po vo
FAQ

Mag een samenwerkingsverband van de wet- en regelgeving afwijken en besluiten nemen over aanwijzing lwoo of tlv-pro op grond van incomplete dossiers?

Reactie vanuit het ministerie van OCW: Belangrijk is dat leerlingen kunnen worden toegelaten en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Verder is het van belang dat er zoveel als mogelijk gehandeld wordt naar bedoeling van de regelgeving. De basis van een besluit/tlv/aanwijzing bestaat minimaal uit een verklaring waarop een besluit/tlv/aanwijzing gebaseerd is en voor zover dat minder is dan de regelgeving voorschrijft z.s.m. op orde wordt gebracht. Hier moeten een aantal uitgangspunten in ogenschouw genomen worden:

  • Voor 1 oktober 2021 dient het bevoegd gezag van de praktijkschool in het bezit te zijn van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv-pro om de betreffende leerling (bekostigd en/of geoorloofd) te kunnen plaatsen.
  • De vo-scholen moeten voor 1 oktober 2021 een aanwijzing lwoo ontvangen hebben van het samenwerkingsverband.
  • Het is van belang is om de leerling en ouders goed mee te nemen in het proces. Benoem het tijdpad en wees duidelijk waarom er wordt afgeweken van het reguliere tijdpad en wat hiervan de gevolgen zijn.

Maak afspraken met elkaar

Aanbevolen wordt om binnen het samenwerkingsverband met elkaar afspraken te maken over de uiterste datum voor het aanleveren van dossiers, zodat het samenwerkingsverband tijdig en in ieder geval 1 oktober (i.c. 2021) een besluit kan nemen over de aanvraag.

Met in acht neming van de bovengenoemde uitgangspunten mag het samenwerkingsverband binnen de huidige bijzondere omstandigheden afwijken van de wet- en regelgeving door een besluit te nemen over aanwijzingen lwoo of toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs op grond van incomplete dossiers. Het samenwerkingsverband dient er daarbij zorg voor te dragen dat de in de aanvraag beschikbare gegevens waarop het besluit wordt gebaseerd zoveel als mogelijk in overeenstemming is met de regeling screenings- en testinstrumenten t.b.v. indicatiestelling lwoo en pro, zodat het besluit conform de criteria zorgvuldig onderbouwd kan worden.

Het samenwerkingsverband heeft daarnaast de plicht om de dossiers zo snel mogelijk conform wet- en regelgeving aan te vullen.

Dossier compleet

Ook in deze bijzondere tijden is veel mogelijk om de dossier voorafgaand aan een aanvraag al compleet te krijgen:

  • LOVS-toetsen kunnen in maart nog op de basisschool afgenomen worden. Indien dit niet het geval is, kan gebruik gemaakt worden van andere toetsen om de leerachterstanden in kaart te krijgen. Zie de regeling screenings- en testinstrumenten voor alternatieven.
  • Een individuele leerling – of een klein groepje leerlingen indien de toets digitaal verloopt – kan binnen de huidige richtlijnen worden uitgenodigd voor een IQ-, leervorderingen- of sociaal-emotioneel onderzoek.
  • De PrO-school kan op basis van het incomplete dossier, aangevuld met mondelinge informatie van de basisschool, de ouders en het swv een plaatsingsbesluit nemen en een goede inschatting maken of de leerling in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring. Op basis daarvan is een (voorlopig) besluit te nemen tot plaatsing. Daaropvolgend kunnen de ontbrekende toetsen alsnog worden afgenomen en aan het dossier worden toegevoegd, waarna de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring compleet ingediend kan worden.

 

Gerelateerde items

po vo so
Documenten & Instrumenten
Zorg in Onderwijstijd (ZiO) – Stand van zaken juni 2021

In opdracht van de ministeries van OCW en VWS doen DSP-groep en Oberon samen met Onderwijsconsulenten onderzoek naar de mogelijkheden en opzet van collectieve financiering van zorg in het speciaal onderwijs. Dit document geeft kort weer waar het traject medio 2021 staat, wat er afgelopen jaar is gerealiseerd en bereikt en wat er voor het komende jaar op de rol staat.

vo so
Documenten & Instrumenten
Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs

Verkennend onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland naar de praktijk in het onderwijs en de koers die na de evaluatie van passend onderwijs in 2020 ook beleidsmatig is ingezet richting inclusiever onderwijs.

po vo so
Praktijkvoorbeelden
Op weg naar inclusief onderwijs

De ontwikkeling van een inclusievere onderwijspraktijk is een voortdurende inspanning om tegemoet te komen aan de (on)mogelijkheden, talenten en achtergronden van álle leerlingen. Dit is de overtuiging van onderzoeker en hogeschooldocent Hans Schuman. In het artikel uit het VO-magazine is hij aan het woord in de context van een succesvol praktijkverhaal van Jean Paul Beekman over de plusklas op het Amsterdamse Spinoza Lyceum.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video