Een nieuwe bekostigingssystematiek

Op dit moment worden de ondersteuningsmiddelen voor lwoo en pro over de samenwerkingsverbanden verdeeld op basis van het deelnamepercentage lwoo en pro per samenwerkingsverband in 2012. Middels een wetswijziging zal een toekomstbestendige verdeelsystematiek worden ingevoerd.

Verdeling naar behoefte

Uit onderzoek blijkt dat de verwachte behoefte aan lwoo en pro niet gelijk is verdeeld over het land. De onderzoekers geven aan dat de behoefte aan lwoo en pro zich het beste laat meten door te kijken naar de mate van leerachterstand en de cognitieve capaciteit van een leerling. Vervolgens laten zij zien dat leerachterstand en (in beperkte mate) IQ samenhangen met kenmerken van het ouderlijk milieu, en deze kenmerken ongelijk zijn verdeeld over het land. De conclusie van de onderzoekers is dat de middelen voor lwoo en de ondersteuningsmiddelen voor pro niet gelijk moeten worden verdeeld over de samenwerkingsverbanden; een bekostigingssystematiek zou rekening moeten houden met sociaal-economische aspecten, zoals het opleidingsniveau van de ouders, van de regio.

Het onderzoek laat ook zien dat de huidige verdeling van de middelen wel moet worden aangepast, omdat het historisch (of huidige) gebruik van lwoo en pro geen betrouwbare maatstaf is voor de werkelijke behoefte aan lwoo en pro binnen het samenwerkingsverband.

Voorstel voor een nieuwe bekostigingssystematiek

Op basis van de onderzoeksuitkomsten en opbrengsten van een aantal consultatiebijeenkomsten in het land, is een voorstel voor een nieuw model voor de verdeling van de budgetten van lwoo en pro over de samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Dit model bestaat uit twee onderdelen:
a. De lwoo-middelen en ondersteuningsmiddelen voor pro worden verdeeld over de samenwerkingsverbanden op basis van het aandeel vmbo-leerlingen in leerjaar 3 en 4 dat is ingeschreven op de scholen in het samenwerkingsverband. Dat aantal wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de 1 oktober telling van het jaar daarvoor.
b. Het budget voor leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo vanwege sociaal-emotionele problematiek wordt gelijk verdeeld over de samenwerkingsverbanden.

Dit model verandert ook welk samenwerkingsverband betaalt voor de pro-leerlingen. In de huidige situatie betaald het samenwerkingsverband voor de pro-leerlingen die binnen het samenwerkingsverband naar school gaan. In het nieuwe model betaalt het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is.

Er komt voor deze nieuwe bekostigingssystematiek een overgangsperiode van vijf jaar, waarin het budget geleidelijk wordt op-, of afgebouwd. Tot de inwerkingtreding van de wetswijziging blijft de huidige bekostigingssystematiek intact.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video