Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) en het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) voeren gezamenlijk het ondersteuningsprogramma voor scholen en hun besturen uit dat zich richt op intensieve samenwerking en integratie van regulier en speciaal onderwijs. De afgelopen jaren zijn in de ontwikkelgroepen en informatiebijeenkomsten diverse vragen opgekomen over de wijze waarop de samenwerking is georganiseerd en met name ook of afspraken tussen partijen zijn vastgelegd en welke zaken dan belangrijk zijn. In de bestuurlijke werkgroep werd het belang van een model voor een samenwerkingsovereenkomst tussen scholen benadrukt en dit vormde de aanleiding om Harry Nijkamp te vragen hierover een notitie te schrijven. Het model dat hierna wordt gepresenteerd is in samenspraak met de bestuurlijke werkgroep tot stand gekomen