po vo
Documenten & Instrumenten

Documenten (hoog)begaafdheid en 'dubbel bijzonder'

Kijkt u voor informatie over hoogbegaafdheid en de doelgroep dubbel bijzonder ook eens naar de volgende documenten:

 • Passend onderwijs voor begaafde leerlingen – Ondersteuningscontinuüm SWV:
  Voorbeeld van een beschrijving van uitgangspunten en werkwijze m.b.t. de invulling van een dekkend ondersteuningscontinuüm binnen passend onderwijs om te onderzoeken wat nodig is om ook aan te sluiten op de behoeften van begaafde leerlingen met complexere ondersteuningsvragen
 • NRO Rapportage ‘Passend onderwijs voor dubbel bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent’
  Burger-Veltmeijer, A., Kroesbergen, E., Minnaert, A. & Hoogeveen, L. (2018). NRO projectnummer 405-18-631.
 • Artikel ‘(Mis)diagnoses bij dubbel bijzondere kinderen: We moeten afzien van het denken in etiketten’
  Agnes Burger-Veltmeijer (2017).  Uit: Gifted@248, herfst 2017, pp 38-41. Uitgever: 248 Media Uitgeverij, Steenwijk, 248media.nl.
 • Publicatie ‘De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren. Vallen en opstaan: Een retrospectief verkennend onderzoek’:
  Resultaten van een verkennend onderzoek dat in opdracht van OCW is uitgevoerd door onderzoekers van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en het Instituut voor Hoogbegaafde Volwassenen (IHBV) om inzicht te krijgen in de problematiek van schooluitval onder (hoog)begaafde leerlingen.
 • Rapportage ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen SWV-en’:
  Resultaten van een inventariserend onderzoek, waarmee de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld is gebracht m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen (SLO, 2018). De samenvatting met aanbevelingen is tijdens de bijeenkomst uitgereikt. Het volledige rapport is te downloaden via bovenstaande link.
 • Digitale checklisten Begaafdenwijzer PO en Begaafdenwijzer VO:Hulpmiddelen voor het in beeld brengen van de huidige stand van zaken en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling op schoolniveau. Zowel voor primair als voortgezet onderwijs beschikbaar.
 •  Intakevragenlijst voor kleuters: Hulpmiddel voor ouders en leerkrachten met als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kunnen onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. Bij aanvang van de basisschool wordt hierbij samengewerkt met ouders en is er ook aandacht voor indicaties die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong, zodat hier op ingespeeld kan worden.
 • Profielen van leerlingen. Begaafdheid kan op verschillende manieren in zichtbaar gedrag tot uiting komen. Betts & Neihart (1988; 2010) hebben op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek zes profielen opgesteld.
 • Presentatie ‘Passend onderwijs & (hoog)begaafdheid. Sheets behorend bij de inleiding van de inspiratiebijeenkomsten febr-mrt 2019.
 • Presentatie ‘PO-VO samenwerking voor begaafde leerlingen’. Over het belang van een doorgaande ontwikkeling van PO naar VO voor begaafde leerlingen, met links naar informatie over en video’s van praktijkvoorbeelden die een breed spectrum geven aan mogelijheden die in de regio in samenhang en in samenwerking gerealiseerd kunnen worden (toegankelijk door te klikken op de plaatjes in de presentatie). Deze presentatie bevat ook richtvragen om vanuit behoeften van leerlingen en de door hen ervaren meerwaarde met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten met betrokkenen vanuit PO en VO.
 • Presentatie ‘Passende uitdaging en ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen’. Overzicht van diverse praktijkvoorbeelden uit het PO & VO, waarin op het niveau van het samenwerkingsverband, soms in samenwerking met Gemeenten, arrangementen/voorzieningen worden geboden voor begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen (of “nog niet begrepen gedrag”). Middels diverse tijdelijke (deeltijd) arrangementen wordt hierbij zoveel mogelijk samengewerkt om de transfer naar passende reguliere settings die zijn afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen mogelijk te maken (ook in deze presentatie zijn links naar meer informatie of video’s opgenomen via de afbeeldingen).
 • Artikel ‘Niet meer tussen wal en schip’. Artikel in het VO Magazine (dec. 2018) over een soepele overgang naar het VO voor (hoog)begaafde leerlingen.
 • Matrix ‘Mate van ervaren mismatch’. Overzicht van de mate van mismatch die leerlingen die dreigen uit te vallen of thuiszitten kunnen ervaren in relatie tot schoolmotivatie, met indicaties van mogelijke oorzaken, gevolgen en suggesties voor passende interventies (zowel curatief als preventief).

Daarnaast vindt u ook meer informatie op:

 • www.talentstimuleren.nl
 • www.talentstimuleren.nl/thema/dubbel-bijzonder en
 • www.talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid.

Verder plaatsen we regelmatig nieuws op de website van Steunpunt Passend Onderwijs, waaronder informatie over de subsidieregeling hoogbegaafdheid.

Gerelateerde items

po vo
Documenten & Instrumenten
Samenvatting inspiratiebijeenkomsten subsidieregeling (hoog)begaafdheid

Tijdens de inspiratiebijeenkomsten subsidieregeling (hoog)begaafdheid was er o.a. gelegenheid tot uitwisseling en het stellen van vragen. In combinatie met gesprekken […]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video