po vo
16 maart 2021

Maatregel 23: samenwerkingsverbanden stellen een eigen plan op voor 7 mei

De gezamenlijke samenwerkingsverbanden hebben een collectief plan aangeboden aan minister Slob voor het terugdringen van mogelijk bovenmatige reserves. De minister heeft als volgt op dit plan gereageerd: “Het Sectorplan voorziet in een ambitieuze en realistische agenda op hoofdlijnen voor de afbouw van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden”, schrijft de minister. “Daarmee wordt voor nu voldaan aan de maatschappelijke oproep om onderwijsbudgetten niet onnodig op te potten, maar in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. De komende tijd zal het plan nog aangescherpt moeten worden voor wat betreft de monitoring. Daarover treed ik in overleg met de werkgroep die het Sectorplan heeft opgesteld”, aldus de minister.

Vervolg

Het is nu aan de individuele samenwerkingsverbanden om, in lijn met het Sectorplan, een eigen plan te maken voor een versnelde afbouw van bovenmatige reserves. Dit plan moet uiterlijk op 7 mei 2021 bij het ministerie zijn ingediend, via het e-mailadres dienstpostbus.povoko@minocw.nl. Het plan moet onder meer vergezeld gaan van een format dat het ministerie op vrijdag 12 maart als bijlage bij de brief verzonden heeft aan alle samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden die o.b.v. 31-12-2020 geen bovenmatige reserves hebben, hoeven geen plan in te dienen. Wel wordt van ze verwacht dat ze het format invullen.

Generieke korting

De minister stemt in met het Sectorplan, waardoor hij op dit moment afziet van een generieke korting. Wel geeft hij nog een waarschuwing: “Ik zal niet aarzelen om alsnog over te gaan op een generieke korting als de voortgang op het plan de komende tijd achterblijft of als de kwaliteit van de individuele plannen van samenwerkingsverbanden onvoldoende is voor de neergelegde ambitie. Het is en blijft belangrijk dat geld bestemd voor kwetsbare leerlingen ook terecht komt waar het nodig is.” Gelukkig spreekt de minister zijn vertrouwen uit dat “gezien de inspanning van afgelopen maanden, u ook deze verantwoordelijkheid zult nemen.”

Advies vanuit de werkgroep M23

De werkgroep M23 houdt zich met dit onderwerp bezig en krijgt inmiddels vragen van samenwerkingsverbanden binnen voor advies over specifieke keuzes. Zo kan het voor een samenwerkingsverband met een naar verhouding groot personeelsbestand nodig zijn om een wat grotere reserve aan te houden dan de signaleringswaarde voorschrijft. Het is raadzaam om in dit geval overleg te voeren met de accountant voor de juiste wijze van inrichting en verantwoording van die reserve.

Handreiking

Voor het opstellen van het bestedingsplan heeft de werkgroep M23 hard gewerkt om voor de samenwerkingsverbanden een handreiking op te stellen. De handreiking is opgesteld in opdracht van Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad. De handreiking helpt bij het opstellen van het bestedingsplan of is als check te gebruiken bij het reeds opgestelde plan.

Downloads

1. Handreiking bestedingsplan versnelde inzet bovenmatige reserves
2. Brief minister Slob aan bestuur samenwerkingsverband (d.d 12 maart 2021)
3. Format SWV 26 maart 2021

 


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video