po vo
online
25
nov

Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en partner gemeenten: evaluatie passend onderwijs en de onderwijs – zorg brief

Onderwijs en jeugdhulp bewegen steeds dichter naar elkaar toe en hebben elkaar, op weg naar inclusiever onderwijs, steeds harder nodig. Een nauwe samenwerking en uitwisseling tussen onderwijs(besturen), samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten is dus van steeds groter belang. Voor het tweede jaar vinden daartoe netwerkbijeenkomsten plaats tussen leidinggevenden passend onderwijs en vertegenwoordigers van de 42 jeugdzorgregio’s.

Op woensdag 25 november a.s. van 9.00 tot 11.00 uur bespreken we, dicht op de actualiteit, het Kamerdebat van 16 november over de Evaluatie Passend Onderwijs, de meest recente Onderwijs-Zorgbrief en de moties waarover op dat ogenblik is gestemd.

U kunt zich hier opgeven voor de netwerkbijeenkomst van 25 november a.s. tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. U ontvangt dan vóór de bijeenkomst een e-mail met de aanmeldlink voor de Zoomsessie. We rekenen op een grote deelname!

Als inleiders zijn uitgenodigd: Jelle Rauwerdink, Programmamanager Passend Onderwijs van OCW, en Natalie Jonkers, beleidsadviseur bij VWS. U kunt hier het volledige programma inzien.

Na de inleidingen gaan we uiteen in vooral regionaal geclusterde break-outsessies waarin we met elkaar onder meer bespreken wat alle beleidsaanpassingen betekenen voor de samenwerking tussen onderwijs en het werk van de gemeenten in de regio, nu en in de toekomst. We proberen ook vooruit te kijken naar de verdere behoeftes aan verdieping en aanvullende kennisdeling. Dit gebruiken we als input voor de volgende bijeenkomsten die voor de ochtenden van woensdag 20 januari en woensdag 14 april 2021 staan gepland.

Programma

9.00 – 9.05 uur / Opening.
Namens de netwerken van samenwerkingsverbanden en de VNG, door Jetta Spaanenburg en Fedor Heida

— Wat betekent de verbeteraanpak en het werken aan inclusie voor het samen optrekken in jouw
regio nú en in de toekomst?
— Wat betekent dit voor de regionale dialoog en is er nodig aan verdieping, aanvullende kennisdeling?
Wat vraagt dit van onze vervolgbijeenkomsten om 20 januari, 14 april en 16 juni van volgend jaar?

9.05 – 9.45 uur / Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs

— En nú verder, door Jelle Rauwerdink (OCW) Jelle kijkt met ons naar de belangrijkste conclusies
uit het debat en de stemming over de moties. Ook de rol van de gemeenten betrekt hij daarbij.

— Verbinding, door Natalie Jonkers (VWS) Nathalie gaat specifiek in op het programma en de
verbinding onderwijs en zorg. Tijdens de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen via de chat. Een aantal daarvan kan direct aan de sprekers worden voorgelegd.

9.45 – 10.20 uur / ‘Samen optrekken’ in de regio
Eerste break-out sessie met collega’s uit de eigen regio (de indeling is voorbereid en wordt tevoren
gedeeld).

— Wat betekent het ‘samen optrekken’ in de regio voor het onderwijs, gemeenten en voor hun samenwerking?

— Welke perspectieven spelen een rol en hoe komen we tot een gemeenschappelijke visie en aanpak?

10.20 – 10.30 uur / Intermezzo met een korte terugkoppeling
Een viertal gespreksleiders koppelt plenair terug uit de verschillende regio’s. Hiermee geven we de
‘warming up’ voor de tweede verdiepingsronde in dezelfde setting.

10.30 – 10.20 uur: Start tweede break-out sessie
Tijdens de verdiepingssessie zoomen we in op wat we in de regio’s willen bereiken met vragen als:

— Wat zou onderdeel moeten uitmaken van de visie en wie moeten deze onderschrijven?
— Hoe houden we deze vervolgens levend op de werkvloer en aan de bestuurstafel?
— Kunnen er nu al doelen worden geformuleerd ten aanzien van jeugdhulp ín school, thuisnabij onderwijs en inclusiviteit?
— Wat is de reikwijdte (gaat het ook over inkoop bijvoorbeeld)?
— Met welke randvoorwaarden hebben we rekening te houden?
— Welke kennis hebben we nog niet aan tafel (onderwijs, huisvesting, leerling vervoer, maar ook
de zorgpartijen), die we er wel bij willen hebben?
— Tot slot, hoe krijgen we dat voor elkaar en wat betekent het voor onze volgende bijeenkomsten ?

10.50 – 11.00 uur / Afsluiting
— Terugblik op de bijeenkomst met Natalie Jonkers en Jelle Rauwerdink
— Vooruitblik: Hoe gaan we de opbrengsten van de sessies delen?

Voor wie?
De bijeenkomst is bestemd voor:

  • leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo en hun staffunctionarissen;
  • beleidsmedewerkers en managers onderwijs en jeugd van de gemeenten.

NB: Informeer ook bij uw contacten van gemeenten of zij de uitnodiging ontvangen hebben. Zo niet, stuur hen deze uitnodiging dan door.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video