po vo
FAQ

Wat zijn de aanvullende afspraken voor kinderen in kwetsbare posities?

  • Op deze pagina staat informatie over wat scholen kunnen doen om leerlingen die in een kwetsbare positie zitten zo goed mogelijk onderwijs en aandacht te bieden.
  • Geregistreerde (jeugd)professionals kunnen een aanvraag indienen bij het crisisfonds via www.kwetsbaarthuis.nl.
  • Deze ‘gereedschapskist’ geeft een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen en anderen juist de kwetsbare kinderen in deze tijd kunnen steunen.
  • Het Udens College heeft een stroomschema ontwikkeld met de te nemen stappen als er zorgen/signalen zijn rond bepaalde leerlingen en/of gezinnen.
  • Bekijk hier het digitale congres Kwetsbare jongeren in coronatijd van MEE.nl.
  • In deze film vertelt Marjolein Sluijters van het Samenwerkingsverband Lekstroom hoe zij samenwerkt met professionals, ouders en gemeente om de kinderen in een kwetsbare situatie te ondersteunen.
  • In deze film vertelt Brigitta Gadella over de samenwerking passend onderwijs in Eemland en hoe de scholen en gemeenten samen zorg dragen voor een passende aanpak voor kinderen in kwetsbare posities in coronatijd.
  • In deze film legt Astrid Ottenheym van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland uit hoe zij de kinderen in een kwetsbare situatie ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs thuis.

Iedere gemeente opent een herkenbaar loket voor vragen van scholen over hoe ze ook voor leerlingen in kwetsbare posities goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Dit staat in de brief die minister Slob op 20 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde over de continuïteit van het funderend onderwijs bij de maatregelen tegen het coronavirus. In onderstaande tekst wordt dieper ingegaan op de punten uit deze brief. Inmiddels is er ook duidelijkheid rond de identificatie van kwetsbare kinderen en in welke situaties de kinderen ervoor in aanmerking komen. Zie hier voor het bericht. [Bericht 26 maart]

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen | 20 maart 2020

De VO-raad en PO-Raad hebben met het ministerie van OCW en de VNG aanvullende afspraken gemaakt over hoe alle kinderen in deze tijd van crisis zo goed mogelijk onderwijs kunnen krijgen. We realiseren ons dat we in deze uitzonderlijk situatie een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor kinderen in kwetsbare posities.

Scholen zijn als eerste aan zet om onderwijs op afstand te organiseren. Als scholen hierbij tegen praktische problemen aanlopen, kunnen zij zich melden bij de gemeente. De minister heeft nu bekendgemaakt dat met de VNG is afgesproken dat iedere gemeente een herkenbaar ‘loket’ opent voor vragen die scholen hebben op het vlak van onderwijs aan kwetsbare groepen.

In de brief van de minister aan de Kamer worden daarnaast de afspraken verduidelijkt die de sectorraden met OCW en de VNG hebben gemaakt voor drie groepen kwetsbare jongeren:

1. Leerlingen die geen faciliteiten hebben voor onderwijs op afstand
Voor deze groep geldt dat ze bijvoorbeeld thuis geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben. SIVON heef de opdracht gekregen om voor een bedrag van 2,5 miljoen euro zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te distribueren naar het onderwijsveld.

2. Leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben
Voor deze groep is afgesproken dat de gemeenten, in nauw overleg met de scholen, het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden en om deze maatregelen te realiseren.

3. Leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is
Voor deze leerlingen blijft de leraar een belangrijke signaleringsfunctie hebben bij instanties als Veilig Thuis. Zeker nu zij al hun leerlingen niet meer in het dagelijks leven in het echt zien, vraagt de minister hen nadrukkelijk ook op afstand erop te letten of de kinderen in een veilige omgeving verkeren. In specifieke gevallen kan in deze periode onder de regie van de gemeenten opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis georganiseerd worden.

In een later stadium zal met alle betrokkenen nagedacht worden hoe we opgelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk in kunnen gaan halen. Te denken valt aan onderwijstijdverlenging voor specifieke doelgroepen. In zijn brief geeft de minister ook aan dat het, nu de eindtoets niet door gaat, het extra belangrijk is dat er een warme overdracht komt van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. Ook moet extra goed in de gaten worden gehouden of kinderen op het juiste niveau instromen.

Maatwerkoplossingen

We zien de afgelopen week dat scholen naast het inregelen van afstandsonderwijs al allerlei maatwerkoplossingen voor kwetsbare groepen oppakken. De brief van de minister – met de afspraken die met het veld zijn gemaakt – biedt hen hiertoe ook ruimte en ondersteuning. Als onderwijsveld willen we binnen de mogelijkheden die er zijn, en met inachtneming van de veiligheid van leerlingen en personeel voorop, in deze tijden kijken wat we voor extra kwetsbare leerlingen kunnen betekenen. De minister spreekt in de brief meerdere malen zijn waardering uit voor alle inzet in deze uitzonderlijke periode die over de volle breedte van het onderwijs te zien is.

Lees hier de kamerbrief ‘Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus‘.

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Beleidsregel experimenten samenwerking regulier-speciaal

In de visie van scholen en schoolbesturen om toe te werken naar inclusiever onderwijs past intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. In dit document leest u over de kernpunten van de beleidsregel en waaruit een aanvraag uit dient te bestaan. | 2021

po vo
Documenten & Instrumenten
Onderwijs en zorg

De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. De website van de Rijksoverheid bevat informatie over deze maatregelen en links naar kamerbrieven. | 2021

po vo
FAQ
Mag ik expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders inkopen?

Ja dat mag. Hier zijn wel de volgende voorwaarden aan verbonden: de leerling is en blijft ingeschreven staan op bekostigde […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Inkoop expertise, materiaal en onderwijsprogramma’s bij particuliere aanbieders

Welke samenwerking mag het onderwijs aangaan met een particuliere aanbieder? Aan welke voorwaarden moet dan voldaan worden? En wat mag er niet? Dit document geeft antwoord op deze vragen. | 2021

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video