Huidige bekostiging lwoo en pro

De vmbo- en pro-scholen ontvangen voor elke leerling een vast budget van DUO. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de ondersteuningsbekostiging van lwoo en pro. Voor elk samenwerkingsverband is hiervoor een maximumbudget vastgesteld.

Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor ondersteuningsbekostiging lwoo en pro

Het bedrag dat scholen ontvangen voor een lwoo- of pro-leerling is opgesplitst in een budget voor basisbekostiging en een budget voor ondersteuningsbekostiging. De school ontvangt beide budgetten rechtstreeks van DUO. Het samenwerkingsverband is wel verantwoordelijk voor het ondersteuningsbudget voor lwoo en pro. De omvang van het budget voor lwoo en het ondersteuningsbudget voor pro per samenwerkingsverband bestaat uit een bedrag per leerling. Voor elk samenwerkingsverband is hiervoor een maximumbudget vastgesteld.

Ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning

De samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor de budgetten van drie vormen van lichte ondersteuning:
• ondersteuningsbudget van lwoo
• ondersteuningsbudget van pro
• regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails)

Verrekening op basis van aantal lwoo- en pro-leerlingen

Het lichte ondersteuningsbudget valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voordat DUO de middelen voor lichte ondersteuning (de drie budgetten gezamenlijk) overmaakt naar het samenwerkingsverband, vindt een verrekening plaats op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober is ingeschreven in het pro of als lwoo-leerling. Deze middelen gaan direct naar de vmbo-scholen met lwoo-licentie en de pro-scholen in het samenwerkingsverband. Het resterende budget wordt overgemaakt naar het samenwerkingsverband om de overige lichte ondersteuning vorm te geven.
Als dit budget wordt overschreden, dragen alle deelnemende scholen in het samenwerkingsverband naar rato van het aantal leerlingen bij om het tekort op te vangen. Dit gebeurt door een korting op de lumpsum van de deelnemende scholen. Zo wordt geregeld dat scholen altijd het budget krijgen voor de lwoo- en pro-leerlingen op hun school.
De budgetten voor lichte ondersteuning en voor zware ondersteuning zijn van elkaar gescheiden; een overschrijding op het ene budget gaat niet ten koste van het andere budget.

De huidige bekostigingssystematiek

Omdat er sprake is van een gebudgetteerde bekostiging vormt het aantal lwoo- en pro-leerlingen dat het samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012 de basis. Om rekening te houden met demografische ontwikkelingen, wordt het aantal lwoo- en pro-leerlingen uitgedrukt in een deelnamepercentage op 1 oktober 2012. Vervolgens wordt ieder jaar het totaal aantal vo-leerlingen in het samenwerkingsverband vermenigvuldigd met dit percentage. Het aantal leerlingen dat daaruit komt, wordt vermenigvuldigd met een landelijk vastgesteld bedrag. Lees meer over ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning.

Voorbeeld:
• Een samenwerkingsverband had op 1 oktober 2012 5.000 leerlingen waarvan er 500 deelnamen aan het lwoo en pro.
• Op 1 oktober 2018 had dit samenwerkingsverband 6.000 leerlingen en maakten 550 leerlingen gebruik van het lwoo en pro.
Het lichte ondersteuningsbudget lwoo en pro wordt als volgt berekend:
500/5.000= 10%
6.000 *10%= 600
600 * een bedrag per leerling = lichte ondersteuningsbudget voor deel lwoo en pro

Het budget dat het samenwerkingsverband krijgt toegekend voor lwoo en pro is dus niet gebaseerd op het daadwerkelijke aantal leerlingen in het samenwerkingsverband in dat jaar (in dit geval 550), maar op het percentage lwoo- en pro-leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober 2012 (in dit geval 10%, dus 600 leerlingen).

In het vo is er sprake van kalenderjaarbekostiging. Voor het samenwerkingsverband betekent dit dat het budget voor lwoo en pro per kalenderjaar wordt toegekend (het budget voor de zware ondersteuning daarentegen wordt op schooljaarbasis aan het samenwerkingsverband toegekend). Het aantal leerlingen op 1 oktober van een jaar is bepalend voor de bekostiging voor lwoo en pro vanaf 1 januari in het kalenderjaar daaropvolgend.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video