarvan op 5 juli de volgende 6 zijn aangenomen:

264: verzoekt de regering om te verkennen of en hoe onderwijs aan deze kinderen (in de vrouwenopvang) vorm gegeven kan worden en welke samenwerking tussen opvanglocaties en het onderwijs daarbij nodig en mogelijk is, teneinde een passend onderwijszorgarrangement te stimuleren.

265: verzoekt de regering de toegangssystematiek, de bekostigingssystematiek en de onderwijstrajecten binnen het passend onderwijs meer landelijk te harmoniseren dan nu het geval is, om de excessen die zich nu regelmatig voordoen, te voorkomen.

267: verzoekt de regering het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijkheden te laten beschrijven in de schoolgids.

268: verzoekt de regering in gesprek te treden met de samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren en slecht samenwerken en een plan op stellen om in de regio samenwerking te bevorderen zodat leerlingen ondersteuning op maat krijgen.

269: verzoekt de regering en in het bijzonder de minister van OCW en de minister van VWS, in samenwerking met het veld, de positie van het onderwijspersoneel en de verantwoordelijkheden van de school bij medisch handelen te verduidelijken zodat samenwerkingsverbanden het juist kunnen opnemen in de basisvoorziening.

275: verzoekt het kabinet, samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor VAVO maatwerk te kunnen bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor VAVO deelnemen aan een samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Toezeggingen minister

De minister deed elf toezeggingen, onder andere over een gezamenlijke brief met de minister van VWS over de afstemming tussen onderwijs en zorg dit najaar, de uitwerking van leerrecht en hoorrecht (voor leerlingen, zoals LAKS voorstelt), stappen om te komen tot meer transparantie over de middelen voor passend onderwijs en onderzoek naar standaardisering van procedures.


Nieuws 21 februari 2019

Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in PO en VO)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van […]

Meer lezen »

Nieuws 20 februari 2019

Alles willen weten over privacy? Bekijk deze films!

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video