Lwoo en pro

Sinds 1 januari 2016 vallen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. De 16 regionale verwijzingscommissies (rvc’s) zijn per 1 januari 2016 namelijk opgeheven. Daarmee zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

Samenwerkingsverbanden vo sinds 2016 verantwoordelijk voor lwoo en pro

De samenwerkingsverbanden hebben sinds 2016 de volgende twee verantwoordelijkheden ten aanzien van lwoo en pro:
• De samenwerkingsverbanden vo zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro. Voorlopig hanteren zij daarbij de landelijke criteria en de lijst van screenings- en testinstrumenten die het ministerie van OCW jaarlijks vaststelt. Scholen die lwoo en/of pro aanbieden vragen nu een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband. De huidige landelijke criteria voor pro blijven gehandhaafd. De landelijke procedure, duur en criteria voor lwoo worden naar verwachting in 2021 afgeschaft, evenals de lwoo-licenties. Tot die tijd is er een mogelijkheid tot ‘opting out’: als alle schoolbesturen het ermee eens zijn, kunnen samenwerkingsverbanden zelf al bepalen welke criteria en procedure voor lwoo gelden, en/of welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie.
• De samenwerkingsverbanden vo zijn sinds 1 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de ondersteuningsbudgetten van lwoo en pro. Deze budgetten zijn deel uit gaan maken van het budget voor lichte ondersteuning per samenwerkingsverband.

Eigen procedure voor toewijzing

Samenwerkingsverbanden kunnen zelf de procedure vormgeven om te komen tot de toewijzing voor lwoo en pro. Zo hoeven zij niet meer verplicht een permanente commissie leerlingenzorg (PCL) in te richten. Op deze manier kunnen samenwerkingsverbanden aansluiten bij de procedure die zij hebben vastgelegd voor de zware ondersteuning.

Procedure vastleggen in ondersteuningsplan

De samenwerkingsverbanden moeten in hun ondersteuningsplan vastleggen hoe ze de procedure voor de toewijzing vormgeven. Als het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een opting out voor de procedure, criteria en duur van lwoo, dan moet het in het ondersteuningsplan ook beschrijven welke criteria het hanteert en wat de duur is van de ondersteuningstoewijzing van lwoo. Bij een opting out voor lwoo-licenties leggen ze ook vast welke scholen in aanmerking komen voor een licentie.

Deskundigen adviseren over toewijzing lwoo en pro

Voor het samenwerkingsverband een beslissing neemt over het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en pro, moeten twee deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft ten minste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker, een arts, of een deskundige op het terrein van vmbo en pro. Deze laatste deskundige is specifiek toegevoegd voor de toewijzing van lwoo en pro. De vmbo-/pro-deskundige heeft relevante werkervaring en kennis over de schoolsoorten vmbo en praktijkonderwijs.

Grensverkeer en verhuizing

Als een leerling verhuist of naar een andere school gaat, blijft de aanwijzing voor lwoo of de toelaatbaarheidsverklaring voor pro landelijk geldig (net als een RVC-beschikking). Heeft een leerling al een toelaatbaarheidsverklaring voor pro, dan kan hij daarmee worden toegelaten op een pro-school in een ander samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, bekostigt de ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video