po vo
4 juli 2014

Geen kind tussen wal en schip

Waardering voor het vele werk dat scholen en samenwerkingsverbanden hebben verricht, maar ook een gedeelde zorg: geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen. Dat was de strekking van het Algemeen Overleg (AO) over passend onderwijs met de Tweede Kamer op 3 juli.

Een meerderheid van de Kamer en staatssecretaris Dekker erkenden dat scholen en samenwerkingsverbanden veel en goed werk hebben verricht. Het licht staat nu op groen en passend onderwijs kan wat betreft Dekker vanaf 1 augustus van start zonder extra maatregelen. Desondanks zijn er nog kinderen die thuiszitten en kinderen die nog geen passend onderwijs krijgen. De strekking tijdens het AO was duidelijk: we moeten keihard werken om te zorgen dat alle kinderen een goede plek krijgen.

Thuiszitters
De registratie van thuiszitters is nog niet goed op orde waardoor nog steeds niet alle thuiszitters goed in beeld zijn. Dekker liet weten dat de inventarisatie gaande is en dat de Tweede Kamer hier na de zomer over wordt geïnformeerd. In het najaar organiseren wij vanuit het steunpunt voor de samenwerkingsverbanden, in samenwerking met Ingrado, OCW en het Platform Samenwerkingsverbanden VO bijeenkomsten over de thuiszitters.

Diabetes
Extra aandacht vroeg de Tweede Kamer voor leerlingen met diabetes die nu niet altijd de goede zorg in de klas kunnen krijgen. Een motie met de strekking dat de ondersteuning van leerlingen met diabetes uitgezonderd zou moeten worden van de richtlijnen rond het medisch handelen is door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat leerkrachten beter ondersteund worden in hun zorg aan leerlingen met diabetes.

Hoogbegaafden
De Tweede Kamer vindt dat de samenwerkingsverbanden nog te weinig aandacht hebben voor hoogbegaafden. Passend onderwijs voor iedereen betekent dat ook deze leerlingen, die vaak extra aandacht nodig hebben, een goede plek verdienen. Afgesproken is dat er pilots komen waarbij scholen die voorop lopen hun kennis delen met andere scholen. Vanuit het steunpunt spelen wij hierop in door aan te sluiten bij het informatiepunt hoogbegaafden en goede voorbeelden van samenwerkingsverbanden over hoogbegaafdheid op hun conferentie te delen.

Geschillen
Veel aandacht in het debat ging uit naar de berichten dat er in de overgangsfase naar 1 augustus leerlingen tussen wal en schip dreigen te komen. Ouders melden dat zij hun kind niet geplaatst krijgen. Dankzij de zorgplicht zijn scholen verplicht een passende plek voor een leerling met extra ondersteuning te vinden. De VO-raad vindt het daarom van groot belang dat er een duidelijke procedure is, die bekend is bij de scholen en de ouders en dat er een goede toegankelijke plek voor ouders is om een geschil voor te leggen. Het gesprek tussen school en ouders dient voorop te staan, de stap naar de geschillencommissie is een laatste stap in de procedure die wordt ingezet als partijen er echt niet meer uitkomen.

De stappen zijn:

  1. Ouders melden hun zoon of dochter aan op de school van hun keuze.
  2. Wanneer de school vindt het kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden, gaat de school met de ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale school. Ook het schoolbestuur of samenwerkingsverband kan hierover meedenken.
  3. Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen ze een onderwijsconsulent inschakelen.
  4. Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders en school een oordeel vragen aan de geschillencommissie. De commissie geeft vervolgens een advies aan de partijen.

 


Nieuws 23 september 2020

Nieuwe versies kijkdozen 2020-2020, groeiregeling swv po, vo en (v)so en mjb’s, SBO en grensverkeer

De nieuwste versies voor de  kijkdozen po en vo 2020-2021 en groeiregeling swv po, vo staan online. Evenals de meerjarenbegrotingsmodellen […]

Meer lezen »

Nieuws 23 september 2020

Enquête Passend Onderwijs – Lerarencollectief

Op 1 augustus 2014 werd de Wet op passend onderwijs ingevoerd. Eind van dit jaar wordt passend onderwijs geëvalueerd in […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video