Het landelijk loslaten van de procedure, duur, criteria en licenties voor lwoo

Op dit moment gelden nog de landelijke criteria, procedure en duur van de toewijzing van lwoo en de lwoo-licenties. Deze zullen worden losgelaten, zodat de scholen in het samenwerkingsverband zelf kunnen bepalen hoe zij de lwoo-middelen inzetten in het vmbo.

Loslaten criteria, procedure en duur van toewijzing lwoo en lwoo-licenties

Het wetsvoorstel regelt dat de toewijzing van lwoo niet langer gekoppeld wordt aan een individuele leerling. Dit betekent dat er geen landelijke criteria meer bij wet worden vastgelegd en dat samenwerkingsverbanden niet meer hoeven te beslissen of een leerling is aangewezen op lwoo. Ook zullen de lwoo-licenties vervallen. Zo krijgen scholen en regio’s meer ruimte in het aanbieden en bekostigen van passende ondersteuning voor elke leerling, en vermindert de toetsdruk bij leerlingen en de administratieve laten van scholen en samenwerkingsverbanden.

Lwoo blijft wel een vorm van ondersteuning binnen het vmbo en de bijbehorende middelen blijven beschikbaar. De lwoo-gelden zijn immers onmisbaar voor de vmbo-scholen om leerlingen die met een aanzienlijke leerachterstand het vmbo binnenstromen dusdanige ondersteuning te kunnen bieden dat zij het vmbo succesvol kunnen afronden.

Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de inzet van deze lwoo-middelen. Zo kunnen de samenwerkingsverbanden ervoor kiezen om de middelen te verdelen op aanvraag van de scholen (bijvoorbeeld door wel nog aanwijzingen lwoo af te geven aan individuele leerlingen), of om de middelen op basis van een zelfgekozen verdeelmodel te verdelen over de vmbo-scholen binnen het samenwerkingsverband. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, dat middels een wettelijk bepaalde procedure wordt vastgesteld.

Opting out

Vooruitlopend op het loslaten van de criteria, procedure en duur van de toewijzing van lwoo en de lwoo-licenties kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Als alle schoolbesturen het ermee eens zijn, kunnen samenwerkingsverbanden dan zelf al bepalen welke criteria en procedure voor lwoo gelden, en/of welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie. Lees de handreiking over opting out.

Monitoring

Samen met de VO-raad en de AOC Raad is besloten om de ontwikkelingen in passend onderwijs en de inpassing van lwoo en pro nauwgezet te monitoren. Zo is er aandacht voor de vraag of leerlingenstromen van lwoo en pro gaan veranderen, en voor de positie van kleine scholen zoals agrarische opleidingscentra (aoc) en scholen voor praktijkonderwijs binnen samenwerkingsverbanden.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video